15 september 2020 klockan 09.59

Mark- och miljödomstolen upphäver kommunens beslut att anta detaljplanen för Åkerö brofäste

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Planområdet för detaljplanen
Planområdet vid södra brofästet på Åkerö där kommunen vill bygga många nya lägenheter.

Mark- och miljödomstolen ger kommunen rätt på två av tre prövade punkter. Det domstolen anser saknas är en tillräcklig redogörelse för hur kommunen har bedömt vilka kulturhistoriska värden som finns vid Åkerö brofäste. Därför upphävs detaljplanen från november 2019.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Förberedelserna för att bygga bostäder vid södra brofästet på Åkerö har pågått sedan 2013. Efter ett stort engagemang från Leksandsborna gjordes en del förändringar av förslaget till detaljplan innan den kunde antas av kommunfullmäktige i november förra året.

Kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen överklagades

Innan planen hunnit vinna laga kraft överklagades kommunens beslut och under måndagen meddelades domen från Mark- och miljödomstolen. Av domskälen framgår det att prövningen av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen gjorts utifrån tre punkter. Kommunen får rätt på två av dessa:

  • Olägenheterna på grund av bullerstörningar till följd av ökad trafik i området bedöms inte vara betydande. Inte heller olägenheterna i form av skuggning från husen. Det är inte tillräckliga skäl för att upphäva detaljplanen.
  • Inverkan på Leksands-Noret, som utgör ett riksintresse för kulturmiljövården, är acceptabel och inget som gör att detaljplanen ska upphävas. Det är även Länsstyrelsen Dalarnas ståndpunkt.

Saknar underlag om kulturhistoriska värden

Däremot saknar domstolen tillräckligt underlag för att kunna bedöma kommunens ställningstagande till platsens kulturhistoriska värden och upphäver därför antagandebeslutet. Så här står det i domen:

”Det saknas tillräckligt underlag för att bedöma vilka kulturhistoriska värden som finns i området och vilka konsekvenser planens genomförande kan få i det avseendet. Det är därför inte möjligt att bedöma hur detaljplanen påverkar dessa värden och inte heller om det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen”.

– Domstolen anser att vi inte har bedömt kulturmiljövärdena i relation till andra värden såsom bostadsförsörjning tydligt nog. Nu behöver vi analysera domen närmare innan vi kan säga något om hur vi går vidare, säger Åke Sjöberg, samhällsutvecklingschef.

 Samtidigt tvingas vi konstatera att de tusentals personer som står i bostadskö för både hyres- och bostadsrätter får ge sig till tåls ytterligare en tid och vi hoppas att tänkt byggherre fortsatt kommer vara intresserad av byggnation i området.

Siktstudie i detaljplanen för Åkerö brofäste

Siktstudie från detaljplanen för Åkerö brofäste.

Fler nyheter