27 augusti 2019 klockan 09.35

KS-nytt: Ny trafikstrategi, Hesseborns säljs och gata/park på väg att bli kommunalt

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Visionsbilder av bostadsrätter Nygård 5, Hesseborns, i centrala Leksand
Våren 2021 ska bostadsrätterna på fastigheten Nygård 5 (Hesseborns) vara klara för inflyttning. Visionsbild: Nils Skoglund AB

En ny trafikstrategi ska hjälpa kommunen att ta ett bättre samlat grepp inom transportområdet. Kommunstyrelsen ställer sig bakom strategin, men också en försäljning av Hesseborns och förslaget att göra gata/park kommunalt.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Kommunens tuffa sparpaket dominerade kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 26 augusti. Men beslutet i den frågan dröjer till nästa möte, den 24 september. Istället fattades beslut i flera andra av de totalt 21 ärenden som behandlades. Här kommer en sammanfattning:

Gata/park och äldreboendena blir kommunägda

Det mesta talar för att avdelningen gata/park flyttas från Leksandsbostäder AB till Leksands kommun. Samtidigt flyttas kommunens vaktmästare till Leksandsbostäders fastighetsförvaltning medan ägandet av de särskilda boendena flyttas från Leksandsbostäder till kommunen.

En pågående utredning slår fast att förändringarna skulle ge en både effektivare och flexiblare organisation för både kommunen och Leksandsbostäder.

Kommunstyrelsen ger klartecken till att fullfölja utredningen. Ambitionen är att sjösätta förändringarna under nästa år.

Långt samtal om tufft sparpaket

Förvaltningens besparingsförslag med totalt 62 punkter presenterades i detalj på kommunstyrelsens sammanträde. Vid nästa sammanträde, den 24 september, ska kommunstyrelsen ta ställning till besparingsförslaget som är en del av förslaget till mål och budget för åren 2020–2022.

Läs en tidigare nyhet: Sparpaket med 62 punkter ska ge stabil ekonomi

Ny trafikstrategi ger bild av framtiden i Leksands kommun

Fler som går och cyklar, fler som samåker, fler bilpooler, fler fossilfria transporter och fler eldrivna enpersonsfordon. Den nya trafikstrategi som kommunstyrelsen ställt sig bakom ger verkligen en glimt av framtiden.

Trafikstrategin innehåller inte bara framtidsvisioner och mål inom sex olika delområden, den innehåller också strategier för hur målen ska nås. Med hjälp av trafikstrategin kan kommunen ta ett bättre samlat grepp inom transportområdet så att alla planer och åtgärder hela tiden stävar mot uppsatta mål och bidrar till kommunens utveckling.

Trafikstrategin har ett långt tidsperspektiv och ska förverkligas stegvis. Ambitionen är att engagera kommuninnevånare, näringslivet och andra aktörer i utvecklingen.

Slutgiltigt beslut om trafikstrategin fattas av kommunfullmäktige i höst.

Hesseborns säljs för 5,6 miljoner kronor 

Kommunstyrelsen ger klartecken till försäljning av fastigheten Nygård 5 (Hesseborns) i centrala Leksand. Fastigheten säljs för 5,6 miljoner kronor till byggfirman Nils Skoglund AB som ska bygga bostäder i området.

Fastighetsaffären är en naturlig fortsättning av det markanvisningsavtal som kommunen tecknade med byggföretaget våren 2018. Eftersom företaget har uppfyllt sin del av avtalet kan affären fullföljas.

Kommunens kostnader för bland annat rivning av gamla byggnader och upprättande av ny detaljplan för området täcks av pengarna från Skoglunds.

Planen är att fyravåningsbyggnaden med totalt 27 bostadsrätter ska vara klar för inflyttning våren 2021.

Gott betyg till kommunens hälso- och sjukvård

Patientsäkerheten och kvaliteten inom hälso- och sjukvården i Leksands kommun är av god kvalitet. Det konstateras i den årliga patientsäkerhetsberättelsen som kommunstyrelsen godkänt. Bland annat fungerar det systematiska förebyggande arbetet bra, omvårdnadspersonalen utbildas i högre grad och vården har förbättrats på flera områden, bland annat har avvikelserna när det gäller läkemedel minskat.

Under 2019 ska digitalisering minska läkemedelsavvikelserna ytterligare, även andra digitala system ska bidra till att öka patientsäkerheten. Inom demensvården ska personalen i större utsträckning arbete med bemötandeplaner och inom hemtjänsten är ambitionen att hitta nya arbetssätt när det gäller rehabilitering och hjälpmedelsfrågor.

Fler nyheter