20 augusti 2019 klockan 12.00

Sparpaket med 62 punkter ska ge stabil ekonomi

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommundirektör Göran Wigert
"Det här är det vi föreslår utifrån de förutsättningar vi har. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag som kan förbättra. Om det är något i förslaget som inte går att genomföra så måste vi hitta något annat. Vi måste spara de här pengarna och mer ändå", förklarade kommundirektör Göran Wigert för kommunens chefer på tisdagsmorgonen. Foto: Lars Dahlström

Ett sparpaket med 62 punkter ska få kommunens budget i balans. Förslaget berör många verksamheter och medarbetare. Bland annat föreslås en flytt av högstadiet på Åkerö skola, att fritidsgårdarna stängs och besparingar inom både kultur- och fritidssektorn.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Under våren och sommaren har det allvarliga ekonomiska läget haft högsta prioritet inom Leksands kommuns organisation. Idag presenterar kommundirektör Göran Wigert ett sparpaket med 62 punkter som tillsammans beräknas ge besparingar på 37,6 miljoner kronor. 

– Under mina 20 år som kommundirektör har jag aldrig varit med om så stora ekonomiska utmaningar. Besparingsförslaget är framtaget på förhållandevis kort tid och alla risk- och konsekvensanalyser är inte klara, men vi bedömer att allt är genomförbart – och nödvändigt – eftersom vi just nu gör av med mer pengar än vi har, säger han. 

Många och stora besparingar 

Förslagen i sparpaketet berör många verksamheter och medarbetare. Det handlar bland annat om en minskning av administrativa tjänster, chefstjänster och vakanser som inte återsätts. Totalt påverkas ett 30-tal funktioner. 

– Vår ambition är att genomföra förslagen utan varsel och uppsägningar. Istället vill vi lösa förändringarna med hjälp av främst naturliga avgångar och organisationsförändringar, säger Göran Wigert. 

Bland de 62 punkterna i förslaget finns även försäljning av byggnader, uppsägning av hyreskontrakt, minskade bidrag till en rad aktörer, höjda taxor inom flera verksamheter och sänkt service- och ambitionsnivå inom vissa områden. 

Saknas fortfarande många miljoner 

Efter flera år i rad med starka ekonomiska resultat slutade 2018 med ett underskott på nio miljoner kronor. Före sommaren visade prognosen för 2019 på ett ännu större underskott – minus 17 miljoner kronor – och prognosen för perioden 2020–2022 ser lika dyster ut. 

– Kommunen behöver inte bara få en budget i balans, utan ett överskott på omkring 20 miljoner kronor per år för att ha råd med drift, pensionskostnader och nya investeringar utan att behöva ta lån. Det innebär att det trots besparingsförslaget på 37,6 miljoner kronor saknas ytterligare omkring 15 miljoner kronor per år, säger Göran Wigert. 

Högre kostnader – lägre intäkter 

Underskotten beror på att kommunens kostnader ökar i snabbare takt än intäkterna. Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre som behöver mer av skola, vård och omsorg är en allmän förklaring som gäller de flesta kommuner i landet. 

I Leksand handlar det främst om ökade kostnader inom grundskolan, gymnasiet och socialtjänsten. Dels har den kommunala grundskolans och gymnasiets organisation blivit allt dyrare per elev i takt med att antalet elever minskat, dels gör socialtjänsten allt fler insatser och placeringar på grund av psykisk ohälsa.

Läs mer om orsakerna till underskottet i en nyhet från 2 maj 2019:
Kommundirektören: "Det kommer att krävas tuffa prioriteringar och beslut"

Slutgiltigt beslut i oktober 

Förvaltningens förslag har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen. Trots att det rör sig om många och omfattande åtgärder dröjer det till 2022 innan kommunen beräknas göra ett positivt resultat igen. 

Listan med de 62 punkterna presenterades för kommunens chefer och de fackliga organisationerna under tisdagsförmiddagen. Kommunens ledande politiker fick information igår och på måndag, den 26 augusti, presenteras förslaget för kommunstyrelsen. 

Den 24 september tar kommunstyrelsen ställning till förslaget och den 14 oktober väntas slutgiltigt beslut om budgeten för åren 2020–2022 i kommunfullmäktige. 

– Nu ska vi politiskt processa det förslag som förvaltningen lagt utifrån kommunstyrelsens uppdrag i maj. Vi återkommer med förslag till beslut i september. Men det är viktigt att poängtera att vi i Leksands kommun behöver en långsiktigt stabil ekonomi, särskilt för de svaga grupper som behöver oss mest. Att våga prioritera och jobba ännu smartare blir allt viktigare när kraven på välfärden ökar, säger kommunalråd Ulrika Liljeberg (C).

Färre lokaler, förändrade verksamheter och omorganisation

Sparpaketet består av tre delar. Ett handlar om att minska antalet lokaler som nyttjas, ett om förändringar i verksamheterna och ett om att organisera om. Tillsammans ger de 62 förslagen en besparing på 37,6 miljoner kronor.

Förslag om färre lokaler

 • Antal åtgärder: 9
 • Besparing: 5,1 miljoner kronor
 • Sammanfattning: Verksamheter flyttas och hyreskontrakt avslutas för att spara pengar. Några byggnader säljs och bygget av en ny sporthall skjuts på framtiden för att inte skapa nya drifts- och kapitalkostnader.
 • Kommentar: Vi kan inte betala för lokaler som inte nyttjas. Till exempel står Djura skola tom och där tittar vi på alternativa användningsområden. Förskolan påverkas inte. Ett alternativ skulle kunna vara någon form av bostäder, säger Göran Wigert. 

Effektiviseringsförslag (tkr) År 2020 År 2021 År 2022
1. Uppsägning hyresavtal Limsjögården, flytt av kost och städ 0 600 600
2. Uppsägning hyresavtal Lustholen 630 1260 1260
3. Furuhaga 550 550 550
4. Uppsägning hyresavtal Centralen 0 800 800
5. Djura skola 0 800 800
6. Ny verksamhet Majorshagen, förskola 500 500 500
7. Uppsägning paviljonger Åkerö skola 200 400 400
8. Avvakta bygget av ny sporthall 0 0 0
9. Ökad hyresintäkt polisen 180 180 180
SUMMA LOKALER: 2060 5090 5090

Beskrivning och bedömda konsekvenser

1. Uppsägning hyresavtal Limsjögården, flytt av kost och städ

Hyresavtalet med Limsjögården löper ut 2020-12-31. Förutom vård- och omsorgs verksamhet i Limsjögården har även kost- och städavdelningarna arbetsplatser i huset. I samband med förtätningen av kontorslokaler i kommunhuset och Gräfningshuset finns det möjlighet att ge plats åt kost- och städs administrativa och ledande personal där.

2. Uppsägning hyresavtal Lustholen

Hyreasvtalet med Lustholen är uppsagt från 2020-06-30. Fastigheten har tidigare använts som boende för ensamkommande flyktingbarn. På Lustholen bor idag privatpersoner som hyr av kommunen i andra hand. De är uppsagda och hänvisade att söka egen bostad.

3. Furuhaga

Kommunen äger Furuhaga som tidigare varit ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten har upphört och fastigheten ska säljas.

4. Uppsägning hyresavtal Centralen

Hyresavtalen med Centralen är uppsagda. Det är två olika hyresavtal som löper ut 2020-09-30 och 2022-06-30. Verksamheterna som idag är i lokalerna flyttar till andra befintliga lokaler. Kontakt är tagen med Leksandsbostäder AB om att de kan få in en ny hyresgäst tidigare.

5. Djura skola

Grundskoleverksamheten i Djura skola avslutades vårterminen 2019, och förutsättningar för att avyttra fastigheten ses över. Förskolan har kvar sin verksamhet och det ska vara så även i fortsättningen. Hänsyn ska även tas till den lekplats som finns i anslutning till skolan. Ett alternativ kan vara att bygga om skolan till någon form av boende.

6. Ny verksamhet Majorshagen, förskola

Familj och stöd har lokaler i Majorshagen som tidigare använts till stödboende. Det behovet finns inte längre. Lokalerna går över till förskolan för att användas om behov uppstår vintern 2020. Kostnaden täcks av förskolans ram enligt den volymjustering som sker.

7. Uppsägning paviljonger Åkerö skola

Åkerö skola har verksamhet i lokalerna läsåret 2019/20. Paviljongerna är uppsagda från 2020-08-17. Temporent AB äger lokalerna och de hämtas sommaren 2020.

8. Avvakta bygget av ny sporthall

Förslaget är att skjuta på bygget av en ny sporthall på grund av det ekonomiska läget. Drift och kapitalkostnader för en ny sporthall beräknas till cirka 1-2 mkr per år.

9. Ökad hyresintäkt polisen

Det finns ett intresse från polisen att hyra mer lokaler i kommunhuset. Det innebär i så fall en ökad hyresintäkt. Bedömningen är att det är möjligt att erbjuda polisen fler rum genom omflyttning och förtätning av befintliga kontorslokaler inom kommunen.

Förslag om förändringar i verksamheten

 • Antal åtgärder: 26
 • Besparing: 5,8 miljoner kronor
 • Sammanfattning: Satsningen på evenemang och stödet till Visit Dalarna minskar, liksom bidrag till bland annat kulturföreningar, studieförbund, folkhögskolor och bystugor. Badbiljetter, liftkort, lokalhyror, plan- och byggtaxor höjs medan service- och ambitionsnivån sänks inom vissa områden, exempelvis när det gäller Granbergets skidanläggning och kommunens vänortsutbyte.
 • Kommentar: Det här innebär stora förändringar för verksamheten, framför allt inom kultur och fritid, säger Göran Wigert.

Effektiviseringsförslag (tkr) År 2020 År 2021 År 2022
10. Avsluta matdistribution hemtjänst 200 200 200
11. Putte i parken 600 600 600
12. Halverat avtal evenemang, externa konsulter 200 200 200
13. Minskat bidrag till Visit Dalarna 0 0 500
14. Minskad evenemangsbudget 0 100 100
15. Bystugestöd tas bort 0 120 120
16. Övrigt inom näringsliv, till exempel företagsanalyser 0 80 80
17. Taxehöjning lokalhyror fritid 0 420 420
18. Sänkt standard skidspår 110 110 110
19. Badintäkter 5 % höjning 0 100 100
20. Liftkort 5 % höjning 0 150 150
21. Halvering bidrag Leksands folkhögskola, Västanviks folkhögskola och Sätergläntan 120 120 120
22. Minskad P-övervakning 75 75 75
23. Minskad budget för översiktsplan (ÖP) 0 150 150
24. Ta bort kulturbidragen 0 330 330
25. Uppsägning avtal Arkiva 80 80 80
26. Ny plan- och byggtaxa 250 250 250
27. Taxehöjning plan 50 50 50
28. Minskat antal fordon och utökning av bilpoolen 0 500 500
29. Kostwebb förskolor/fritidshem 250 250 250
30. Kostwebb grundskolor/gymnasieskolan 0 250 250
31. Minskad marknadsföring centralt 200 200 200
32. Uppsägning av lärcentrumavtal 175 350 350
33. Ta bort bidrag studieförbund 350 350 350
34. Arbetsmarknadskunskap avslutas 0 170 170
35. Gymnasiet - elevutbyte Japan upphör 100 100 100
SUMMA (övriga verksamhetsåtgärder) 2760 5305 5805

Beskrivning och bedömda konsekvenser

10. Avsluta matdistribution hemtjänst

Kommunen är inte skyldig att erbjuda tjänsten matdistribution och det finns många andra alternativ till matdistribution. Idag levereras cirka 50–60 matlådor per dag (totalt 290 hemtjänstbrukare). Genom att upphöra med tjänsten frigörs dessutom två undersköterskor per leveransdag att kunna göra andra omsorgsinsatser i verksamheten. Det finns ett stort behov då det är brist på personal och svårt att få vikarier. Hanteringen av matlådor är också administrativt tidskrävande. Det är även svårt för hemtjänsten att idag säkerställa kylkedjan vid leverans.

Konsekvensbeskrivning:

Idag finns det ett stort utbud av färdiglagad mat eller halvfabrikat i matbutikerna jämfört med tidigare. De personer som har matdistribution kan få sitt behov av

matleverans tillgodosedd genom att få insatsen “inköp” beviljad istället.

11. Putte i parken

Putte i Parken är en musikfestival som genom stödet från kommunen varit gratis och därmed tillgänglig för alla. Festivalen har haft runt 25 000 besökare och togs till Leksand för att öka attraktionen för de som bor här och stärka besöksnäringen. Avtalet med Putte i Parken löpte ut 2019.

Konsekvensbeskrivning:

En festival som lockat många besökare upphör.

12. Halverat avtal evenemang, externa konsulter

Idag genomför vi flera evenemang med konsulthjälp, framförallt Barnens Valborg, Kulturkalaset och julmarknaden i Leksand. Förslaget är att halvera avtalet med extern konsult. Evenemangen får därmed minska i omfattning eller drivas i annan regi. Midsommar påverkas inte av förslaget.

Konsekvensbeskrivning:

En minskning av antalet evenemang riskerar att påverka kommunens attraktion, och därmed handel och besöksnäring negativt.

13. Minskat bidrag till Visit Dalarna

Leksands kommun betalar idag 3,2 mkr till Visit Dalarna AB. Det är mer än de flesta andra Dalakommuner sett till befolkning och turistsekonomisk omsättning. En minskning av bidraget förutsätter en omförhandling av avtalet.

Konsekvensbeskrivning:

Besöksnäringen är en viktig del i Leksands kommun och omsätter årligen närmare en miljard kronor. En neddragning av bidragen kan påverka det framgångsrika regionala samarbetet inom turistnäringen.

14. Minskad evenemangsbudget

Kommunen ger idag evenemangsutvecklingsstöd till olika typer av evenemang, vilket många gånger är nödvändigt för att nya evenemang ska kunna etableras och få en stabilitet. Evenemangsstödet är till för att skapa en bas för att uppnå förutsättningar att ha en budget i balans, växa och utvecklas. Inget evenemang får kontinuerligt bidrag, utan alla bidrag beslutas genom evenemangsrådet enligt fastslagna riktlinjer. Budgeten för evenemangsstöd är idag 300 tkr och förslaget innebär att vi minskar den med 100 tkr.

Konsekvensbeskrivning:

Nya evenemang är ofta direkt beroende av rådgivning och utvecklingsstöd för att komma igång. Det finns en risk att neddragningen av budgeten innebär att det på sikt blir färre evenemang.

15. Bystugestöd tas bort

Idag medfinansierar kommunen renovering av bystugor i samband med att medel söks från Boverket. Kommunens stöd utgör del av den egenfinansiering på 30% som krävs.

Konsekvensbeskrivning:

Bystugeföreningarna får bidra med hela den egenfinansierade delen.

16. Övrigt inom näringsliv, till exempel företagsanalyser

Övriga kostnader som kan tas bort inom näringslivsavdelningen är till exempel verktyg för företagsanalys, satsningar på Näringslivsveckan och andra mindre poster (osthyvelprincipen).

Konsekvensbeskrivning:

Det finns risk att arbetet med att skapa tillväxt i näringslivet urvattnas, samt att synligheten och aktiviteterna minskas. Det kan innebära att företagsklimatet försämras på sikt.

17. Taxehöjning lokalhyror fritid

Förslaget innebär att höja fritidsavdelningens hyrestaxor med 50 % till föreningar och privatpersoner. Hyrestaxorna har varit oförändrade sedan 2006 och ligger på en låg nivå. En höjning med 50 % gör att Leksands hyrestaxor hamnar i nivå med andra dalakommuner. Höjningen äventyrar dock inte idrottsföreningar nämnvärt då de flesta föreningar har täckning för höjningen genom det statliga lokala aktivitetsstödet tillsammans med kommunens aktivitetsstöd.

Konsekvensbeskrivning:

Det finns en risk för missnöje med höjda kostnader från föreningar och privatpersoner.

18. Sänkt standard skidspår

Kommunen spårar idag vissa skidspår med pistmaskin. Förslaget innebär att vi slutar spåra med befintlig pistmaskin och i stället spårar alla skidspår med skoter. Pistmaskinen, som är gammal, används mycket och är varje vinter i stort behov av reparationer av ett värde av cirka 50 000 kronor. Pistmaskinen, jämfört med skoter, har även en hög bränsleförbrukning. Sker spårning med skoter minskar bränsleåtgången avsevärt. Beräknad minskad bränslekostnad är cirka 60 000 kronor.

Pistmaskinen kan säljas till ett värde på cirka 200 000 kronor. Om spårning ska fortsätta utföras med pistmaskin måste däremot en ny pistmaskin köpas in inom något år. En ny pistmaskin kostar cirka 2 miljoner kronor och en bättre begagnad ungefär hälften av det.

Konsekvensbeskrivning:

Spårning med pistmaskin ger skidspår i toppklass. Spårning med skoter ger en nivåsänkning på skidspåren. Skidspåren, med spårning av skoter, blir dock fullt funktionsdugliga. De flesta föreningar och de allra flesta andra kommuner som tillhandahåller skidspår spårar enbart med skoter.

19. Badintäkter 5 % höjning

Förslaget innebär att Leksandshallen höjer sina avgifter för bad med 5 %. Med dagens försäljningsintäkter för bad ger höjningen en ökad intäkt på 100 000 kronor.

Konsekvensbeskrivning:

Det finns en risk för minskning av antalet badgäster.

20. Liftkort 5 % höjning

Förslaget innebär att Granberget höjer sina avgifter för liftkort med 5 %. Granberget har i och med nybyggnad av restaurang och skidshop höjt standarden på anläggningen. Med dagens försäljningsintäkter för liftkort ger höjningen en ökad intäkt på 150 000 kronor.

Konsekvensbeskrivning:

Det finns en liten risk för minskning av antalet besökare.

21. Halvering av bidrag till Leksands folkhögskola, Västanviks folkhögskola och Sätergläntan

Leksands kommun ger idag bidrag till Leksands folkhögskola, Västanviks folkhögskola och Sätergläntan med 80 tkr per verksamhet. Förslaget är att halvera bidraget.

Konsekvensbeskrivning:

Bidraget är en liten del av omsättningen och bedöms påverka verksamheternas ekonomi marginellt.

22. Minskad P-övervakning

Parkeringsövervakningen ska upphandlas på nytt. Bedömningen är att det kan finnas utrymme för lägre kostnader genom bättre pris och något mindre övervakning jämfört med idag. Att ta bort övervakning helt skulle innebära bekymmer med efterlevnad av parkeringsregler, hantering av långtidsuppställda fordon och skrotbilar.

Konsekvensbeskrivning:

Mindre övervakning, sämre efterlevnad av parkeringsregler (mindre rotation på centrala parkeringsplatser påverkar handeln negativt) samt lägre intäkter.

23. Minskad budget för översiktsplan (ÖP)

Förslaget innebär att resurserna för genomförande av översiktsplanen minskas.

Konsekvensbeskrivning:

Det finns en risk att den röda tråden i beslutsgången minskar. Översiktsplanen är viktig för att få gehör i högre instanser och där är det ofta avgörande att beslut hänger ihop och är långsiktiga.

24. Ta bort kulturbidragen

Förvaltningens uppdrag är att ta fram besparingar på 2 mkr inom kultursektorn. Kultursektorns budget är idag cirka 11 mkr, där majoriteten av kostnaderna är bundna till lokaler och personal. För att klara besparingsuppdraget krävs stora neddragningar inom verksamheten. Ett förslag är att ta bort de bidrag kommunen idag ger till ett stort antal kulturföreningar.

Konsekvensbeskrivning:

Verksamhetsbidragen till kulturföreningarna har en oerhört positiv effekt och växlas upp många gånger om genom ideella insatser. Vad konsekvenserna av ett uteblivet bidrag innebär för varje enskild förening kan inte överblickas i dagsläget.

25. Uppsägning avtal Arkiva

Avtalet med Arkiva upphör från och med 31 december 2019. Evolution ersätter inte systemet fullt ut men ger andra möjligheter.

Konsekvensbeskrivning:

Kan innebära något försämrad service till medborgarna.

26. Ny plan- och byggtaxa

En ny plan- och byggtaxa föreslås för att komma upp i en kostnadseffektiv nivå. Taxan är inte ändrad sedan 2011 i sin helhet.

Konsekvensbeskrivning:

Taxan anpassas till ökade kostnader för planer och bygglov. Bedömningen är att höjningen påverkar marginellt, då avgifter och taxor är en liten del av den totala byggkostnaden.

27. Taxehöjning plan

Planverksamheten är till stora delar intäktsfinansierad. Den taxehöjning som föreslås innebär att intäkterna för planverksamhet ökar med uppskattningsvis 50 000 kr. Detta är dock helt beroende av att planerad kommunal exploatering fortlöper.

Konsekvensbeskrivning:

Planverksamhetens intäkter är beroende av att kommunens exploatering fortlöper enligt bostadsförsörjningsplanen och politiskt ställda mål gällande bostadsförsörjning och företagsetablering. En minskning alternativt omprioritering av kommunens exploateringsprojekt får direkt verkan på intäktssidan gällande avdelningens intäkter.

28. Minskat antal fordon och utökning av bilpoolen

Förslaget innebär att dra in cirka 10 bilar från verksamheten och istället utöka bilpoolen med cirka 5 bilar. Förändringen görs utifrån en kartläggning som visar på nyttjandegraden av bilarna, där de fordon som nyttjas minst och är dyrast i drift antingen säljs eller flyttas till bilpoolen och nyttjas av fler.

Konsekvensbeskrivning:

Alla som är i behov av kommunens bilar kan bli berörda, men analysen visar att det inte bör ske någon nämnvärd försämring i tillgång till transportmedel. Det finns en risk att det kan uppstå bristande tillgång till fordon i bilpoolen vid enstaka tillfällen och att man då måste hyra bil istället. Det kan även finnas en risk att avståndet för att nyttja ett fordon ur bilpoolen blir längre vilket gör att det tar lite mer tid i anspråk. Dessa risker bedöms inte som allvarliga så länge det inte berör akutverksamhet, och förändringen berör bara 10 % av den totala bilparken. De flesta kommer alltså inte märka av någon förändring alls.

29. Införa kostwebb på alla förskolor och fritidshem

Förskolewebben innehåller information om våra förskolebarns planerade scheman med två veckor framförhållning samt den dagsaktuella bilden av hur många som kommer varje dag (frånvaroanmälningar). Genom att använda denna information i köken kan de laga det antal portioner som behövs, istället för som idag bygga portionsantalet på uppskattningar baserat på antal inskrivna barn eller manuellt genomförda observationer på plats i förskolan. En genomgång av antalet tillagade portioner i köket på Källbackens förskola under hösten 2018, ställt mot det faktiska antalet närvarande barn under samma period visar på cirka 10 % besparingspotential med denna åtgärd. Dessutom finns funktioner i systemet för att säkra kvaliteten i leverans av specialkost. Förslaget innebär att införandet sker i alla tillagningskök som lagar mat till förskolor.

Konsekvensbeskrivning:

Inga andra konsekvenser än att köken behöver utrustas med datorer och en etikettskrivare för att kunna använda kostwebben. Personalen behöver också utbildas i systemet.

30. Införa kostwebb på alla grundskolor och gymnasieskolan

Det finns idag system som innehåller information om våra skolbarns planerade schema samt den aktuella verkliga bilden av hur många barn som kommer varje dag (frånvaroanmälningar). Om denna information används i köken kan de laga det antal portioner som behövs, istället för att som idag bygga portionsantalet på uppskattningar baserade på antal inskrivna barn eller manuellt genomförda observationer på plats i skolan. Förslaget innebär att införandet sker i alla tillagningskök som lagar mat till grundskolor och gymnasieskola.

Konsekvensbeskrivning:

Det krävs en metod för att läsa ut informationen om barnens närvaro från respektive system (Infomentor på grundskolan och V-Klass på gymnasiet). Idag är det svårt att veta hur exakta uppgifterna är som går att få ut ur respektive system. Resurser i skolan kan behövas för att lägga in avvikelser från ordinarie schema i systemet (som till exempel utflykter eller studiedagar), för att köken ändå inte ska laga för många portioner. Personal på skolorna behöver också utbildas i systemet.

31. Minskad marknadsföring centralt

Kommunen säger upp avtalet för logen i Tegera Arena. Det kommer att finnas möjlighet att representera i samband med evenemang i Arenan på andra sätt.

Konsekvensbeskrivning:

Bedöms inte ge några negativa konsekvenser för kommunen.

32. Uppsägning av lärcentrumavtal

Kommunen har ett avtal med Leksands folkhögskola för distansstudier för högskolestudenter med möjlighet att tentera på hemmaplan. Förslaget är att verksamheten tas över av kommunens vuxenutbildning.

Konsekvensbeskrivning:

Bedöms inte ge några negativa konsekvenser.

33. Ta bort bidrag studieförbund

Bidrag till studieförbunden upphör helt från och med 1/1 2020. Stödet för verksamheten i folkbildningens organisationer är på många håll i Sverige föremål för prövning och neddragning. År 2018 var det 26 kommuner i landet som ej betalade ut verksamhetsbidrag (källa Kolada).

Konsekvensbeskrivning:

Lokalt riskeras en viktig del av samhällslivet i och med att kommunen går miste om den kraft bildningsverksamhet i civilsamhället utgör när den är som bäst och omvänt så förlorar bildningsorganisationerna successivt sin ”lokala och regionala betydelse”.

34. Arbetsmarknadskunskap avslutas

Samarbetet med Arbetsmarknadskunskap (AMK) avslutas i och med att avtalet går ut 31/1 2020.

Konsekvensbeskrivning:

Eleverna i årskurs 7-9 och gymnasiet får inte längre den utbildning AMK erbjuder i form av en lektion per år avseende hur arbetsmarknaden fungerar och hur jag som elev ska planera min framtid. Skolorna får ta ett större ansvar kring dessa frågor vilket också är ett uppdrag man redan har enligt skollagen.

35. Gymnasiet – elevutbytet med Japan upphör

Elevutbytet med Japan avslutas på gymnasiet. Det har till viss del varit svårt att få elever att delta i utbytet.

Konsekvensbeskrivning:

Eleverna får inte längre möjlighet att åka på utbytesresa till Japan eller att göra sin praktik där. Det blir viss försämring i kvalitet på undervisningen kring kultur, internationalisering och globalisering.

Förslag om omorganisationer

 • Antal åtgärder: 27
 • Besparing: 26,7 miljoner kronor
 • Sammanfattning:  De största besparingarna görs genom omorganisationer på olika sätt. Högstadiet på Åkerö skola flyttas till Sammilsdalskolan från och med hösten 2020. Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL, på gymnasiet läggs ner på grund av vikande elevunderlag. Individ- och familjeomsorgen flyttas och bildar tillsammans med vård och omsorg en renodlad social sektor. Fritidsgårdarna stängs, personalstyrkan på kulturhuset minskas, gata/park-verksamheten flyttas från Leksandsbostäder till kommunen medan ett antal funktioner försvinner inom kommunledningen och sektorn verksamhetsstöd.
 • Kommentar: En del av åtgärderna hade vi genomfört ändå, eftersom vi hela tiden tittar på hur vi kan jobba effektivare inom våra verksamheter, säger Göran Wigert. 

Effektiviseringsförslag (tkr) År 2020 År 2021 År 2022
36. Organisationsförändring familj och stöd – IFO, öppenvård 1600 3200 3200
37. Organisationsförändring familj och stöd - AME/Integration 500 500 500
38. Avveckla centrala bemanningsenheten 450 600 600
39. Lägga ner fritidsgårdarna Brandmannen och Jippo 1400 1400 1400
40. Gymnasiet – restaurang- och livsmedelsprogrammet läggs ned 925 2890 4300
41. Gymnasiet – neddragning bibliotekstjänst 100% till 50% 140 275 275
42. Gymnasiet – tjänst lärarassistent avslutas 60 120 120
43. Gymnasiet – tjänst baseboll/softboll 150% till 100% 0 0 150
44. Grundskolan – hopslagning högstadiet Åkerö/Sammilsdal 2250 4500 4500
45. Avdelningschef förskolan 100% till 50% 210 425 425
46. Pensionsavgång ersätts ej fullt ut (företagsrådgivning) 100 200 200
47. Pensionsavgång vaktmästare fritid ersätts ej 0 500 500
48. Sänkta vikariekostnader Granberget 150 150 150
49. Minskad övertid Granberget 100 100 100
50. Enhetschef fritid 100% till 50% 300 300 300
51. Pensionsavgångar kulturavdelningen ersätts ej 533 1400 1400
52. Vakant tjänst ark- och exploatering ersätts ej 500 500 500
53. Omorganisation och flytt av gata/park 1000 2000 2000
54. Bilda en kommunkoncern 1250 1250 1250
55. Minska en tjänst på ekonomiavdelningen 0 450 450
56. Minska städvolym lokaler 100 100 100
57. Ta bort callcenter IT 60 60 60
58. Ta bort folkhälsa/internationell koordinator 250 500 500
59. Minska en tjänst på HR-avdelningen 0 600 600
60. Tidsbegränsad tjänst som digitaliseringsledare upphör 600 600 600
61. Samordna kost- och städavdelningarna 300 600 600
62. Minska en tjänst i kommunledning 700 700 700
SUMMA (omorganisationer) 13578 25170 26730

Beskrivning och bedömda konsekvenser

36. Organisationsförändring Familj och stöd – IFO och öppenvården

Organisatoriskt skapas två nya sektorer som är mer ”renodlade”, en socialsektor och en utbildningssektor. IFO och öppenvården hamnar då organisatoriskt och administrativt inom sektorn för vård- och omsorg (VoO). Förslaget innebär att minska på en avdelningschef (700 tkr), en enhetschef (600 tkr) samt en assistent (400 tkr).

Konsekvensbeskrivning:

Det blir en renodlad social sektor med tydlig gränsdragning, ledning och styrning. Bedömningen är att det ger samordningseffekter mellan funktioner samt samverkanseffekter gällande digitalisering och system.

För både IFO och öppenvården kan tillhörighet till VoO-sektorn upplevas mer naturlig. Det finns fler tydliga kopplingar till VoO än i sektorn lärande och stöd (LoS) med bättre möjligheter till närmare samarbete och samverkan med övrig socialtjänst. Det skapas fler synergieffekter. Myndighetsutövningen inom socialtjänsten samlas och renodlas, vilket kan leda till en generell kompetenshöjning. Öppenvården kommer närmare övriga verksamheter som arbetar med verkställighet inom socialtjänsten. Allt detta bör ytterst gagna medborgarna i kommunen. Den eventuella upplevelsen av att idag vara en isolerad verksamhet inom en sektor övervinns.

Samarbetet mellan skolan och avdelningen familj och stöd (FoS) har utvecklats under de senaste åren. Det avser inte enbart IFO utan även andra verksamheter inom FoS. Grundskolan och FoS har tagit fram ett gemensamt årshjul för information, insatser med mera. Skolformerna och FoS träffas kontinuerligt med representanter från Region Dalarna i så kallade professionella konsultationsmöten där olika dilemman lyfts för att skapa ett så bra samarbete som möjligt. I enskilda svåra ärenden träffas parterna i så kallade SIP-möten (Samordnad Individuell Plan), vilket är möten med och för en enskild elev som har särskilda behov av kartläggning och planering.

September 2019 startar Ungdomshälsan i Leksand vilket är ett samarbete mellan skola, socialtjänst och Region Dalarna. Det är en verksamhet tänkt att fånga upp ungdomar, 13–24 år, i ett tidigt skede för att ge dem det stöd de behöver. Det ska vara ”en dörr in” där man får den hjälp men behöver.

37. Organisationsförändring Familj och stöd – AME/Integration

Organisatoriskt och administrativt flyttar Arbetsmarknadsenheten (AME) och Integration för att tillhöra Vuxenutbildningen (VUX). AME och integration kommer till sin inre organisation huvudsakligen behålla sin nuvarande form. Ytterst ansvarig blir rektor för vuxenutbildningen.

Konsekvensbeskrivning:

För AME kan tillhörighet till VUX upplevas som naturlig. Det finns flera möjliga synergieffekter. Till exempel att enklare samordna insatser, få snabbare och kortare beslutsvägar för den enskilde individen, och erbjuda praktikplats redan vid avslut av SFI (svenska för invandrare). Det blir också en ökad helhetssyn för utbildning, praktik, integration och arbete. Enheten blir bättre organiserad inför en minskning av Arbetsförmedlingen.

Samarbetet med Rättvik via gemensam nämnd regleras så att fördelningen blir korrekt. En alternativ lösning i samarbetet med Rättvik skulle kunna vara avtalssamverkan, vilket i så fall behöver utredas.

38. Avveckla centrala bemanningsenheten

Den centrala bemanningsenheten avvecklas och överförs till berörda verksamheter.

Förslaget innebär att minska på en enhetschef (600 tkr). De assistenter och vikarier som idag finns i verksamheten flyttas till respektive sektor. Poolen går in på vakanta rader i verksamheten. Hanteringen av vikarier tas över av verksamheten och målet är att ge vikarierna en ökad verksamhetstillhörighet, en ökad trivsel och en minskad sjukfrånvaro. Löneassistenterna som idag tillhör bemanningsenheten kvarstår på HR.

Konsekvensbeskrivning:

Bedömningen är att det skapas en effektivare organisation med ökad kontinuitet i verksamheten. Det innebär förhoppningsvis att vikarierna känner en större tillhörighet med enheterna och att sjukfrånvaron och övertidskostnaderna minskas för sektorn. Enheterna får bättre kontroll över helheten. Poolen täcker de vakanta tjänster som det finns personalbrist på idag. Det blir lugnare i verksamheten.

39. Lägga ner fritidsgårdarna Brandmannen och Jippo

Fritidsgårdarna Brandmannen och Jippo läggs ner. Brandmannen har sin verksamhet på Fiskgatan i Leksand. Jippo har sin verksamhet i Insjön, i gamla församlingshemmet bredvid skolan. Idag nyttjar totalt cirka 20–25 barn fritidsgårdarna i snitt per dag, fördelat på båda verksamheterna.

Kommunen rekvirerar medel från socialstyrelsen till sommaraktiviteter och dessa planeras och genomförs av personalen på fritidsgårdarna. Aktiviteterna har varit helt gratis för samtliga barn mellan 6 och 15 år vilket har lett till att barn med svagare ekonomiska förhållanden har fått ett mer meningsfullt sommarlov.

Konsekvensbeskrivning:

Fritidsaktiviteter under terminer och skollov kan inte längre erbjudas på det sätt som görs idag. Det är dock relativt få barn som nyttjar fritidsgårdarnas erbjudanden och aktiviteter.

40. Gymnasiet – restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) läggs ner

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) läggs ner från höstterminen 2020. Söktrycket till RL har minskat över de sista åren regionalt och nationellt. Idag är det svårt att rekrytera till flera yrkesprogram, inte bara RL, vilket många kommuner i landet vittnar om. Samarbete sker med vuxenutbildningen för att få fler elever att utbilda sig inom programmets yrken. Dessvärre har intresset från vuxenutbildningens elever minskat.

Gymnasiet hade under en period så kallat riksintag vilket innebar att ungdomar från hela landet kunde söka utbildning i första hand och komma in på sina meritpoäng. Det innebar att klasserna var välfyllda, utbildningen blev vida känd och inflödet av elever var stort. När sedan riksintaget togs bort (upphörde i samband med nya gymnasiereformen 2011) minskade antalet sökanden.

Konsekvensbeskrivning:

Branschen i närområdet kan få svårare att rekrytera den kompetens som efterfrågas. Det blir ett yrkesprogram mindre att välja på Leksands gymnasium. Utbildningen finns inom Gysam i Falun, Borlänge, Ludvika och Mora vilket medför en interkommunal kostnad om eleverna söker dessa skolor. Lokalerna i Gästis kan användas av andra verksamheter.

41. Gymnasiet – neddragning tjänst bibliotek

Tjänsten som bibliotekarie på gymnasiet förändras från 100% till 50%.

Konsekvensbeskrivning:

Bemanningen blir lägre vilket medför att service till elever och personal blir begränsad då öppettiderna blir begränsade. Kommunbiblioteket får en större betydelse och kan ta över vissa tjänster.

42. Gymnasiet – tjänst lärarassistent avslutas

En tjänst som lärarassistent avslutas.

Konsekvensbeskrivning:

Studiestöd i arabiska kan ej ges av denna person och personal på skolan får ta ett större ansvar avseende intuitionsarbete och dylikt.

43. Gymnasiet – tjänst baseboll/softboll 150 % till 100 %

En minskning av instruktörstjänst softboll/baseboll från totalt 150% idag till 100% från och med höstterminen 2022.

Konsekvensbeskrivning:

Tjänsterna kommer att konstrueras beroende på hur elevtillströmning i respektive sport utvecklas, och träningen anpassas därefter.

44. Grundskolan – hopslagning högstadiet Åkerö/Sammilsdal

Åkerö högstadium och Sammilsdals högstadium bildar en enhet.

Antalet elever i högstadieålder är i genomsnitt cirka 150 per årskull. Idag finns det fyra högstadieskolor i kommunen, två kommunala och två fristående. Cirka 80-85 % av eleverna väljer kommunal högstadieskola. I och med uppstarten av ny fristående F-9 skola i kommunen år 2017 har antalet elever inskrivna i kommunal högstadieskola minskat. Utifrån dagens söktryck på Åkerö skola och Sammilsdalsskolan och antalet elever som väljer kommunal högstadieskola behöver kommunen ha en organisation om sex klasser per årskurs. Att slå ihop Åkerö skolas högstadium med Sammilsdalsskolans från höstterminen 2020 innebär en organisation på fem klasser per årskurs. Det innebär 1 till klass per årskurs mot hur Sammilsdalsskolan är organiserad idag, men totalt sett en klass mindre.

Konsekvensbeskrivning:

Genom att samla alla elever i årskurs 7–9 på Sammilsdal ser verksamheten bättre möjligheter till en ökad likvärdighet för elever i årskurs 7–9, det vill säga att kunna ge alla elever samma förutsättningar att lyckas.

Rektors pedagogiska ledarskap är centralt för en skolas utveckling och att samordna högstadieskolorna medför en likvärdig utveckling för elevernas bästa.

På en större skola är det enklare för lärarna att samordna kompetensutveckling och fortbildning samt att samverka med ämneskollegor eller över ämnesgränserna, det vill säga ett kollegialt lärande och utbyte. Större arbetslag underlättar också samordning av övriga arbetsuppgifter som mentorskap. Samarbete bidrar till stabilitet och systematisk utveckling av undervisning och arbetssätt.

Stöd till eleverna i undervisningen och elevhälsoarbetet kan samordnas för elevernas bästa. Förslaget ökar högstadiets flexibilitet. Det blir lättare för rektor att anpassa resurser efter elevers och klassers behov. Dels genom en bättre organisation av stödpersonal, dels genom bättre tillgång till elevhälsopersonal (specialpedagog/speciallärare, kurator, skolsköterska, studie-och yrkesvägledare).

En klokare resursanvändning av både personalresurser och tilldelade medel gör att skolorna bättre kan svara mot det kompensatoriska uppdraget.

Genom att omorganisera skolorna kommer det att bli lättare att erbjuda attraktiva tjänster, eftersom många lärare gärna ser att de ingår i ett större kollegialt sammanhang. Vikarieanskaffningen kommer att bli enklare, vilket gör att vid de tillfällen vikarier kallas in, har de hög kompetens och undervisningen bibehåller god kvalitet. Generellt sett får skolorna större organisatoriska möjligheter, vilket minskar sårbarheten vid förändringar inom personalgruppen.

En klokare resursanvändning av lokaler gör också att förutsättningarna att bedriva verksamheten utifrån tilldelade medel förbättras. Det gör också att en större andel av

medlen kan läggas på personal istället för på lokaler.

45. Avdelningschef förskolan 100% ner till 50%

Avdelningschef förskolan förändras till 50% från och med 1/8 2020.

Konsekvensbeskrivning:

Ledarskapet blir mindre i omfattning och övriga chefer behöver ta ett större ansvar. Vissa uppgifter fördelas på andra tjänstemän. Exempelvis vid lokalfrågor, som är en omfattande uppgift, kan gemensam processledare inom kommunen anlitas. Avdelningschefstjänsten kan kombineras med tjänst som rektor för förskolan.

46. Pension ersätts ej fullt ut (Företagsrådgivning)

Företagsrådgivningen minskas med 0,5 % tjänst i samband med en pensionsavgång i oktober 2020. Genom att skriva avtal med Nyföretagarcentrum säkerställs att personer som vill starta ett företag får det stöd och lotsning som krävs. Årligen startas närmare 100 företag i kommunen. Avgiften till Nyföretagarcentrum är 100 000 per år så besparingen är netto efter pensionsavgången.

Konsekvensbeskrivning:

Den rådgivning som i begränsad omfattning finns kvar på kommunen kommer att hanteras av näringslivschefen enbart på en övergripande nivå.

47. Pensionsavgång vaktmästare fritid ersätts ej

En vaktmästare går i pension sista november 2019. Denna tjänst återbesätts inte utan arbetsuppgifterna utförs av befintlig vaktmästare.

Konsekvensbeskrivning:

Det finns en risk för att det blir en försämring av nivån på utförande och service med ett eventuellt missnöje och klagomål från objektsägare som följd.

48. Sänkta vikariekostnader Granberget

Sänka vikariekostnaderna i Granberget genom att flytta en resurs från andra arbetsuppgifter. Det innebär att isbanan på Insjöns idrottsplats slutas spolas. Isbanan har de senaste två åren varit i åkbart skick mellan 15 – 25 dagar respektive vinter. Detta beroende på snabba temperaturväxlingar då isen försvinner eller blir dålig samt även på grund av riklig nederbörd vilket kräver plogning och ny isläggning.

Spolningen av isen på Insjöns IP är mycket arbets- och tidskrävande och utgör motsvarande en 60 %-tjänst (motsvarar runt 100 000 kronor) vintertid. Utgiften för el- och vattenbesörjning är hög, uppskattningsvis 25–50 000 kronor, och skulle också försvinna. Denna resurs (vaktmästare) kan då istället ingå i arbetsschemat för Granbergets skidanläggning och därmed minska vikariebehovet för anläggningen. Uppskattningsvis minskar Granbergets vikariekostnader tillsammans med Insjöns IP:s vattenförbrukningskostnader med 150 000 kronor i och med detta. Hyresintäkter för bokade tider av isbanan i Insjön har de senaste två åren inte överstigit 500 kronor per år.

Konsekvensbeskrivning:

Ingen kommunal isbana i Insjön. Att spola isen på Insjöns IP kan istället drivas av en förening med föreningsbidrag från kommunen. Det finns utrymme för ett sådant föreningsbidrag inom befintlig budget.

49. Minskad övertid Granberget

Minska övertiden för Granbergets personal genom att minska spårning av vissa skidspår vintertid, och inte spåra på en del helger och röda dagar vilket minskar ersättningen för obekväm arbetstid. Då kan dessutom personalresursen nyttjas till att ingå i arbetsgruppen för Granberget skidanläggning motsvarande tid som nu läggs på att spåra nattetid. Detta skulle till stor del minska den ordinarie personalens övertidsersättning de perioder som är extra personalkrävande, till exempel jullov och sportlov, men även vid snöläggning av anläggningen. Beräknad minskad kostnad för ordinarie personals övertidskostnader är 100 000 kronor.

Konsekvensbeskrivning:

Det kan bli en sänkning av kvaliteten på några av våra skidspår (som idag är i toppklass). Bra skidspår kräver en stor arbetsinsats.

50. Enhetschef Fritid 100% ner till 50%

En enhetschef inom en av fritidsavdelningens verksamheter arbetar från 2020 halvtid (50 %). Resterande arbetsuppgifter överförs så långt det är möjligt till andra verksamheter.

Konsekvensbeskrivning:

Stor risk för betydligt sämre service med framförallt akuta problem.

51. Pensionsavgångar kulturavdelningen ersätts ej

Kulturavdelningen har under budgetperioden tre pensionsavgångar, två på kulturenheten och en på biblioteket. Dessa tjänster omfattar två tjänster om 80 % och en tjänst om 100 %. När de inträffar är svårt att förutsäga eftersom det beror på hur länge respektive person vill arbeta men troligen sker samtliga under 2020. Att inte återbesätta pensionsavgångarna motsvarar totalt 1,4 miljoner kronor.

Konsekvensbeskrivning:

Minskad tillgänglighet i form av minskade öppettider på kulturhuset, med bibliotek, framförallt under sommarhalvåret. Under semesterperioden finns inte längre personal nog att hålla nuvarande schema. Eventuellt stängt en till två dagar i veckan.

Det får stora konsekvenser för det lokalhistoriska arkivet. Sämre möjligheter för inleveranser och service till forskare och allmänhet. Båda tjänsterna på kulturenheten innefattar specialistkompetens för det lokalhistoriska arkivet. Så gott som alla utställningar i museet bygger helt eller delvis på material från det lokalhistoriska arkivet, vilket försvårar genomförandet av den typen av utställningar.

Det blir en nivåsänkning av all verksamhet på kulturenheten och biblioteksenheten. Många arbetsuppgifter måste fördelas på kvarvarande personal. Det finns en risk att insatser mot högt prioriterade målgrupper som barn och unga, unga vuxna, skapande skola, förskolor med litteraturprofil, vuxenstudenter, nyanlända, funktionsnedsatta och digital delaktighet för äldre blir lidande.

Under 2018 drog kulturavdelningen in 2,8 mkr i statsbidrag som gick direkt till åtgärder som riktades mot barn, unga och integration. Med minskade resurser blir det svårt att söka eller förvalta/administrera medel av den storleksordningen.

52. Vakant tjänst mark- och exploatering ersätts ej

Ej återbesätta tjänsten som mark- och exploateringsansvarig. Arbetsuppgifterna överförs till annan personal.

Konsekvensbeskrivning:

Risk för betydligt längre handläggningstider och stor belastning på näringslivsavdelningen. Sårbarheten ökar och det finns en risk för ökade konsultkostnader.

Totalt sett innebär samtliga åtgärder som rör näringsliv en kraftig neddragning på Näringslivsavdelningen. Det finns en risk att stödet till företagen minskar och att näringslivsklimatet påverkas.

53. Omorganisation och flytt av gata/park

Det pågår en utredning med förslag att flytta verksamheten gata/park från Leksandsbostäder till kommunen. Bedömningen är att det kommer att ge minskade overhead-kostnader och samordningsvinster.

54. Bilda en kommunkoncern

En tidigare utredning visar på möjliga effekter på 2 mkr genom att bilda en kommunkoncern. Då förutsättningarna delvis har förändrats sedan dess måste utredningen uppdateras.

55. Minska en tjänst på ekonomiavdelningen

Som ett led i digitaliseringsarbetet är bedömningen att en tjänst på ekonomiavdelningen kan minskas. Det kommer innebära en omorganisation inom avdelningen med nya arbetslag på såväl redovisning som controlling. Eventuellt kan även kundtjänsten involveras om det är möjligt att flytta över vissa arbetsuppgifter dit.

Konsekvensbeskrivning:

En tjänst på ekonomiavdelningen dras in och kvarvarande personal kan få nya ansvarsområden. Det finns en risk att arbetsbelastningen ökar på kvarvarande personal på såväl controlling som redovisning, och att man blir mer sårbara vid till exempel sjukdom. Flera medarbetare kommer att få nya arbetsuppgifter vilket både kan mottas positivt och negativt. Riskerna bedöms ändå inte som allvarliga utan hanterbara för de som är kvar i verksamheten efter genomförd förändring.

56. Minska städvolymer lokaler

Förslaget innebär att vi minskar på städtiden i framförallt kontorslokaler genom att minska tiden per dag eller antalet tillfällen per vecka. Förändringen påverkar alla kontorslokaler som det finns verksamhet i.

Konsekvensbeskrivning:

Förslaget innebär en förändring för lokalvårdarna och den administrativa personalen som arbetar i lokalerna. För att genomföra förändringen krävs att städtiden räknas om på aktuella objekt och att nya arbetsscheman tas fram. Det ger också tillfälle att se över om det finns ytterligare hjälpmedel som kan underlätta städningen. Det krävs att det är bättre ordning i verksamheterna som städas och att källsorteringen blir bättre för att städtiden ska kunna minskas.

57. Ta bort callcenter IT

Idag köper IT-avdelningen en tjänst hos ett callcenter för att hantera inkomna ärenden via telefon till IT-helpdesk. De flesta ärenden kommer in via e-post eller via webbformulär. Antalet inkomna ärenden via telefon minskar stadigt och är nu nere på i snitt 2–3 ärenden per dag. Tjänsten kostar cirka 5 tkr per månad. Förslaget innebär att helpdesk-numret styrs om till kundtjänst istället och att avtalet med callcentret sägs upp. Medarbetarna kommer att registrera ärenden i IT-avdelningens helpdesksystem, där de sedan hanteras av tekniker på IT.

Konsekvensbeskrivning:

Kundtjänsten får ytterligare en arbetsuppgift att hantera. Bedömningen är att det är så få samtal att det inte finns någon risk för arbetsmiljöproblem på grund av överbelastning på kundtjänsten. Vid stora störningar där kommunens personal inte kan lägga in ärenden till helpdesk via e-post eller webbformulär kommer däremot antalet telefonsamtal vara betydligt större än genomsnittet. Vid dessa tillfällen kan telefonnumret till helpdesk styras om så att någon på IT-avdelningen svarar istället. Innan det sker kan belastningen på kundtjänst kortvarigt bli högre än vanligt.

58. Ta bort folkhälsa/internationell koordinator

Idag är folkhälsoarbetet främst inriktat mot ungdomars mående samt alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT). Tjänsten har framförallt en samordnande funktion mot skolan, ANDT-coacher och handikappråd. Omfattningen av tjänsten är 50 % inom folkhälsoområdet.

Tjänsten omfattar också 25 % som internationell koordinator. Här är det främst arbete med Leksands kommuns kontakter med våra vänorter, främst Japan (Tobetsu) samt projekt som Uganda (Soroti). Arbetet omfattar också ett stöd för hela organisationen vid utlandsprojekt och besök.

Konsekvensbeskrivning:

Förslaget innebär att vi tar bort en tjänst (100 %) inom sektor verksamhetsstöd.

Konsekvenser som kan uppstå om folkhälsoarbetet tas bort är brister i samordning, helhetssyn, analyser och koordinering av projekt. Vi kommer som kommun att vara mindre representerade vid regionala möten eller föreläsningar, och inte längre ha en resurs för LUPP-enkäten vad avser genomförande och analys. Uppdraget som sekreterare i handikapprådet måste också lösas på annat sätt.

Konsekvenser som kan uppstå om tjänsten som internationell koordinator tas bort är att kontakter mot vänorter och internationella besök måste ske direkt mot berörd organisation eller berörd tjänsteman/politiker. År 2022 genomförs 35-års jubiléet med Tobetsu och planeringen bör starta under sista halvåret 2021. Jubiléet måste organiseras på annat sätt än idag. Uppdraget som sekreterare i Siljan-Japan stiftelsen måste också lösas på annat sätt.

59. Minska en tjänst på HR-avdelningen

Som ett led i digitaliseringsarbetet är bedömningen att en tjänst på HR kan minskas. HR utvecklas allt mer mot ett mer digitalt stöd och det direkta operativa personalansvaret ligger på närmast ansvarig chef. Det införs bättre och enklare systemstöd, tydligare kommunövergripande rutiner, riktlinjer och handlingsplaner som finns tillgängliga på webben för alla chefer att följa.

Konsekvensbeskrivning:

En förutsättning för att minska med ytterligare en tjänst är att den digitala förändringsresan fortsätter. Webben är den primära informationskällan vilken ska utvecklas vidare för att stötta och stärka våra chefer med stöd i vardagen.

Det finns en risk att ytterligare arbetsbelastning för kvarvarande medarbetare på avdelningen innebär en försämrad arbetsmiljö, och det blir ännu viktigare med tydliga uttalade avgränsningar för HR-avdelningens arbete.

60. Tidsbegränsad tjänst som digitaliseringsledare upphör

2017 anställdes en digitaliseringssamordnare för att representera kommunen i den dalagemensamma samverkan kring digitalisering som startades för några år sedan och få igång digitaliseringsarbetet i vår kommun. Tjänsten som digitaliseringsledare var från början tidsbegränsad till två år och löper ut 2019-12-31. Exempel på gemensamma digitala lösningar i samverkan som gjorts eller pågår är digital signering, säkra meddelanden, gymnasieantagning, skolskjuts och e-tjänsteplattform. I vår egen kommun har det skapats en grupp med digitaliseringsledare från varje sektor för att få igång arbetet på bred front i våra verksamheter. Det finns dessutom numera ett gemensamt strategiskt digitaliseringsråd som beslutar och prioriterar bland de insatser som verksamheterna tar fram. Det har också införts en metod för att mäta effekten på de digitaliseringsinsatser som görs.

Konsekvensbeskrivning:

En fortsatt satsning på digitalisering och verksamhetsutveckling med hjälp av modern teknik är en nödvändighet för att nå de mål som gäller ökad medborgarnytta, ökat antal kommunmedborgare, besparingar samt hållbart medarbetarskap. Det finns en risk att upphörandet av tjänsten påverkar arbetet negativt. Bedömningen är dock att arbetet kommer vara möjligt att fortsätta skötas med befintliga resurser.

61. Samordna en gemensam kost- och städavdelning

Idag har kostavdelningen och städavdelningen varsin avdelningschef. Arbete pågår inom båda avdelningarna med att tillsätta arbetsledare inom respektive avdelning som har personal- och arbetsmiljöansvar. Detta innebär att avdelningscheferna blir avlastade då de idag har haft cirka 45 medarbetare per chef att ha kontakt med och dialog i olika frågor. Vidare skapas en organisation där man kan lösa frågor och problem på plats och där beslutsvägar blir kortare. Avdelningscheferna får därmed mer tid att ägna sig åt drift- och utvecklingsfrågor.

Förslaget innebär att man skapar en gemensam avdelningschef för kost- och städavdelningen, vardera varsin enhetschef på respektive avdelning och under dessa ett antal arbetsledare. Respektive avdelning har idag också administrativt stöd i form av assistenter samt dietist. Kostavdelningen bibehåller dietisttjänsten medan assistenttjänsterna görs om till en tjänst och placeras direkt under den nya avdelningschefstjänsten för att stödja båda enheterna. Med denna lösning har vi tagit bort en avdelningschefstjänst och en assistenttjänst.

Konsekvensbeskrivning:

Förslaget förutsätter att alla arbetsledare blir tillsatta. De fördelar som ses är att det blir arbetsledare som är nära sina medarbetare och där man löser de vardagliga frågorna. Enhetscheferna får möjlighet att ha fokus på de operativa frågorna och få tid för detta. Avdelningschefen får möjlighet att ägna sig åt de övergripande frågorna och utvecklingen inom respektive område.

62. Minska en tjänst i kommunledning

Ser över möjligheten att minska en tjänst i kommunledningen som en del i hela besparingsförslaget.

Konsekvensbeskrivning:

Förändringen bedöms klaras genom förändrade arbetssätt.

Fler nyheter