23 april 2020 klockan 10.33

Krisledningsnämnden: Coronainformation och utredning om Leksandsbostäder

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Johanna Jobs rensar bland tulpaner som blommar längs med Leksandsvägen.
En utredning föreslår att några av kommunens enheter slås ihop med Leksandsbostäders gata/park-avdelning.

Coronapandemin stod i fokus när krisledningsnämnden hade möte den 21 april. Nämnden diskuterade också ett antal andra frågor, som till exempel en utredning av Leksandsbostäders verksamhet och fastighetsförvaltning.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Sedan den 26 mars är kommunens krisledningsnämnd aktiverad på grund av coronapandemin. Nämnden har tillfälligt tagit över kommunstyrelsens och de fyra utskottens ansvar och uppgifter.

Krisledningsnämnden har regelbundna möten för att ta beslut i ärenden där kommunstyrelsen eller utskotten i vanliga fall fattar beslut. Nämnden kan också på kort varsel samlas för att ta beslut i frågor som rör kommunens hantering av coronapandemin.

Här sammanfattar vi några av ärendena vid mötet den 21 april:

Information om kommunens arbete med coronakrisen

Krisledningsnämnden fick information om hur kommunens olika sektorer jobbar med anledning av coronakrisen. Några exempel:

  • Närvaron i grundskolan är hög efter påsklovet och samtliga klasser i grundskolan har nu skolförlagd undervisning.
  • Gymnasieskolan har nu, i enlighet med krisledningsnämndens beslut, påbörjat att i begränsad omfattning bedriva skolförlagd verksamhet för årskurs 3. Det handlar om vissa examinationer och praktiska moment som inte eleverna kan göra på distans.
  • Kulturskolan bedriver i hög utsträckning undervisningen på distans. 
  • Dialog pågår kring formerna för studentexamen och övriga skolavslutningar.
  • Digitala företagarfrukostar anordnas nu varje vecka.
  • Fall av covid-19 har konstaterats på ett särskilt boende och i hemtjänsten. Rutiner för att hantera detta finns och anhöriga till de smittade är informerade. Samtliga medarbetare i sociala sektorn har fått ett brev med inbjudan till ett digitalt möte för att prata om oro med anledning av det här och om rutiner kring bland annat skyddsutrustning och provtagning.

Utredning om Leksandsbostäder, fastighetsägande och fastighetsförvaltning

Det har gjorts en utredning för att renodla rollen som kommunens bolag Leksandsbostäder har. Utredningen föreslår bland annat att vissa verksamheter flyttas från kommunen till Leksandbostäder för att få samordningsfördelar och en effektiv organisation.

Utredningen har också tittat på för- och nackdelar av att flytta ägandet av särskilda boenden från Leksandsbostäder till kommunen. Utredarna konstaterar att den frågan är komplex och därför måste utredas vidare. 

Det är kommunstyrelsen som har beställt utredningen. Krisledningsnämnden har ännu inte fattat beslut om det olika förslagen som presenteras i utredningen.

Pandemin påverkar arbetet med kommunens budget

Covid-19-pandemin påverkar ekonomin globalt, nationellt och lokalt. Eftersom prognoserna är mycket osäkra är det svårt att förutsäga hur det påverkar kommunens ekonomi de kommande åren. Krisledningsnämnden diskuterade därför hur förtroendevalda och tjänstemän ska arbeta med budgeten för 2021-2023, för att kunna ta med nya prognoser och jobba utifrån olika scenarios. Enligt ordinarie tidplan ska kommunfullmäktige ta beslut om Leksands kommuns budget för åren 2021-2023 vid sitt sammanträde den 19 oktober.

Fler politiska möten på distans

Politikerna i jävsnämnden och individnämnden ska få möjlighet att genomföra sina möten på distans. Coronapandemin visar att nämnderna har behov av att snabbt samlas för att fatta beslut. Flera av de förtroendevalda hör till de riskgrupper som i nuläget ska undvika nära kontakter. Därför är digitala möten ett bra alternativ.

Även nämnden för vuxenutbildning, som Leksands och Rättviks kommuner har tillsammans, ska få möjlighet att ha möten på distans.

Kravet vid distansmöten är att samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra.

Slutligt beslut tar kommunfullmäktige vid sitt nästa möte.

Flera ärenden om bygglov, alkoholtillstånd och tobakstillstånd

Krisledningsnämnden tog beslut i en rad ärenden som gällde tobaksförsäljning, serveringstillstånd för alkohol och bygglovsansökningar. I vanliga fall är det samhällsbyggnadsutskottet som tar dessa beslut.

Fler nyheter