24 september 2019 klockan 21.16

KS-nytt: Budgetbeslut, klar detaljplan för sporthallen och ambitiösa miljömål

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild från naturreservatet Bastberg. Granar växer på gammal åkermark. Det är öppet mellan träden.
Vid det planerade naturreservatet Bastberg finns det bland annat lämningar som visar hur marken brukats i äldre tider.

Kommunstyrelsen diskuterade budgeten för 2020-2022 vid sitt möte den 24 september. Dessutom godkände de detaljplanen för nya sporthallen och tog beslut om nya naturreservatet Bastberg och smartare parkering vid resecentrum i Leksand.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Här sammanfattar vi några av ärendena vid kommunstyrelsens möte:

Besparingar och investeringar i budgeten för 2020-2022

Leksands kommun står inför stora ekonomiska utmaningar. Därför innehåller budgeten för 2020-2022 en rad besparings- och effektiviseringsåtgärder. I det budgetförslag som kommunstyrelsen nu sagt ja till ska kommunen spara 18,2 miljoner under 2020. Under 2021 ska kommunen spara totalt 35,7 miljoner och 2022 ska 38,7 miljoner sparas.

Kostnaden för välfärden i Sverige ökar i snabbare takt än skattetillväxten och Leksands kommun är inget undantag. Orsakerna till den ekonomiska situationen är bland annat demografiska förändringar med allt fler äldre och en ökad psykisk ohälsa. Det finns också ett större utbud av skolor och gymnasium att välja bland, vilket gör att de så kallade interkommunala ersättningarna ökar.

Två av kommunens fyra sektorer får mer pengar i sin budgetram för de kommande åren. Det är sektor vård och omsorg och sektor lärande och stöd. Anledningen är att antalet äldre över 65 år och barn i förskole- och skolåldern ökar. Det innebär att omsorgsbehovet och kostnaderna också ökar.

Budgeten innehåller även en rad investeringar för åren 2020-2023. Under de fyra åren ska Leksands kommun investera cirka 430 miljoner, för att fortsätta vara en attraktiv kommun och för att nå vision 2025.

Under perioden planeras bland annat följande investeringar:

 • Gång- och cykelvägar för cirka 20 miljoner kronor
 • Vägar för cirka 45 miljoner kronor
 • Nytt äldreboende i Tibble för 150 miljoner
 • Ny sporthall i Leksand för 50 miljoner kronor

Skatten ändras inte, utan skattesatsen fortsätter att vara 21,82 kronor per skattekrona.

På grund av den ekonomiska situationen vill kommunstyrelsen även göra tre andra åtgärder:

 • Ompröva de ekonomiska målen
 • Ta fram riktlinjer för krav på kompetens inom främst förskolan och vården
 • Utreda effektiviseringar av den politiska organisationen

Slutligt beslut om budgeten, inklusive sparförslagen, tar kommunfullmäktige vid sitt möte den 14 oktober.

Läs mer: ”Satsning på sporthall och besked om högstadiet i Alliansens budgetförslag”

Läs mer: ”Sparpaket med 62 punkter ska ge stabil ekonomi”

Klar detaljplan för nya sporthallen

Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för ny sporthall i Leksand. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny idrotts- och besöksanläggning vid Leksandshallen. Den nya sporthallen ska docka med redan befintliga anläggningar för att ge möjlighet för samordning av personalresurser, omklädningsrum och lokaler. Detaljplanen gör det även möjligt att bygga fler bostäder och kontor i kvarteret Paraden.

Arbetet med detaljplanen har pågått sedan 2017.

Dags för nya miljömål och minskad plastanvändning

Leksands kommun jobbar med lokala miljömål för att bidra till en hållbar utveckling. Målen består av tre delar: en energi- och klimatplan, en miljöplan och en naturvårdsplan. De nuvarande målen gäller för perioden 2012-2020. Därför är det nu tid att utvärdera och ta fram en ny miljöpolicy och nya miljömål.

Kommunstyrelsen vill bland annat att de nya målen och policyn anpassas efter de nationella och globala mål som gäller nu. Målen ska vara ”tydligt ambitiösa” och kommunstyrelsen vill att de tas fram med hjälp av medborgardialog.

Senaste den 28 november i år ska förvaltningen redovisa en plan för arbetet med den nya miljöpolicyn och de nya miljömålen. Förvaltningen ska också ta fram ett förslag för att öka återvinningen i kommunens verksamheter och minska användning av onödiga engångsartiklar, särskilt i plast.

Miljömålen beräknas vara klara för beslut i kommunfullmäktige tidigast i början av år 2021.

Nu blir det enklare att parkera vid resecentrum i Leksand

Fler laddplatser för elbilar, fler parkeringsplatser med motorvärmare och fler parkeringsplatser för både arbetspendling och långtidsparkering. Det har varit fokus när kommunen utökat och förbättrat parkeringen vid Leksands resecentrum.

En helt ny parkeringsyta, kallad Södra järnvägsparkeringen, har byggts söder om stationshuset. Totalt finns det 43 nya parkeringsplatser och hela parkeringen blir avgiftsbelagd:

 • 14 parkeringsplatser med motorvärmare för långtidsparkering. Avgift: två kronor/timme första dygnet, därefter en krona/timme.
 • Åtta laddplatser för elfordon. Avgift: 20 kronor/timme.
 • Två handikapplatser med motorvärmare och/eller laddstolpe. Avgift enligt ovan beroende på om det avser långtidsparkering eller laddplats.
 • 19 parkeringsplatser med motorvärmare för säsongsuthyrning. Avgift: 1 400 kronor för perioden november – april och 600 kronor för perioden maj – oktober.

Betalning av avgiften görs via SMS och/eller app i telefonen. Bokning och betalning av säsongsplatser görs via kommunens kundtjänst.

Den äldre parkeringen norr om stationshuset, kallad Norra järnvägsparkeringen, får fortsatt gratis parkering. Här finns totalt 67 platser, som fördelas på ett nytt sätt:

 • 53 platser med 24-timmars parkering, gratis utan p-skiva.
 • Två handikapplatser (samma som tidigare).
 • 12 parkeringsplatser med motorvärmare längst norr ut på området reserveras till stationshusets hyresgäster.

Kommunen har fått ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för att bygga den nya parkeringen.

Kommunfullmäktige tar slutligt beslut om parkeringsavgifterna vid resecentrum vid mötet den 14 oktober.

Bastberg – kommunens nya naturreservat

Vid Bastbergs fäbod finns ett skogsområde med barrblandskog med höga naturvärden. Det ska nu bli kommunens nya naturreservat. Området är cirka 3,15 hektar och vandringsleden Siljansleden går genom det.

Skogen utgörs huvudsakligen av äldre hällmarksskog samt grövre barrblandskog, vilket idag är ovanligt för skogarna i kommunen. Granarna i hällmarksskogen är senvuxna och rika på hänglavar. Här finns ett antal rödlistade arter, men även kulturhistoriska värden. Det är lämningar av fossil åkermark med åkerhak och odlingsterrasser, grunda diken och odlingsrösen som visar hur marken brukats i äldre tider.

Marken är inlöst och ägs idag av Leksands kommun, efter omarronderingen i norra Leksand. Kommunen ska ansöka om ett markåtkomstbidrag hos Naturvårdsverket. Bidraget täcker 50 procent av kostnaden för markinlösen.

Slutligt beslut om naturreservatet tar kommunfullmäktige vid sitt möte den 14 oktober.

I Leksands kommun finns i nuläget 32 naturreservat varav 14 är kommunalt beslutade. Det största är 300 hektar stort och det minsta är endast 0,5 hektar.

Läs mer om våra naturreservat här

Nya taxor för några av kommunens tjänster

Från och med den 1 januari ändras taxor för flera av de tjänster som kommunen erbjuder. Priserna justeras för att stämma överens med den tid som handläggarna jobbar med ett ärende, följa nya regler eller för att följa prisindex för kommunal verksamhet.

Det gäller bland annat taxorna för:

 • plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa
 • prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
 • registrering av livsmedelsverksamheter

Det är kommunfullmäktige som tar slutligt beslut om taxorna vid sitt möte den 14 oktober.

Fler nyheter