05 november 2019 klockan 07.30

KS-nytt: Nytt positivt beslut om Åkerö brofäste

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

 Skissen visar hur husen vid Åkerö brofäste kan byggas utifrån de förändringar som nu föreslås i förslaget till detaljplan.
Nu återstår endast ett beslut för att detaljplanen vid södra brofästet ska bli antagen.

Detaljplanen för Åkerö brofäste får godkänt, barnskötare ska erbjudas fast jobb och samarbetet med Rättviks kommun ska förstärkas. Det var några av besluten på kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Här sammanfattar vi några av totalt 22 ärenden som behandlades:

Detaljplanen för Åkerö brofäste får godkänt

Arbetet med att förbereda området Åkerö brofäste för bostäder har pågått sedan 2013. Efter att kommunstyrelsen nu godkänt detaljplanen, återstår bara ett enda beslut, själva antagandet av kommunfullmäktige den 25 november.

Detaljplanen styr vad som får byggas i området och hur byggnaderna får se ut. Frågorna har verkligen skapat stort engagemang. I samband med samrådet i början av året kom över 200 yttranden in. Det gjorde att förslaget till detaljplan ändrades. Bland annat minskades antalet våningar från högst åtta till högst sex våningar medan färgsättningen begränsades till enbart faluröda nyanser med detaljer i grå kulör.

Under hösten har de gamla byggnaderna i området rivits. När rivningsarbetet är klart och detaljplanen blivit antagen och vunnit laga kraft, kan företaget Lillskär AB bygga omkring 60 lägenheter enligt gällande markanvisningsavtal med kommunen.

Nu kan barnskötare få fast jobb

I ett antal år har bara förskollärare erbjudits fast anställning inom förskolan i Leksands kommun. Men från och med nu kan även barnskötare få fast jobb. Det har kommunstyrelsen bestämt.

Beslutet är nödvändigt för att klara rekryteringen av personal till förskolan. Redan idag är det svårt att hitta personal och situationen väntas bli ännu svårare i framtiden.

Kommunstyrelsen beslutar att rekryteringsunderlaget även ska breddas inom andra verksamheter med typiska bristyrken, i första hand inom vård- och omsorgssektorn.

Utökat samarbete med Rättviks kommun

De kommunala verksamheter som arbetar med samhällsutveckling vill utöka samarbetet med Rättviks kommun. Redan från årsskiftet är målet att slå ihop mät- och kartavdelningen med Rättvik.

Tack vare ny lagstiftning har det blivit lättare för kommuner att samverka. Enligt både Leksand och Rättvik finns det många områden som är möjliga och lämpliga att samarbeta kring, till exempel i kultur-, mark- och planfrågor.

Kommunstyrelsen är positiv och ser många vinster med samarbetet, bland annat blir det lättare att rekrytera rätt kompetenser, erbjuda en god arbetsmiljö och upprätthålla en hög servicenivå till medborgarna. Men för att komma vidare krävs det att kommunstyrelsen får rätt att fatta beslut om organisatorisk samordning. Kommunfullmäktige fattar beslut om det vid sitt möte i november.

Ingen hockey-loge men förlängt hyresavtal

Leksands IF fastighet AB vill förlänga hyresavtalet med Leksands kommun så att det gäller till år 2038 istället för till år 2035 som idag. Enligt fastighetsbolaget är förlängningen nödvändig för att kunna genomföra de energieffektiviseringar som behövs.

Kommunstyrelsen har inget emot att förlänga avtalet som i grunden är ett fördelaktigt avtal för kommunen. Arenan används av kommunens skolor, hockeygymnasiet, föreningar och av allmänheten.

Kommunen passar samtidigt på att omförhandla avtalet kring kommunens exponering i arenan. Bland annat sägs nyttjanderätten till en egen loge upp. Det ingår i kommunens besparingsplan där bland annat kostnaderna för marknadsföring ska minskas med 200 000 kronor per år.

Ja till byggstart av särskilt boende i Tibble

Kostnaden för att bygga ut och bygga om Tibble särskilda boende beräknas bli 182 miljoner kronor istället för 167 miljoner kronor. Det beror bland annat på att kommunen köper den befintliga byggnaden av Leksandsbostäder, att det blir något fler lägenheter jämfört med planeringsstadiet och att det även byggs ett lägenhetsförråd.

Trots den ökade produktionskostnaden bedöms den totala driftskostnaden bli lägre än idag då kommunen har två olika boenden, Limsjögården och Tibble.

Kommunstyrelsen är positiv till ett tilläggsanslag och till att bygget inleds, men slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 25 november.

”Heltidsresan” gör att allt fler erbjuds heltid

Leksands kommun är tidigt ute i omställningsarbetet som kallas ”Heltidsresan 2016-2021”. Arbetet går ut på att alltid erbjuda heltid i samband med nyanställningar och att erbjuda redan deltidsanställda att gå upp i tid.

Omställningen grundar sig på ett avtal mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal. Det gäller endast personal inom Kommunals avtalsområde.

Så här långt har förändringen genomförts inom hela hemtjänsten och delar av kommunens särskilda boenden. Syftet är bland annat att klara rekryteringsbehovet inom verksamheten men också att stärka jämställdheten.

Höjning och sänkning av VA- och avfallstaxor

Kommunstyrelsen föreslår en höjning av taxan för vatten och avlopp från och med årsskiftet. Brukningsavgiften höjs med tre procent och anläggningsavgiften med tio procent.

Kommunstyrelsen föreslår också en sänkning av hämtningsavgiften för brännbart restavfall om man väljer tömning var åttonde vecka. Samtidigt blir det möjligt att välja tömning varannan vecka. Förändringarna gäller en- och tvåfamiljshus samt fritidshus.

Slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.

Fler nyheter