07 april 2020 klockan 12.37

Krisledningsnämnden: Coronafrågor, årsredovisning och digitala möten

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Ulrika Liljeberg, ordförande i krisledningsnämnden, i kommunhusets plenisal.
Krisledningsnämndens ordförande är kommunalråd Ulrika Liljeberg (C). Foto: Lars Dahlström

Coronapandemin stod i fokus när krisledningsnämnden hade möte den 6 april. Nämnden tog också beslut om ett antal andra frågor, till exempel årsredovisningen för 2019, digitala möten för politiker och nya regler för eldning utomhus.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Sedan den 26 mars är kommunens krisledningsnämnd aktiverad på grund av coronapandemin.  Nämnden har tillfälligt tagit över kommunstyrelsens och de fyra utskottens ansvar och uppgifter.

Krisledningsnämnden har regelbundna möten för att ta beslut i ärenden där kommunstyrelsen eller utskotten i vanliga fall fattat beslut. Nämnden kan också på kort varsel samlas för att ta beslut i frågor som rör kommunens hantering av coronapandemin.

Här sammanfattar vi några av ärendena vid möte den 6 april:

Information om kommunens arbete med coronakrisen

Förvaltningsledningen gav sektorsvis en lägesbild och informerade om vidtagna åtgärder i kommunen med anledning av coronapandemin.
Bland annat:

  • Vissa elever i årskurs 3 på gymnasiet kan behöva komma till gymnasieskolan för att avsluta praktiska moment. 
  • En tidigare plomberad avdelning på Edshultsgården har öppnats för att förbereda fler platser.
  • Tillgången på skyddsutrustning är god i kommunens verksamheter.
  • Arbete med att digitalisera delar av samrådsprocessen för detaljplaner pågår.

Leksandsbostäder berättade att information om projektet Huskurage ska sättas upp i bolagets fastigheter. Huskurage har som mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera.

Leksands kommun samlade information på coronapandemin

Tillfällig stängning av dagverksamheten för dementa

Krisledningsnämnden fattade beslut om att tillfälligt stänga dagverksamheten vid Tibble särskilda boende. På grund av den pågående coronapandemin behöver medarbetare som arbetar med dagverksamheten för dementa flyttas till annan verksamhet inom sociala sektorn. Antalet brukare som besöker dagverksamheten är i dagsläget få.

Leksands kommuns årsredovisning för 2019

2019 gjorde Leksands kommun ett ekonomiskt resultat på 9,2 miljoner kronor. Budgeten för året var -14 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen berodde bland annat på kortsiktiga åtgärder som vakanser och generell återhållsamhet samt fastighetsförsäljningar, vite för försenad förskola och lägre avskrivningar.

Två av de fem finansiella målen nåddes under 2019.

Kommunfullmäktige tar varje år beslut om mål som kommunens verksamheter ska nå. För 2019 fanns tolv mål. Två av målen nåddes helt. Det var målen:

  • Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och äldre
  • Stärka positionen som kulturkommun och fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner

Nio av målen nåddes delvis. För målet ”aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen i handeln i hela kommunen” saknades mätvärden.

Nu ska kommunens revisorer granska årsredovisningen. Efter det ska kommunfullmäktige godkänna redovisningen.

Politiska möten på distans

Politikerna i krisledningsnämnden och kommunstyrelsen ska få möjlighet att genomföra sina möten på distans. Coronapandemin visar att krisledningsnämnden och kommunstyrelsen har behov av att snabbt samlas för att fatta beslut. Flera av de förtroendevalda hör till de riskgrupper som i nuläget ska undvika nära kontakter. Därför är digitala möten ett bra alternativ.

Kravet vid distansmöten är att samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra. 
Även styrelsen för Brandkåren norra Dalarna ska få hålla sina möten på distans.

Slutligt beslut tar kommunfullmäktige vid sitt nästa möte.

Nya regler ska minska risken för skogsbrand

För att minska risken för bränder i skog och mark har Brandkåren norra Dalarna tagit fram förslag på nya riktlinjer för förbud mot eldning utomhus.

Det är brandkåren som ska bedöma vilken brandrisk som gäller. Bedömning av brandrisk är en sammanvägning av brandriskprognosen och en skattning av brandkårens förmåga.

  • Om det råder stor brandrisk eller mycket stor brandrisk blir det ett eldningsförbud i Leksands kommun. Vid sådana förhållanden är det förbjudet med eldning utomhus, men vissa undantag får göras.
  • Om det råder extremt stor brandrisk infaller omedelbart skärpt eldningsförbud, även kallat totalförbud, i kommunen.

Brandkåren hanterar eventuella dispensansökningar från eldningsförbudet, exempelvis för planerade naturvårdsbränningar.

De nya reglerna ska gälla från den 1 juni i år.

Slutligt beslut om de nya reglerna tar kommunfullmäktige vid sitt nästa möte.

Fler nyheter