10 december 2019 klockan 11.47

KS-nytt: Lyckat projekt med att spara energi

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Tällbergs skola. Stor gul putsad byggnad i två våningar med tegeltak.
Ny vindisolering i Tällbergs skola är en av de 200 åtgärder som gjorts för att spara energi i 25 av kommunens fastigheter.

Kommunens energistjänsteprojekt har lett till stora besparingar av el, vatten och värme. Kommunen inför en visselblåsarfunktion för kommunens anställda. Det var några av frågorna på kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Här sammanfattar vi några av de ärenden som behandlades vid mötet den 9 december:

Energisparande åtgärder har gett effekt

Under åren 2015-2018 har Leksands kommun gjort cirka 200 åtgärder för att spara energi i 25 av kommunens fastigheter. Kommunen har, tillsammans med Leksandsbostäder, bland annat sett över belysning, gjort ventilationsåtgärder och förbättrat vindisoleringar.

Åtgärderna är en del av det energitjänsteprojekt som kommunfullmäktige startade 2012 för att identifiera och genomföra energibesparande åtgärder. Slutredovisningen av projektet visar att åtgärderna har gett bra effekt. För varje åtgärdad byggnad jämförs beräknad normal energianvändning med den verkliga användningen:

 • Elförbrukningen har minskat med 320 megawattimmar/år, vilket är en besparing på 11 procent.
 • Förbrukningen av värme har minskat med 390 megawattimmar/år, vilket är en besparing på 11 procent.
 • Förbrukningen av vatten har minskat med 3 600 kubikmeter/år, vilket är en besparing på 28 procent.

Besparingen är ännu högre om man bara räknar baserat på faktiska mätvärden:

 • Elförbrukningen har då minskat med 17 procent.
 • Värmeförbrukningen har då minskat med 23 procent.
 • Vattenförbrukningen har då minskat med 32 procent.

”De besparingar i energi- och vattenanvändning som vi har uppnått har tagit oss en stor bit på väg mot uppsatta mål, såväl i Leksands kommuns energi- och klimatplan som på nationell nivå”, skriver handläggaren i sin slutrapport.

Budgeten för energitjänsteprojektet har varit 24 miljoner kronor, fördelat på 19 miljoner för investeringsåtgärder och 5 miljoner för underhållsåtgärder.

Kommunen inför visselblåsarfunktion för anställda

Kommunstyrelsen har beslutat att införa en visselblåsarfunktion för anställda. Det innebär att anställda i Leksands kommun eller i kommunens bolag anonymt kan tipsa om allvarliga missförhållanden eller fel som gäller:

 • bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen.
 • annat som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Anmälan kan göras mot personer som har ledande ställning, till exempel kommundirektör, sektorchef, person i ledningsgrupp eller annan chef i nyckelposition.

Anmälan kan göras anonymt via en blankett som ska finnas tillgänglig på kommunens intranät. När en anmälan kommer in gör HR-chefen och en förtroendevald revisor en första bedömning av ärendet. Ärenden som behöver utredas lämnas sedan till en extern utredare.

Fortsatt utredning av avtal om enskilda vägar…

Kommunens förvaltning har tagit fram en klassificering av olika vägtyper i Leksands kommun och förslag på avtal för skötsel av enskilda vägar. Det är ett steg i arbetet med att klargöra ägaransvaret för de enskilda vägarna.

Kommunstyrelsen fick en redovisning av vägtyperna och avtalsförslagen vid sitt möte. Nu vill kommunstyrelsen att:

 • Förvaltningen utreder vad det skulle kosta att ha både barmark- och vinterskötsel på samtliga vägtyper. Det ska redovisas till det allmänna utskottets möte den 20 januari.
 • Avtalen ska fortsatt beredas. Sedan ska kommunstyrelsen ta upp frågan igen vid ett annat möte.

Läsa mer om enskilda vägar

… och överklagan av kammarrättens dom om enskilda vägar

I maj 2017 tog kommunstyrelsen beslut om att ge ett ekonomiskt bidrag för att underlätta de lantmäteriförrättningar som görs vid bildandet av vägföreningar. Bidraget skulle ges till vägföreningen baserat på antalet bostadshus med fast boende.

Beslutet har överklagats till kammarrätten, som har upphävt kommunstyrelsen beslut. Det innebär att kommunen inte får betala ut bidrag på det sätt som kommunstyrelsen beslutat om.

Leksands kommun har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen för att få klarhet i hur lagstiftningen ska tolkas. ”Det saknas praxis i motsvarande fråga och därmed en osäkerhet kring hur kommunen kan stödja och underlätta för boende i kommunen i en motsvarande fråga. Det finns ett behov av ledning i vilken mån ekonomiska avvägningar kan utgöra sakliga skäl för en eventuell indirekt olikbehandling”, skriver kommunen i överklagan.

Så ska målen för 2020 mätas

För 2020 finns det tio politiska mål som Leksands kommun ska uppnå. För att se hur väl vi lyckas mäter kommunen totalt 51 olika indikatorer. 32 av indikatorerna är nationella mätningar som görs i fler kommuner. 19 indikatorer mäts av förvaltningen.

Ett exempel är målet att höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor. Det kommer att mätas med hjälp av nio indikatorer. Vissa är nationella jämförelser som Skolverket, Statistiska centralbyrån eller Sveriges kommuner och regioner gör. Ett sådant exempel är indikatorn ”Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3”. Kommunen gör också egna mätningar, bland annat av andelen elever i årskurs 6 som fått godkända betyg i alla ämnen.

Vid jämförelse nationellt med landets övriga kommuner finns tre målnivåer:

 • grön nivå är den övre kvartilen, där de 25 procent bästa av jämförande kommuner ingår
 • gul nivå innebär mitten, där de 50 procent mittersta jämförande kommuner ingår
 • röd nivå innebär den lägsta kvartilen, där de 25 procent sämsta av jämförande kommuner ingår

När förvaltningen gör egna mätningar är nivåerna för grönt, gult och rött olika beroende på målnivå.

Beslut om Limsjöänget har överklagats

Leksands kommun fick i maj i år tillstånd för byggnation vid Limsjöänget i Leksand. Beslutet har sedan överklagats till mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen har därför begärt in en komplettering till kommunens miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen har kompletterat med bland annat uppgifter om påverkan på markförhållanden, påverkan på vatten, påverkan på arterna som lever vid Limsjön och påverkan från buller i samband med byggnation. Kommunens samlade bedömning är att påverkan från samtliga faktorer var och en för sig är små eller obefintliga.

Tomas Bergsten föräldraledig på deltid 2020

Centerpartisten Tomas Bergsten kommer att vara delvis föräldraledig under 2020. Han har idag ett uppdrag på 75 procent av en heltidstjänst och kommer att jobba 25 procent. Han fortsätter sitt uppdrag som ordförande i utskottet för lärande och stöd, som ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i kommunfullmäktige.

Hans övriga sju uppdrag kommer centerpartisten Karin Andersson att ta över under året. Karin Andersson blir bland annat ledamot i allmänna utskottet och ledamot i individnämnden.

Fler nyheter