21 maj 2019 klockan 14.21

KS-nytt: Extra pengar till skolan och delbeslut om enskilda vägar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Dammbindning på en av byvägarna i Tibble by.
Ett av ärendena på kommunstyrelsens möte var förslaget om ett regelverk för kommunalt stöd till de enskilda vägarna i kommunen.

Sektorn lärande och stöd får mer pengar för att klara budgeten för 2019. Dessutom diskuterade kommunstyrelsen ett nytt regelverk för kommunalt stöd till de enskilda vägarna i kommunen.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Här sammanfattar vi några av ärendena på kommunstyrelsens möte måndagen den 20 maj:

Mål för 2020-2021 och utredning för besparingar

Leksands kommun får tio nya mål som ska gälla för perioden 2020-2021. Förvaltningen får också ett uppdrag att utreda förslag som ska ge en ekonomi i balans. Utredningen ska vara klar till den 20 augusti.

Läs mer om målen och förslaget här

Kommunstyrelsen sa också ja till Socialdemokraternas förslag på ett antal ytterligare utredningar. Till exempel handlar det om att se över om fritidsverksamheten kan bolagiseras och en eventuell försäljning av Granberget.


Slutligt beslut om målen tas av kommunfullmäktige vid mötet den 12 juni. Beslut om budget för kommande år tar kommunfullmäktige i höst.

Skolan får mer pengar i ändringsbudget för 2019

Prognosen visar att Leksands kommun kommer att göra ett resultat på -17,3 miljoner kronor 2019.

Det är framförallt inom sektor lärande och stöd som det finns stora underskott, enligt prognosen -31,8 miljoner kronor. I ändringsbudgeten för 2019 vill kommunstyrelsen därför skjuta till mer pengar till fyra av avdelningarna inom sektorn lärande och stöd:

  • Grundskolan får 16,3 miljoner
  • Gymnasiet får 5,2 miljoner
  • Familj och stöd får 9,8 miljoner
  • Vuxenutbildningen får 0,5 miljoner

16,1 miljoner kronor omfördelas till lärande och stöd från andra delar av kommunens verksamhet, bland annat genom generella kortsiktiga åtgärder inom hela förvaltningen (5,1 miljoner) och finansposter (7 miljoner).

Övrigt underskott på 14 miljoner ska täckas upp av kommunens resultatutjämningsreserv.

Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige vid mötet den 12 juni.

Nya regler för resultatutjämningsreserven

Kommunstyrelsen vill ändra reglerna för hur kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) får användas. Resultatutjämningsreserven innebär att kommunen kan reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda för att täcka underskott vid en lågkonjunktur.
I dagsläget finns 60,6 miljoner kronor i kommunens resultatutjämningsreserv.

De nya reglerna innebär att RUR får användas när skatteunderlaget understiger snittet för de senaste tio åren. Det första året får max en tredjedel av reserven användas.

Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige vid mötet den 12 juni.

Nytt delbeslut om enskilda vägar

Kommunstyrelsen säger ja till ett nytt regelverk för kommunalt stöd till de enskilda vägarna i Leksands kommun. Beslutet är en del i projektet ”Våra vägar i Leksand”.  Syftet är att definiera vilka enskilda vägar som kan få kommunalt stöd och i vilken form och omfattning.

För att få kommunalt stöd för en enskild väg ska:

  • Det finnas fastboende
  • Det finnas en tydlig och aktiv väghållningsorganisation
  • Vägen hållas öppen för allmän trafik året om

I regelverket finns också ett antal andra krav, bland annat på vägens standard. Innan en väg beviljas kommunalt stöd ska vägen besiktigas och godkännas av kommunen.

Regelverket innehåller en beskrivning av fyra olika vägtyper som de enskilda vägarna ska delas in i. Den indelningen vill kommunstyrelsen ha en redovisning av senast i januari 2020.

Skötseln av vägen beror på vilken vägtyp den räknas som. Även den ekonomiska ersättningen baseras på vägtyp. Väghållarorganisationen kan ansöka om antingen kommunal skötsel eller ett ekonomiskt bidrag.

Samfällighetsföreningar får också mer tid på sig att skriva avtal för att få fortsatt kommunal skötsel av de enskilda vägarna. Avtalet med kommunen ska skrivas senast 1 september 2020 eller snarast efter att väghållningsorganisation finns.

Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige vid mötet den 12 juni.

Läs mer om de enskilda vägarna och tidigare beslut i frågan

Försäljning av Furuhaga

Kommunen ska sälja fastigheten Furuhaga i Leksand. Det har kommunstyrelsen beslutat.
Kommun köpte fastigheten 2014 för att använda den som boende för ensamkommande flyktingbarn. Det finns inte längre något behov av Furuhaga, eftersom antalet ensamkommande flyktingbarn har minskat kraftigt de senaste åren. Kommunen har utrett om fastigheten kan användas till studentbostäder, men en sådan ombyggnad skulle bli för kostsam.

Furuhaga ska säljas på marknadsmässiga grunder efter att en värdering har gjorts.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Heden

Kommunstyrelsen säger ja till utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp i byn Heden. Det är cirka 100 fastigheter som berörs. Utbyggnad ses som nödvändigt på grund av dåliga förutsättningar att lösa fastigheternas VA-försörjning med enskilda anläggningar, vilket i sin tur orsakar miljöproblem.

Området är prioriterat i kommunens VA-plan och överföringsledningar från Leksand byggdes redan i samband med gång- och cykelvägen till Heden.

Utbyggnaden beräknas kosta cirka 27 miljoner kronor eller cirka 270 000 kronor per fastighet. Projektet drivs av Dala vatten och avfall.

Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige vid mötet den 12 juni.

Ny plats för torghandel i Leksand

Kommunstyrelsen vill uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksand. Detta för att tillåta torghandel på det nyrenoverade Torget i centrala Leksand. Torghandeln tillåts på två platser i centrala Leksand:

  • På den norra delen av Torget, i anslutning till den öppna torgytan med sittbänkar och utsmyckning.
  • I kvarteret Köpmannen vid centrumparkeringen, där placeras torghandelsplatserna bredvid varandra.

Slutligt beslut om de nya ordningsreglerna för torghandel tas av kommunfullmäktige vid mötet den 12 juni.

Svar på medborgarförslag om resecentrum

En medborgare har skrivit ett förslag till kommunen om åtgärder vid Leksands resecentrum. Bland annat efterlyser medborgaren en ny välkomstskylt, byte av punktskriftstavla och karta över Noret. Kommunstyrelsen svarar att kommunen ska försöka tillgodose flera av önskemålen på sikt, men att det inte är prioriterat just nu på grund av det ekonomiska läget.

Fler nyheter