Lärarinformation

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

måndag 8.00–15.30
tisdag 8.00–15.30
onsdag 8.00–15.30
torsdag 8.00–15.30
fredag 8.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Lärare

Anneli Morberg

Telefon: 0247-804 39

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Avtal om elever i praktik i Leksand


Avtal mellan Leksands kommunala och fristående skolor och praktikarbetsplats;
Rörande olika praktikformer

1.    Parter

Leksands kommun, sektor Lärande och stöd i Leksand och huvudmän för Leksands friskolor nedan kallad utbildningsanordnare och företaget/institutionen har denna dag träffat avtal om praktik enligt noteringar under punkt 12. 

2.    Praktik 

Med praktik menas att undervisningen inom vissa kurser/ämnen eller delar av kurser/ämnen förläggs till arbetsplats utanför skolan. Skolans rektor beslutar med berörda pedagoger vilka kurser/ämnen eller delar av kurser/ämnen som ska arbetsplatsförläggas. 

3.    Läroplan och kursplan 

Undervisningen bedrivs enligt de av Skolverkets fastställda läroplaner och kursplaner, samt enligt Arbetsmiljölagens (1977:1160) regler och i AFS 2012:3. 

4.    Undervisningens fördelning 

Rektor ansvarar för att samordning av praktikperioderna sker inför varje nytt läsår och att perioderna meddelas till skola-arbetslivsgruppen som i sin tur meddelar arbetslivet dessa vid höstterminsstart. Respektive skola kontaktar inför varje ny praktikperiod det aktuella företaget/institutionen för att få godkännande om elev/elever kan ha praktik. 

5.    Arbetsplatsens åtagande 

Elev skall likställas med arbetstagare och arbetsplatsen följer arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om minderåriga i arbetsmiljö.
Läs mer på www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Minderariga/       

Riskanalys har gjorts på företagets avdelningar där elev/elever skall vara på praktik.

Arbetsplatsen utser en kontaktperson som skolorna kan kontakta inför praktik och är den person eleven vänder sig till under praktik. Kontaktpersonen ansvarar för att det finns handledare för respektive avdelning/avdelningar som elev/eleverna skall vara på. Vidare ansvarar kontaktpersonen för att det upprättas ett schema för praktikperioden. Vid längre praktik än 2 veckor skall elev/eleverna få schema för tvåveckorsperiod. Kontaktpersonen ansvarar också för att elev/eleverna tas om hand på ankomstdagen och vid praktikbesök.

Arbetsplatsen utser handledare som har minst ett års yrkeserfarenhet och är den som följer merparten av elevens/elevernas schema. Handledaren åtar sig att ta hand om eleven/eleverna och utbilda den/dem.

Handledare som ni utser kan via egen dator göra Skolverkets handledarutbildnings fyra moduler (introduktionsmoduler) tidsåtgång ca 4 timmar. För att ta emot lärlingselev måste handledaren göra introduktionsmodulerna samt en fördjupningsmodul.

När handledare har genomgått modulerna kan ni sända in det utskrivna intyget till skola-arbetslivsgruppen som i sin tur sänder uppgifterna till skolverket. Ni får sedan en dekal som kan sättas upp på företaget med texten; Här pågår yrkesutbildning med utbildade handledare.

Email till skola-arbetslivsgruppen är: skola.arbetsliv@leksand.se

Länk till handledarutbildningen är: Apl handledarutbildning-skolverket

Företaget tillhandahåller lokaler som överensstämmer med den undervisning som skall bedrivas samt material, maskiner och erforderlig utrustning.

Handledare har ansvar för att blanketter som elev har med sig och som rör elevens praktik fylls i och skrivs under innan praktikperioden är klar.

Handledaren ska även avsätta tid för eventuella besök av lärare.

6.  Undervisningens ledning

Rektor för respektive skola ansvarar för respektive praktikform.

Skolan tillhandahåller en eller flera praktikansvariga som har löpande kontakt med arbetsplatsen. Praktikplatsen skall innan praktikperioden startar få kontaktuppgifter till skolans praktikansvariga samt rektor.

Ansvaret för elevernas arbetsmiljö under praktik åvilar praktikplatsen.

7.   Undervisningens övervakning

Tillsyn av undervisningen som är praktikförlagd utövas av respektive skola. Representanter från skolan gör besök på elevens praktikplats.

8.    Disciplinfrågor

Om elev uppför sig på ett icke önskvärt sätt ska praktikplatsen omgående kontakta skolans praktikansvariga eller ansvarig rektor som ansvarar för vidare åtgärd.

9.   Ersättning

Utbildningsanordnarna har beslutat att ingen ersättning utgår till praktikplats för elevens eventuella boende eller mat under praktikperioden.

10.   Ändrad verksamhet

Upphör, flyttas eller ändras praktikplatsens verksamhet, och att det kan inverka på utbildningssyftet med praktiken, förbehåller utbildningsanordnarna sig rätten att avsluta praktiken. Det ankommer då på utbildningsanordnaren att bereda eleverna motsvarande utbildning inom annat företag eller liknande utbildning inom skolan.

11.    Giltighetstid

Avtalet gäller tills någon av parterna säger upp avtalet. Företaget har rätt att ändra praktikåtagandet utan att själva avtalet sägs upp.

Försäkringar

Följande försäkringar anordnas av Lärande och stöd och gäller för
praktikperioder som anordnas hos en praktikgivare; Leksands kommuns                                  ansvarsförsäkring, lag om arbetsskadeförsäkring samt kollektiv                                  olycksfallsförsäkring för skolungdom.

Leksands kommuns elever som vistas på arbetsplats som ett led i  pågående utbildning omfattas av följande försäkringsskydd:

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller för av elev orsakad person- och sakskada - oberoende om vållande föreligger - samt förmögenhetsskada i följd av brott som drabbar arbetsgivare eller dennes anställda. Vid vållande hos arbetsgivaren eller dennes anställda ska ersättningen jämkas eller bortfalla efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Försäkringen omfattar även den skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen som åvilar arbetsgivare för av elev vållad person- och sakskada samt förmögenhetsskada i följd av brott som drabbar annan elev eller tredje man och för skador på av eleven omhändertagen egendom.

Vid skada kontaktas skolans rektor.

Olycksfallsförsäkring

Samtliga elever är olycksfallsförsäkrade under skoltid. Med skoltid avses också när eleven vistas på arbetsplatsen. Försäkringen innefattar också resa till och från arbetsplatsen. Skadeanmälan görs till försäkringsbolaget Folksam.

Skadeanmälningsblanketter finns hos Folksam och vid skolans expedition.

Ansvarsskadeförsäkring

Eleverna omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring. Denna försäkring gäller under moment i utbildningen, då eleven utför arbete som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utföres vid förvärvsarbete. Ej under resa till och från skolan.

Skadeanmälan ombesörjs av skolan.

AMF-försäkring

Elever som befinner sig på arbetsplatsförlagd utbildning omfattas av AMF:s försäkringssystem.

Skadeanmälan ombesörjs av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mål för Leksands skolor och de arbetsplatser skolorna samverkar med i olika former av praktik från läsåret 2019 tills ny plan utformas:
Kortversion av planen mot diskriminering och kränkande behandling

12. Avtalet gäller (markera de alternativ ni åtar er elever att handleda)

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Avtal-skola-arbetsplats

 • För alla olika praktikformer skrivs avtal mellan sektor Lärande och stöd och Leksands företaget/Kommunens olika avdelningar
 • Företaget/kommunens olika avdelningar  bestämmer själv vilka olika typer av praktik man kan ta emot på företaget (grundskola, gymnasium, eftergymnasial praktik)
 • Avtalet gäller tills någon part säger upp det
 • För praktikformerna APL, lärling, LIA, vuxenstuderande kan kompletterande bilaga eventuellt bifogas
Fyll i avtalet här:

Avtal om praktik för elever i Leksand


Vi bygger broar gällande olika sorters praktik i Leksand.
Skola och arbetsliv i samverkan för en likvärdig skola.

Uppbyggnad - praktikorganisation på företaget/avdelningen

En bra praktikorganisation:

 • –Varje företag/avdelning utser en kontaktperson som har hand om alla praktikförfrågningar.
 • –Kontaktpersonen är den som skriver under praktikavtal
 • –Kontaktpersonens email och telefonnummer finns tillgängligt för studie- och yrkesvägledare och skolornas praktikansvariga
 • –Kontaktpersonen är den som ser till att det finns handledare tillgängliga under de praktikperioder som blir
 • –Kontaktpersonen välkomnar elever och visar runt samt lägger schema


Elever i praktik - Leksand

PRAO - grundskolan

 • –Praktisk arbetslivsorientering
 • –Skall vara på en arbetsplats
 • –Obligatoriskt för årskurs 8 & 9
 • –Skall omfatta minst 10 dagar
 • –Åk8 = x antal dagar
 • –Åk9 = x antal dagar
 • –Kvalitetssäkrad arbetsplats  utifrån arbetsmiljölagen - avtal
 • –Handledare skall finnas
 • –Är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete - avtal
 • –Ej betygsättning – omdöme
 • –Ej ersättning till företag
 • –Kvalitetssäkrad arbetsplats

APL – yrkesutbildning gymnasiet

 • Arbetsplatsförlagt lärande
 • Minst 15 veckor under tre år
 •      åk2 HT 3 v, VT 4 v
 •      åk3 HT 4 v, VT 4-7 v
 • Betygsättning utifrån kurser av lärare. Företaget skriver omdöme.
 • Utbildade handledare
 • Kvalitetssäkrad arbetsplats - avtal
 • Ej ersättning till företag
 • Programråd på varje yrkesprogram

Lärling Gymnasium, Gysär

 • Gymnasial lärlingsutbildning
 • 3 dagar/vecka placerad på ett företag under HT och VT – åk1-3
 • Gysär ev. andra praktikperioder
 • Betygsättning utifrån kurser av lärare
 • Handledare och yrkeslärare samspråkar gällande omdöme, betyg
 • Utbildade handledare
 • Ersättning till företag – statligt bidrag
 • Utbildningskontrakt mellan elev, skola och arbetsplats
 • Lärlingsråd

Lärlingsutbildning vuxenstuderande

 • Minst 70% av utbildningen skall ske på arbetsplats
 • Handledare
 • Elev kommer med önskemål om arbetsplats
 • Företaget skall godkännas av vuxenutbildningen
 • Lärare betygsätter i samråd med handledare
 • Avtal med arbetsplats

LIA – Lärande i arbete

 • Yrkeshögskola
 • 25% av utbildningen skall vara LIA
 • Handledare
 • Utbildningsansvarig ansvarar för LIA period och avtal med företag
 • handledare betygsätter i samråd med utbildnings-samordnare
 • Programråd
 • Ev. ersättning till företag

Övrig praktik i samhället, AF, Vuxna, Högskola

 • Praktikperiod= individanpassa
 • Ev. betygsättning-omdöme
 • Ev ersättning till företag
 • Handledar
 • Avtal
 • Partnerskola

Fördelning praktik perioder och antal elever utifrån skolornas planering.

Mer information kommer


Införskaffande av praktikplats

Alla skolor ansvarar för att få ut sina elever på praktik samt ha kontakt med arbetsgivarna och att skrivet avtal finns.

Rektorer på de kommunala och fristående skolorna samarbetar så att inte praktikperioder ligger samtidigt.

När vi har en digital plattform att jobba med så kommer företagen att kunna lägga in sina platser där (utifrån skrivet avtal) och syvare/pedagoger kan hämta information.

Elevens ansvar inför ny praktik – delges eleverna av ansvarig praktiksamordnare på skolan

 • –    Tänk på din attityd och att du försöker ha en positiv inställning till praktikperioden
 • –Visa respekt för de du träffar under din praktik – Företaget/verksamheten investerar tid och pengar i att du är hos dem
 • –Kom i tid
 • –Våga ta för dig och visa vem du är
 • –Följ rutiner och regler
 • –Stäng av mobiltelefonen
 • –Ta av dig mössa/keps inomhus
 • –Visa intresse och ställ frågor – Ställ hellre en fråga för mycket, det visar att du är engagerad
 • –Tänk på praktiken ger dig värdefulla kontakter inför framtiden

Information till arbetsplatserna inför praktik

Praktiksamordnare / aktuellt arbetslag för praktik har informationsgenomgång med eleverna och har ansvar för att meddela aktuella företag

 • –     Elevens kunskap- och färdighetsnivå – nivå av praktik
 • –Elevens arbetstider
 • –Elevens  kontaktuppgifter
 • –Skolans Introduktion -  inför praktik vad den har bestått av
 • –Elevarbeten från skolan
 • –Ev. funktionshinder (efter godkännande av  vårdnadshavare)
 • –Skolans kontaktuppgifter vid tillbud, olycksfall, sjukdom mm
 • –Frånvaroanmälan
 • –Ev. övrigt material specifikt för praktikperioden/eleven

Förarbete Genomförande Uppföljning

 • Skolorna ansvarar själva för att göra ett bra praktikförarbete med elever och arbetsgivare. Företagen ansvarar för att ha en bra praktikorganisation.
 • Skolorna följer upp praktiken utifrån det som skall uppfyllas. Företagen följer under praktikperioden upp kontinuerligt  hur det går för eleven.
 • Skolan ansvarar för att det sker en praktikuppföljning utifrån sina egna uppsatta riktlinjer. Företagen stämmer av med elev innan praktikperiod avslutas.
 • Ytterst ansvarig för praktiken är skolhuvudmannen som kan överlämna till rektor som i sin tur kan överlämna till arbetslag, praktiksamordnare på skolan.

 

 

Yrkesmässan 2016

Byggtekniker:

Enhetschef LSS:

Ergonom, Fysioterapeut

Jurist:

Lantmätare:

Lärare 1-7:

Maskinförare:

Plattsättare:

Sjuksköterska:

Socialsekreterare:

Sommelier:

 

Yrkesmässan 2015

Bagare:

Biomedicinsk analytiker:

Förskollärare:

IT-chef:

Kock:

Kurator:


Medicinsk sekreterare:

Snickare:

Webbredaktör:

Sidan uppdaterad: 2019-05-16