01 juni 2020 klockan 15.46

Krisledningsnämnden: Nytt naturreservat i Plintsberg

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Ett bestånd med orkidén guckusko i naturreservatet Plintsberg.
I skogen i Plintsbergets nedre västsluttning växer bland annat den sällsynta orkidén guckusko. Foto: Ville Pokela.

Coronapandemin stod som vanligt först på agendan när krisledningsnämnden hade möte den 28 maj. Nämnden fattade också beslut i frågor som inte har med krisen att göra, exempelvis om ett nytt naturreservat i Plintsberg.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Krisledningsnämnden har regelbundna möten för att ta beslut i ärenden där kommunstyrelsen eller utskotten i vanliga fall fattar beslut. Här sammanfattar vi några av ärendena vid mötet den 28 maj:

Nytt naturserverat i Plintsberg

Skogen i Plintsbergets nedre västsluttning består av lövskog och lövrik granskog med höga naturvärden. I området finns ett flertal rödlistade och sällsynta arter. Bland annat växer det flera bestånd av den sällsynta orkidén guckusko. Nu ska området bli ett kommunalt naturreservat.

Området är på 25,4 hektar. Leksands kommun blev ägare till området i samband med omarronderingen i norra Leksand. Kommunen planerar att söka ett så kallat markåtkomstbidrag från Naturvårdsverket. Summan av bidraget kommer uppskattningsvis att bli cirka 1,25 miljoner kronor.

Slutligt beslut om naturreservatet tar kommunfullmäktige vid sitt möte den 8 juni.

I Leksands kommun finns i nuläget 33 naturreservat varav 15 är kommunalt beslutade. Det största är 300 hektar stort och det minsta är endast 0,5 hektar.

Läs mer om våra naturreservat

Vissa prov får göras på plats på Leksands gymnasium

Sedan den 18 april bedrivs all undervisning vid Leksands gymnasium som fjärr- eller distansundervisning. Alla prov går däremot inte att genomföra på distans. För att vissa elever i årskurs 1 och 2 ska kunna slutföra sina kurser tillåts de nu komma till skolan för att göra ett eller flera prov.

Det är totalt sju av 150 kurser som behöver en examination på plats på Leksands gymnasium. Det rör sig om ett eller två tillfällen per kurs, beroende på kurs.

För att minska risken för smittspridning gäller speciella regler. Till exempel får maximalt tio elever vistas i samma klassrum när de gör ett prov.

Beslutet har tagits som ett ordförandebeslut av krisledningsnämndens ordförande Ulrika Liljeberg. Detta är för att beslutet har varit brådskande.

Leksands kommun vill ha kvar en kvällsbuss till Siljansnäs

Region Dalarna vill förändra busstrafiken på en del linjer som har lågt antal resande. Enligt förslaget ska en del turer dras in och andra turer får förändrade trafikeringsdagar. Förslaget gäller busstrafik i hela Dalarnas län.

För Leksands kommuns del föreslår Region Dalarna att de två sista turerna med buss 272 mellan Leksand och Siljansnäs dras in. Enligt nuvarande tabell har de avgång klockan 18.54 respektive 20.29.

Krisledningsnämnden vill att den tidiga kvällsbussen till Siljansnäs fortsätter att gå. Motiveringen är att det annars blir svårt för Siljansnäsborna att arbetspendla och att göra ärenden eller besök i andra kommuner. I genomsnitt åker 2,4 personer med bussturen vid 18.54. För bussturen som startar 20.29 är genomsnittet 1,1 passagerare.

Flera ärenden om bygglov

Krisledningsnämnden tog beslut i en rad ärenden som gällde olika typer av bygglovsansökningar. I vanliga fall är det samhällsbyggnadsutskottet som tar dessa beslut.

Fler nyheter