15 maj 2020 klockan 17.15

Krisledningsnämnden: Godkänner kommunens egna skyddsvisir

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Young man wearing a homemade protective mask, to prevent the spread of the coronavirus disease, Covid-19
Att krisledningsnämnden godkänner kommunens egentillverkade skyddsvisir gör att Arbetsmiljöverket i sin tur tillåter att utrustningen används.

Krisledningsnämnden godkänner skyddsvisiren som används inom äldreomsorgen, gör anpassningar av studentfirandet och senarelägger besluten om kommande års budget. Nämnden fattar också beslut i frågor som inte har med krisen att göra, exempelvis enskilda vägar.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Krisledningsnämnden har haft två sammanträden den här veckan, måndagen den 11 maj och torsdagen den 14 maj. Krisen dominerade dagordningen vid båda mötena. Här sammanfattar vi de viktigaste besluten:

Skyddsvisir godkänns som personlig skyddsutrustning

Eftersom det råder allmän brist på CE-märkt skyddsutrustning har Leksands kommun tillverkat egna skyddsvisir av OH-film. Dessa har nu blivit godkända av kommunens krisledningsnämnd.

– Skydden täcker hela ansiktet och går nedanför hakan vilket är rekommendationen från både Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas smittskyddsenhet. Vi gör bedömningen att de därför är likvärdiga de med CE-märkning, säger socialchef Ulrika Gärdsback.

Arbetsmiljöverket tillåter att personlig skyddsutrustning utan CE-märkning används om utrustningen har bedömts och tillhandahållits av en behörig svensk myndighet, vilket kommunen är.

Alternativt nationaldagsfirande i år

Det traditionella nationaldagsfirandet med allsång i Gropen blir inte av i år. Det har krisledningen beslutat. Istället medverkar Leksands kommun – genom kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) – i ett digitalt nationaldagsfirande lördagen den 6 juni. Firandet arrangeras av länsstyrelsen tillsammans med Dalarnas 15 kommuner.

Många anpassningar i årets studentfirande

Krisledningsnämnden tog beslut om att årets studentfirande behöver genomföras med en rad anpassningar för att minska risken för smittspridning. Skolavslutningen för gymnasiets elever i årskurs 1 och 2 anpassa också.

Läs mer om gymnasiets skolavslutning och studentfirande

”Saknas grund för att upphäva besluten om enskilda vägar”

Kommunfullmäktiges senaste beslut om de enskilda vägarna har överklagats till Förvaltningsrätten. Enligt överklagan strider besluten mot flera olika lagar på totalt elva punkter. Krisledningsnämnden har nu ställt sig bakom det yttrande som kommunen skickar till Förvaltningsrätten som svar på överklagan. I yttrandet menar kommunen att det inte finns någon grund för att upphäva kommunens beslut och att överklagandena därför ska avslås.

Revisionskritik mot brandkåren

Kommunens revisorer har granskat årsredovisningen för Brandkåren Norra Dalarna, där Leksands kommun ingår. Revisorerna är inte nöjda, utan riktar en anmärkning mot räddningsförbundet. Förbundets ledning (direktion) har inte beslutat om vare sig finansiella mål eller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2019. Det är inte förenligt med god ekonomisk hushållning, skriver revisorerna som också noterar att det inte har funnits någon systematisk intern kontroll, vilket strider mot gällande lagstiftning.

Årsredovisningen kan ändå godkännas, menar de. Det blir också krisledningsnämndens förslag till kommunfullmäktige. Revisorerna menar också att direktionen och de enskilda ledamöterna kan beviljas ansvarsfrihet, men den frågan ska beredas av kommunfullmäktiges presidium inför kommunfullmäktiges möte den 8 juni.

Corona bakom ändrad budgetprocess

Kommunens arbete med budgeten för åren 2021­­–2023 förändras i år. Bland annat senareläggs kommunfullmäktiges slutgiltiga budgetbeslut med drygt en månad, från den 14 oktober till den 30 november. Förändringen görs eftersom det är så svårt att förutse coronapandemins ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Fler nyheter