31 augusti 2020 klockan 15.34

KS-nytt: Svar på överklagan om Åkerö brofäste

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Siktstudie i detaljplanen för Åkerö brofäste
Bild från den siktstudie som gjorts som en del i detaljplanen för Åkerö brofäste.

Svar på överklagan om Åkerö brofäste, ett förnyat borgensbeslut till Leksands IF och förslag på hur den politiska organisationen kan effektiviseras. Det var några av frågorna vid kommunstyrelsens möte den 31 augusti.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Här sammanfattar vi några av de totalt 16 ärenden som behandlades:

Svar på överklagan om Åkerö brofäste

Detaljplanen för Åkerö brofäste har överklagats till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. I somras fick kommunen möjlighet att svara på de inkomna överklagandena.

I svaret förklarar kommunen bland annat hur processen med att ta fram detaljplanen har gått till. Området vid Åkerö brofäste är ett strategiskt val, bland annat för att det har ett centralt läge, med tillhörande god infrastruktur, kollektivtrafik, gång- och cykelvägnät och närhet till service och skolor. Det allmänna intresset för bostadsförsörjning väger tungt eftersom det finns ett stort behov av bostäder i lägenhetsform i Leksand.

Svaret skickades till domstolen den 2 juli. Eftersom domstolen behövde ett snabbt svar har beslutet om yttrandet tagits av kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) i ett ordförandebeslut.

Kommunfullmäktige tog beslut om detaljplanen för Åkerö brofäste den 25 november förra året.

Förnyat borgensbeslut till Leksands IF

I november 2012 gav kommunfullmäktige ett borgenslöfte till föreningen Leksands IF på maximalt åtta miljoner kronor. Borgenslöftet gäller till och med den 31 december 2025.

Föreningen Leksand IF har lånat cirka 6,5 miljoner av de totalt åtta miljonerna i borgenslöftet. Nu har LIF begärt att få utnyttja resten av de åtta miljonerna. För att Leksands IF ska kunna ta lån utifrån lämnat borgenslöfte kräver banken ett förnyat borgensbeslut.

Kommunstyrelsen tar därför ett borgensbeslut som låter LIF använda det redan beviljande borgenslöftet. Kommunstyrelsen godkänner också amorteringsfrihet på Leksands IF:s lån i Leksands sparbank under september 2020 till september 2021. Banken har beviljat amorteringsfrihet i ett år på grund av att pandemin och branden i Weda skog arena har påverkat föreningens likviditet.

Så kan den politiska organisationen effektiviseras

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen kan minskas från nästa mandatperiod. Ersättningen till de förtroendevalda bör också ses över inför valet 2022. Det föreslår kommunfullmäktiges presidium*.

Det var i samband med att fullmäktige tog beslut om budgeten för åren 2020-2022 som presidiet fick i uppdrag att utreda effektiviseringar inom den politiska organisationen. Samtliga partier har fått lämna förslag till utredningen.

Presidiet bedömer att det finns utrymme för att minska antalet förtroendevalda i fullmäktige och kommunstyrelsen. De föreslår:

  • Minska kommunfullmäktiges ledamöter från 49 till 39 eller 41 ledamöter.
  • Minska kommunstyrelsens ledamöter från 15 till 11 eller 13 ledamöter.

Det skulle minska arvodeskostnaderna utan negativa effekter för demokratin i Leksand, enligt presidiet.

Presidiet vill också att en särskild utredningsgrupp, en så kallad beredning, utreder storleken på arvoden till förtroendevalda och partistödet inför mandatperioden 2022-2026. I arvodesberedningen ska alla partier i fullmäktige vara representerade.

*Kommunfullmäktiges presidium består av kommunfullmäktiges ordförande och två vice ordföranden.

Svar på motion om sänkta arvoden till förtroendevalda

Sänk arvodena för kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och ordförandena i kommunstyrelsens utskott med 15 000 kronor. Det är vad Bygdepartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige.

Fullmäktiges presidium har utrett frågan. De tycker att arvoden ska bestämmas inför varje ny mandatperiod och att de inte bör ändras under mandatperioden om det inte finns särskilda skäl. ”De arvoden som motionären berör ses inte som orimliga med hänsyn till det ansvar och de förväntningar som uppdragen medför och skiljer sig inte väsentligen från genomsnittliga arvoden i Sverige för förtroendevalda vars uppdrag motsvarar en betydande del av heltid”, skriver presidiet.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Slutligt beslut kommer vid fullmäktiges möte den 21 september.

Fler nyheter