13 mars 2019 klockan 14.00

Nu bearbetas 200 synpunkter om detaljplan för Åkerö brofäste

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Gul markering visar planområdets geografiska läge.

Samrådstiden för förslaget till detaljplan för Åkerö brofäste har löpt ut. Rekordmånga synpunkter har kommit in till kommunen angående den föreslagna byggnationen.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Kommunen bearbetar och sammanställer nu de över 200 skriftliga synpunkter som har kommit in. När sammanställningen är klar fattas beslut om vilka ändringar som ska göras innan förslaget ställs ut för granskning.

– Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade förslaget, säger plan- och kartchef Malin Bengtsson.

Synpunkter under samråd och granskning

När politiskt beslut fattats om att ställa ut planförslaget på granskning blir samrådsredogörelsen tillsammans med övriga granskningshandlingar offentliga och presenteras på kommunens hemsida. Granskningen pågår i tre veckor och tidpunkten för granskning är i dagsläget inte fastlagd men förhoppningen är under försommaren.

I samrådsredogörelsen redovisas alla skriftliga synpunkter som har kommit in under samrådet och har de synpunkter man lämnat inte tillgodosetts till granskningen kvarstår dessa.

– Man behöver alltså inte skicka in samma synpunkt igen under granskningen, säger Malin Bengtsson.

Det är ett viktigt påpekande eftersom de synpunkter som kommer in under samråd och granskning – men inte tillgodosetts vid antagandet av detaljplanen – kan vara avgörande för rätten att överklaga beslutet om den nya detaljplanen.

Fler nyheter