07 december 2020 klockan 16.15

KS-nytt: Verksamheterna tar över vikarietillsättningen och Storängen föreslås bli reservat

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En man slår en äng med lie.
Storängen i Tällberg är i gott skick och betraktas som en av länets mest värdefulla slåtterängar. Nu vill kommunstyrelsen att den ska bli statligt naturreservat.

Vid årsskiftet genomförs ytterligare en av besparingarna från den så kallade 63-punktslistan – en decentralisering av bemanningsfunktionen som innebär att en chefstjänst försvinner. Det var ett av besluten vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 december.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Här sammanfattar vi ks-mötet som totalt hade 16 ärenden på dagordningen:

2021 tar sektorerna över ansvaret för vikarietillsättningen

Från och med årsskiftet ska sektorerna själva skaffa vikarier istället för att det görs av den centrala bemanningsfunktionen. Förändringen är en av åtgärderna i den så kallade 63-punktslistan för att få en budget i balans till budgetperioden 2020-2022.

I och med omorganisationen försvinner en enhetschefstjänst inom sektorn verksamhetsstöd. Förändringen innebär också att vikarierna får en tillhörighet till en verksamhet, vilket underlättar för planering, beslut, utförande och uppföljning och ger en starkare känsla av delaktighet. Förhoppningen är dessutom att sjuklönekostnaderna ska minska, arbetsmiljön förbättras för vikarierna och behovet av korttidsvikarier minska på sikt.

Beslutet att centralisera bemanningen var helt rätt när det togs 2014. Syftet var att komma tillrätta med de arbetsrättsliga frågorna. Nu finns upparbetade rutiner och systemstöd som säkerställer att bemanningsfrågorna kan skötas på rätt sätt även när funktionen åter decentraliseras.

Effekten av omorganisationen ska följas upp efter ett år.

Vill att Storängen blir statligt naturreservat

Kommunstyrelsen vill att Länsstyrelsen Dalarna bildar ett naturreservat av Storängen i Tällberg. Storängen är i gott skick och betraktas som en av länets mest värdefulla slåtterängar, men det EU-stöd som kommunen har fått för att sköta ängen räcker inte på långa vägar för att täcka kostnaderna för den årliga skötseln.

Enligt kommunstyrelsen vore en statlig reservatsbildning och förvaltning en bra lösning för att långsiktigt säkra ängens skötsel. Därför får kommunekologen i uppdrag att ta upp förslaget med länsstyrelsen.

Inget stormöte för förskolans och skolans brukarråd

Riktlinjerna för förskolornas och skolornas brukarråd förändras. Bland annat innebär det att den årliga brukarrådsträffen för samtliga brukarrådsrepresentanter tas bort. Antalet möten föreslås vara minst två per läsår istället för minst tre som tidigare. Respektive enhet får själv avgöra hur mötena ska utformas och om de ska vara digitala eller på plats. Syftet med brukarråden är att öka delaktighet och inflytande för barn, elever och vårdnadshavare.

Caroline Smitmanis Smids ny firmatecknare

Den 1 januari 2021 tillträder Caroline Smitmanis Smids som ny kommundirektör efter Göran Wigert. Därför utser kommunstyrelsen henne till firmatecknare för Leksands kommun från och med årsskiftet. Utöver kommundirektören är kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) och sektorchef Maria Bond kommunens firmatecknare.

Fler nyheter