06 december 2022 klockan 15.23

Beslut: 500 äldre gatlampor byts ut och strategiskt viktig mark köps i Insjön

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Lampa med himlen i bakgrunden

Bytet av 500 gamla gatlampor och köpet av strategiskt viktig mark vid containerterminalen i Insjön var två av totalt 15 ärendena på kommunstyrelsens sammanträde den 5 december.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Här sammanfattar vi några av ärendena:

500 äldre gatlampor byts ut redan i december

Leksands kommun skyndar på bytet av 500 äldre armaturer i gatubelysningen. Med hjälp av extra investeringspengar från kommunstyrelsen kan armaturerna bytas redan i december. Åtgärden innebär en energibesparing på 60-70 procent. På köpet blir det bättre belysning längs vägarna.

Genom åren har kommunens väg- och gatubelysning regelbundet uppdaterats mot mer energieffektiva armaturer. För drygt tio år sedan ersattes äldre kvicksilverlampor med en för den tiden betydligt mer energieffektiv belysning med högtrycksnatrium. Det är dessa lampor som nu byts ut mot LED-belysning.

Kommunen köper strategisk mark vid containerterminalen i Insjön

Leksands kommun köper mark direkt söder om containerterminalen i Insjön. Marken ses som strategisk mycket viktig för att kunna fortsätta utvecklingen av containerterminalen. Visionen är att etablera ”Logistikcentrum Insjön”, vilket har potential att bli en nyckel för tillväxt inom näringslivet och en framgångsfaktor för hela regionen.

Redan idag är runt 1000 arbetstillfällen direkt eller indirekt kopplade till containerterminalen i Insjön. Fler företag vill nyttja anläggningen och företagen som redan gör det vill utöka sina transporter på järnväg. Det finns också efterfrågan på större lagringsutrymmen och ytor för ett tullområde.

Området som kommunen nu köper ligger mellan sågverket, befintlig containerterminal, järnvägsspåret och Timmervägen. Det är en stor fastighet som i princip uteslutande består av jordbruksmark. Kommunen köper fastigheten för 1,7 miljoner kronor.

Kommunens prognos per oktober är fortsatt positiv

Ett prognostiserat överskott på 49 mkr, jämfört med budget på 19,5 mkr. Skatter och bidrag har ökat jämfört med budget. Sociala sektorn prognostiserar att underskott på cirka 20 mkr på helåret. Underskottet beror dels på minskade bidrag från Migrationsverket och ökade placeringskostnader. Men den stora underskottet är inom hemtjänst där efterfrågan ökat betydligt under året. Trycket på särskilt boende är hög och en ny avdelning på Lyckavägen har öppnat under hösten och ytterligare en avdelning öppnar i början på nästa år.

Många av kommunens avtal så som exempelvis hyror är tecknade årsvis och inflationens påverkan kommer bli kännbar först nästa år. Många externa hyror kommer öka med drygt 10 procent och andra kostnader så som försäkringar och förbrukningsmaterial ökar med mellan 15-20 procent 2023. Den största kostnadsökningen för kommunen 2023 är pensioner där kostnaderna förväntas öka med mellan 20-30 mkr.

Valet av ledamöter till utskotten sker den 15 december

Kommunstyrelsens val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga förtroendeuppdrag senareläggs. Fördelningen av posterna sker vid ett extra sammanträde för kommunstyrelsen den 15 december.

Fler nyheter