Lärarinformation, med praktikbanken

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Lärare

Anneli Morberg

Telefon: 0247-804 39

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Praktikbanken

Företag som har praktikplatser, uppdaterad 27 oktober 2020

Avtal-skola-arbetsplats

 • För alla olika praktikformer skrivs avtal mellan sektor Lärande och stöd och Leksands företaget/Kommunens olika avdelningar
 • Företaget/kommunens olika avdelningar  bestämmer själv vilka olika typer av praktik man kan ta emot på företaget (grundskola, gymnasium, eftergymnasial praktik)
 • Avtalet gäller tills någon part säger upp det
 • För praktikformerna APL, lärling, LIA, vuxenstuderande kan kompletterande bilaga eventuellt bifogas

Skolverkets information om PRAO

Läs mer om PRAO

Självskattning av praoarbetet

Självskattningsverktyg från Skolverket

Syvspindeln från Skolverket

Syvspindeln – metod och arbetssätt 

Företag som tar emot studiebesök eller kan föreläsa om sitt företag

Lista på företag

Uppbyggnad - praktikorganisation på företaget/avdelningen

En bra praktikorganisation:

 • Varje företag/avdelning utser en kontaktperson som har hand om alla praktikförfrågningar.
 • Kontaktpersonen är den som skriver under praktikavtal
 • Kontaktpersonens email och telefonnummer finns tillgängligt för studie- och yrkesvägledare och skolornas praktikansvariga
 • Kontaktpersonen är den som ser till att det finns handledare tillgängliga under de praktikperioder som blir
 • Kontaktpersonen välkomnar elever och visar runt samt lägger schema

Införskaffande av praktikplats

Alla skolor ansvarar för att få ut sina elever på praktik samt ha kontakt med arbetsgivarna och att skrivet avtal finns.

I praktikbanken kan du se vilka praktikplatser som finns.

Rektorer på de kommunala och fristående skolorna samarbetar så att inte praktikperioder ligger samtidigt.

Elevens ansvar inför ny praktik – delges eleverna av ansvarig praktiksamordnare på skolan

 • – Tänk på din attityd och att du försöker ha en positiv inställning till praktikperioden
 • Visa respekt för de du träffar under din praktik – Företaget/verksamheten investerar tid och pengar i att du är hos dem
 • Kom i tid
 • Våga ta för dig och visa vem du är
 • Följ rutiner och regler
 • Stäng av mobiltelefonen
 • Ta av dig mössa/keps inomhus
 • Visa intresse och ställ frågor – Ställ hellre en fråga för mycket, det visar att du är engagerad
 • Tänk på praktiken ger dig värdefulla kontakter inför framtiden

Information till arbetsplatserna inför praktik

Praktiksamordnare / aktuellt arbetslag för praktik har informationsgenomgång med eleverna och har ansvar för att meddela aktuella företag

 • – Elevens kunskap- och färdighetsnivå – nivå av praktik
 • Elevens arbetstider
 • Elevens  kontaktuppgifter
 • Skolans Introduktion -  inför praktik vad den har bestått av
 • Elevarbeten från skolan
 • Ev. funktionshinder (efter godkännande av  vårdnadshavare)
 • Skolans kontaktuppgifter vid tillbud, olycksfall, sjukdom mm
 • Frånvaroanmälan
 • Ev. övrigt material specifikt för praktikperioden/eleven

Förarbete Genomförande Uppföljning

 • Skolorna ansvarar själva för att göra ett bra praktikförarbete med elever och arbetsgivare. Företagen ansvarar för att ha en bra praktikorganisation.
 • Skolorna följer upp praktiken utifrån det som skall uppfyllas. Företagen följer under praktikperioden upp kontinuerligt  hur det går för eleven.
 • Skolan ansvarar för att det sker en praktikuppföljning utifrån sina egna uppsatta riktlinjer. Företagen stämmer av med elev innan praktikperiod avslutas.
 • Ytterst ansvarig för praktiken är skolhuvudmannen som kan överlämna till rektor som i sin tur kan överlämna till arbetslag, praktiksamordnare på skolan.

Instruktionsfilm

 

 

Ur Skola-arbetslivsfonden kan skolor, skolornas arbetslag och elevgrupper söka medel för att genomföra projekt. Det är två ansökningsomgångar per år. En på våren och en på hösten.

Ansökan för hösten 2020

Följande gäller för de som vill påbörja projekt under hösten 2020
Sänd in följande uppgifter senast 25/9

1. Projektets namn
2. Projektansvarig (måste vara lärare, har även ekonomiansvar. Eventuellt beviljade medel sätts in på respektive skolas/programlags konto, ej till enskilda elever).
3. Genomförande tid
4. Medverkande i projektet
5. Genomförandebeskrivning
6. Projektets koppling till arbetslivet i Leksand eller Dalarna inom 45 minuters pendlingsavstånd: Vilka företag etc. ingår i samarbetet och hur kommer företagen att vara delaktiga i projektet?
7. För att beviljas medel är kopplingen till Leksands arbetsliv viktigt.
8. Projektets beräknade kostnader: Ange totalkostnaden. Specificera olika typer av kostnader och ange finansiering (även det som blir utöver skola – arbetslivsfonden).
9. Önskad redovisningsform: Ange var och hur ni kommer att redovisa projektet och hur arbetslivet kommer att få ta del av ert projekt.
10. Sökt belopp från Skola - arbetslivsfonden. Det sökta beloppet får uppgå till maximalt 50 % av den totala projektkostnaden.

För att få medel MÅSTE ni vara delaktiga i projektpresentationen för skola-arbetslivsgruppen samt närvara vid en prisutdelningsceremoni på er skola – pengar betalas ut till konto efter ceremoni.

Ansökan skickas med e-post (som bifogad bilaga) senast 6/12 2019 till skola.arbetsliv@leksand.se
Projektpresentationen sker inför Skola - Arbetslivsgruppen början av oktober. Exakt tid meddelas när ansökan inkommit.

Projekten skall ha en tydlig koppling till det lokala arbetslivet och syfta till att uppfylla nedanstående mål:
"öppna skolan mot omvärlden öka skolans kunskaper om arbetsliv och entreprenörskapskapa kontaktytor och förbättra samspelet mellan skolan och arbetslivsstimulerande arbetsmetoder, projekt och processer som främjar elevernas nyfikenhet, företagsamhet och entreprenörsandabinda fadderföretag till skolorna/arbetslagen"

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

 

Skola-arbetslivsgruppen är en övergripande planeringsgrupp som verkar för följande:

 • Öppna skolan mot omvärlden.
 • Öka skolans kunskaper om arbetsliv och entreprenörskap.
 • Öka arbetslivets kunskaper om skola och utbildningsvägar.
 • Få till samarbete mellan skolan och arbetslivet.
 • Stimulera till undersökande och kreativa arbetssätt för skolor och elever och stimulera till nya arbetsmetoder, projekt och processer som främjar elevernas nyfikenhet, företagsamhet och entreprenörsanda.
 • Skapa kontakter inför studiebesök, projektarbeten,
  sommarjobb och framtida anställningar.
 • Skapa möten mellan olika generationer och olika
  verksamheter.

Årshjul och organisation för samverkan skola-arbetsliv (PDF)

Arbetsgruppens sammansättning 2020-2021

Namnlista


Gruppens extra medfinansiärer

Alla företagare som är medlemmar i företagarföreningen sätter varje år in en förutbestämd summa till skola-arbetslivsfonden. Förutom detta finns det även företagare som sätter in extra medel till denna fond och som är oerhört viktiga för att samverkan skola-arbetsliv skall kunna utvecklas i vår kommun.

Stort tack till följande företag:
Leksands sparbank
Bergkvist-Insjöns AB
Stiftelsen Hantverk och utbildning
Upplev Tällberg AB
Handelsbanken
Nils Skoglund AB
Dala Energi AB
Leksands bröd AB
Mårtas Livsmedel AB
ICA
Tomoku Hus AB
Leksandsdörren AB
Svenska Manometerfabriken AB
Karl Hedin
Dala Service AB
Imagon AB
IT System i Dalarna AB
Leksand handel
Lundells Bok & Papper AB
Siljans konditori, Leksand AB
Technigence AB
Hjultorget, Insjön

Tips inför yrkesmässan (framtidsutsikter för olika yrken),
länk till Arbetsförmedlingen

Yrkesmässan 2019Yrkesmässan 2016

Byggtekniker:

Enhetschef LSS:

Ergonom, Fysioterapeut

Jurist:

Lantmätare:

Lärare 1-7:

Maskinförare:

Plattsättare:

Sjuksköterska:

Socialsekreterare:

Sommelier:

 

Yrkesmässan 2015

Bagare:

Biomedicinsk analytiker:

Förskollärare:

IT-chef:

Kock:

Kurator:


Medicinsk sekreterare:

Snickare:

Webbredaktör:

Hela samverkansmodellen

Samverkansmodell för praktik 2020-2021

Sidan uppdaterad: 2020-10-27