10 juli 2019 klockan 08.00

Ny tidplan för Moskogsvägen - byggstart 2021

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Flygbild över centrala Leksand, tagen söderifrån med Österviken i vänster kant. Moskogsvägens tänkta sträckning är markerad på bilden
Moskogsvägen är tänkt att byggas mellan Järnavägen i väster och Insjövägen i öster. Sträckan är markerad med en gul linje.

Arbetet med Moskogsvägen har gått in i nästa fas. I sommar genomförs en arkeologisk utredning och om ett år kan en ny detaljplan vara klar för sträckan där vägen ska byggas. Målet är att börja bygga Moskogsvägen 2021 och öppna den för trafik 2022.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Planeringsarbetet för att bygga Moskogsvägen har pågått sedan kommunstyrelsen lämnade sitt startbesked 2017. I början av 2019 gick arbetet in i en ny fas – en konsult anlitades för att ta fram en detaljplan för området där vägen ska byggas. 

Samråd i slutet av 2019

– Vi har satt en ny tidplan och räknar med att kunna hålla den. Det blir samråd om den nya detaljplanen i slutet av 2019, samt granskning av planen och ett politiskt beslut under våren 2020, säger samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg.

I samband med både samrådet och granskningen har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna kan sedan vägas in i det slutgiltiga förslaget som politikerna ska ta ställning till 2020.

Moskogsvägen

Här är det tänkt att Moskogsvägen ska byggas.

Minimera nackdelarna

Men före samrådet ska en hel del kompletterande och fördjupande utredningar genomföras. Just nu pågår en arkeologisk utredning för att ta reda på om det finns fornlämningar där vägen är tänkt att gå. I slutet av juli görs en fältinventering och om det blir nödvändigt genomförs utgrävningar i området i augusti.

Kommunen håller löpande kontakt med de berörda fastighetsägarna och målet är att ta största möjliga hänsyn till de närboende och naturen som berörs i samband med bygget av vägen.

– Vi är medvetna om de nackdelar som vägen innebär för närboende och naturen. Målet är att minimera nackdelarna så mycket som möjligt. Samtidigt finns så många fler fördelar och vinster med vägbygget att det överväger, säger Åke Sjöberg.

Många fördelar överväger

Bland annat har den nya vägen mycket god samhällsekonomisk lönsamhet och bedöms som viktig för hela kommunens utveckling. Vägen minskar mängden genomfartstrafik i Häradsbygden, Åkerö och Edshult där också olycksrisken, utsläppen och bullret minskar. Den ger säkrare skolvägar till Åkerö och Gärde skola och snabbare och enklare pendling för boende i västra kommundelen.

– Dessutom minskas insatstiden västerut med omkring tre minuter för brandkår och ambulans. I vissa fall kan det vara skillnaden mellan liv och död, säger Åke Sjöberg.

Läs mer om Moskogsvägen

Fler nyheter