23 maj 2019 klockan 15.40

”Vi har tagit till oss av synpunkterna om Åkerö brofäste”

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Förtroendevald

Sebastian Larsson

Telefon: 0247-803 17

E-postadress:

Bild på Sebastian Larsson
Skissen visar hur husen vid Åkerö brofäste kan byggas utifrån de förändringar som gjorts i detaljplanen. Illustration: Arcum
Skissen visar hur husen vid Åkerö brofäste kan byggas utifrån de förändringar som nu föreslås i förslaget till detaljplan.

Faluröda fasader, max sex våningar och bestämmelser som hårdare styr byggnadernas utseende. Det är några av de ändringarna som Leksands kommun gjort i förslaget till ny detaljplan för Åkerö brofäste.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Fler än 200 skriftliga yttranden kom in under samrådet om förslag till ny detaljplan för Åkerö brofäste.

– Vi har gjort en sammanvägning av olika intressen och tagit till oss av de många synpunkter som kommit in. Utifrån det har vi gjort ändringar i förslaget, som ställs ut för granskning från 4 juni, säger Sebastian Larsson (M), ordförande i utskottet för samhällsbyggnad.

Bland annat har kommunen tagit fram en siktstudie.

– Det har efterfrågats siktstudier och där har vi haft en dialog med Länsstyrelsen Dalarna om vilka platser som är viktiga. Studien syftar till att visa att planerad byggnation inte har någon stor negativ inverkan på det närbelägna riksintresset för kulturmiljö i Leksands-Noret och vid Leksands kyrka.

Större ändringar som gjorts i förslaget

Utskottet för samhällsbyggnad tog beslut om ändringarna i detaljplanen vid sitt möte den 23 maj.

Två av de större ändringarna som gjort i förslaget är:

Våningsantalet ändras till högst sex våningar

Antalet våningar i den norra delen av planområdet närmast Leksandsbron ändras från högst åtta till högst sex våningar. I övriga delar tillåts högst fyra våningar. Även fortsättningsvis möjliggör totalhöjden byggnation med trästomme.

Krav på fasaden

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas utseende har lagts till i förslaget. Tillåten färgsättning på fasad har ändrats till enbart faluröda nyanser med detaljer i grå kulör. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre möjliga enligt detaljplanen. Endast röda sadeltak tillåts och det möjliggörs även för solpaneler.

Nya skisser visar hur husen kan se ut

Företaget Lillskär har tagit fram nya skisser på hur byggnaderna vid Åkerö brofäste kan se ut. Skisserna visar hur husen kan byggas utifrån de förändringar som gjorts i detaljplanen. Företaget har ett avtal med kommunen om köp av marken för att bygga bostäder.

Så här beskriver Lillskär sin vision: ”Det nya kvarteret består av en småskalig del med fyravåningshus samt ett högre tvådelat parti närmast rondellen i broänden. Arkitekturen knyter väl an till Dalarnas traditionella byggnation, men med en modern touch. Volymernas utformning och fasadernas materialval kommer att ge en spänning och en intressant resa när man närmar sig byggnaderna och upptäcker spelet mellan kulörnyanser och detaljutformning.”

akerodetaljstor.png

Indragna balkongpartier i ytterhörnen som invändigt kläs med träpanel tillsammans med spröjsade fönster ger fasaden liv. Förskjutningar av byggnadskroppar, variation i fasad och omsorg om detaljer gör tillsammans med färgsättningen att husen knyter an till Leksand.  Illustration: Arcum.

Granskning av förslaget i juni

Granskningen av förslaget sker i juni, mellan den 4 – 28 juni. Då kommer samtliga handlingar att finnas utställda för granskning på kommunens hemsida, i kommunhusets foajé och på Leksands kulturhus.

Vi återkommer med mer information om detta och om hur du gör för att lämna synpunkter under granskningen.

Illustration som visar alla stegen i planprocessen: förtida programsamråd, programsamråd, planprogram, planförslag, samråd, bearbetning, granskning, bearbetning, antagande, laga kraft.

Illustration som visar alla stegen i planprocessen. Granskningen pågår mellan 4 -28 juni.

Fler nyheter