11 november 2020 klockan 11.10

KS-nytt: Kommunen vill kunna låna mer pengar till investeringar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Illustration av hur nya äldreboendet i Tibble ska se ut, sett ovanifrån. De nya huskropparna ska docka in i de befintliga.
Leksands kommun bygger ett nytt äldreboende i Tibble. Huset kommer att bestå av en tillbyggnation och en ombyggd del i det befintliga boendet.

Den höga investeringstakten gör att kommunstyrelsen vill höja låneramen till drygt en halv miljard kronor. Kommunstyrelsen vill också förlänga giltighetstiden för miljömålen som löper ut vid årsskiftet. Det framkom vid kommunstyrelsens möte måndagen den 9 november.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Här sammanfattar vi några av ärendena:

Kommunen vill kunna låna mer pengar till investeringar

För att göra det möjligt att genomföra beslutade investeringar föreslår kommunstyrelsen att Leksands kommuns låneram höjs från dagens 350 miljoner till 550 miljoner kronor från och med 2021.

Kommunen har flera stora investeringar som har startat, till exempel bygget av ny sporthall i Leksand och bygget av ett nytt äldreboende i Tibble. I förslaget till mål och budget för åren 2021-2023 finns också nya investeringar på cirka 200 miljoner kronor.
I slutet av oktober 2020 hade kommunen lån på 310 miljoner kronor och kommunen har god likviditet.

Kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet om låneramen vid sitt möte den 30 november.

Miljömålen förlängs till år 2021

På grund av pandemin har utvärderingen av kommunens miljöpolicy och miljömål 2012-2020 kraftigt försents. Arbetet skulle ha startat i våras, men kom igång först under hösten.

För att kommunen inte ska vara utan miljömål föreslår kommunstyrelsen att nuvarande miljöpolicy och miljömål fortsätter att gälla till och med hösten 2021 eller till dess att det finns en ny policy och nya miljömål.

Miljömålen och miljöpolicyn ska bidra till en hållbar utveckling. I miljömålen finns både åtgärder som ska utföras i den kommunala verksamheten och sådana som riktar sig till kommunens hela geografiska område.

Kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet om miljömålen vid sitt möte den 30 november.

Instruktioner till den nya kommundirektören

Den 1 januari 2021 blir Caroline Smitmanis Smids ny kommundirektör i Leksands kommun. Hon har utsetts av kommunstyrelsen, som nu har tagit fram en instruktion som visar hur direktören ska leda förvaltningen. Instruktionen fastställer också vilka övriga arbetsuppgifter kommundirektören har.

Bland annat ska kommundirektören leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med uppsatta mål och politiska beslut.

Läs mer om den nya kommundirektören

Klart med ny detaljplan för Torget

Kommunstyrelsen har antagit den nya detaljplanen för Torget i centrala Leksand. Den nya detaljplanen gör det bland annat möjligt att bygga en ny restaurangbyggnad på den norra delen av Torget. Arean för byggnaden får vara max 400 kvadratmeter.

Marken på Torget blir allmän plats, för att säkerställa att allmänheten har tillgång till platsen. Processer med parkering, polistillstånd och diverse skyltning för trafik blir också enklare på allmän plats.

Höjning av taxor för vatten och sophämtning

Dala vatten och avfall vill höja avgifterna för de fastigheter som har kommunalt vatten. Höjningen görs för att täcka de kostnader som finns.

  •  Brukningsavgiften höjs med fem procent.
  • Anläggningsavgiften höjs med tio procent.

Även avfallstaxan behöver höjas för att täcka ökade kostnader för brännbart restavfall och grovavfall:

  • Den fasta avgiften för villor, fritidshus och flerbostadshus höjs med fem procent. Företagens fasta avgift ändras inte eftersom företagen redan betalar för lämnade mängder avfall till återvinningscentralen via företagsbiljett.
  • Avgiften för de som har gemensamt hämtställe höjs från dagens 50 procent till 60 procent av avgiften för helår eller fritidshus.
  • Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall och därför har hämtning var åttonde vecka höjs inte.

De nya avgifterna ska gälla från 1 januari 2021.

Kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet om avgifterna vid sitt möte den 30 november.

Två utskott byter namn

Kommunstyrelsen har uppdaterat sina styrdokument som bland annat visar vilka utskott som kommunstyrelsen ska ha och vilket utskott som bereder vilken fråga. I de uppdaterade dokumenten förtydligas utskottens ansvar och befogenheter. Två av utskotten får också nya namn:

  • utbildningsutskottet ersätter utskottet för lärande och stöd
  • sociala utskottet ersätter utskottet för vård och omsorg

Ändringarna ska börja gälla från den 1 januari 2021.

Arvodesberedning ska utreda ersättningar till förtroendevalda

I november 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att utreda effektiviseringar inom den politiska organisationen. Nu ska en tillfällig fullmäktigeberedning se över och ta fram förslag på:

  • ekonomiska ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag och andra organ
  • uppdrag med årsarvoden
  • regler om partistöd

Förslaget ska gälla för nästa mandatperiod 2023-2026. Den tillfälliga beredningen ska arbeta mellan den 1 januari – 30 november 2021.

Kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet om den tillfälliga beredningen vid sitt möte den 30 november. Då tar kommunfullmäktige också beslut om vilka personer som ska jobba med beredningen.

Fler nyheter