26 januari 2021 klockan 16.19

KS-nytt: Föreslår bidrag på tio kronor per meter väg

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunen erbjuder inte bara fortsatt skötsel av de enskilda vägarna utan också bidrag till förrättningskostnaderna. Nu föreslår kommunstyrelsen tio kronor per meter väg.

Vägens längd blir avgörande för hur stort det kommunala bidraget blir för de lantmäteriförrättningar om enskilda vägar som ska genomföras. Kommunstyrelsen föreslår att gemensamhetsanläggningarna får tio kronor per meter väg.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Vägfrågan var en av totalt 23 ärenden på kommunstyrelsens sammanträde. Här kommer en sammanfattning från mötet:

Föreslår tio kronor per meter väg

Lantmäteriförrättningarna för att bilda gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar har pausats på grund av coronapandemin. Under tiden har kommunens bidrag till fastighetsägarnas förrättningskostnader diskuterats. Efter ett avgörande domslut i kammarrätten i september förra året, föreslår nu kommunstyrelsen ett kommunalt bidrag till de gemensamhetsanläggningar som om- eller nybildas i samband med förrättningarna. Bidraget ska vara tio kronor per meter väg.

Slutgiltigt beslut om bidraget fattas av kommunfullmäktige den 15 februari.

Läs mer om enskilda vägar

Positiv till utökad sågproduktion – men vill se villkor

Bergkvist-Siljan AB vill höja tillåten årsproduktion med över 60 procent – från 400 000 till 650 000 kubikmeter sågad trävara. För det krävs ett nytt tillstånd enligt miljöbalken. Miljöenheten på Leksands kommun är tillsynsmyndighet och ser inget hinder till att Länsstyrelsen Dalarna beviljar tillståndet. Men miljöenheten och kommunstyrelsen vill att tillståndet ska ges på villkor att bolaget ytterligare utreder sina utsläpp av föroreningar i vattnet, att begränsningsvärdet för oljeindex i avloppet från bolagets fordonsverkstad och tvätthall sänks och att dagens begränsningsvärden för stoft från Lambiopannan inte höjs.

Kommunal borgen ska hjälpa Sätergläntan

Kommunstyrelsen vill bevilja en kommunal borgen till slöjd- och hantverksinstitutet Sätergläntan i Insjön på 1,3 miljoner kronor under åren 2021­-2022. Därefter ska borgensåtagandet trappas ned och avslutas den 31 december 2024. En kommunal borgen är nödvändig för att trygga likviditeten och en långsiktigt hållbar utveckling av kurs- och utbildningsverksamheten som har påverkats starkt av coronapandemin.

Slutgiltigt beslut om kommunal borgen fattas av kommunfullmäktige den 15 februari.

Fria vandringsvägar i Limån ska skydda Siljansöringen

Leksands kommun är mycket positiv till att skapa fria vandringsvägar i Limån för den lilla stam av Siljansöring som finns kvar i Siljan. För att göra det möjligt måste bland annat Dala Energis kraftverk vid Limå bruk och Sågkvarn rivas. Kraftverken går med underskott och bedöms inte ha någon framtid.

Miljövårdsprojektet drivs på och finansieras av tre fiskevårdsområdesföreningar. Medfinansiärer är även Dala Energi och fonden Bra miljöval. Kommunen tar på sig rollen som projektägare, lägger arbetstid och övertar ägandet av Dala Energis kraftverk under projekttiden.

VA-nätet utökas på Hjortnäsheden, i Tällberg och Hjulbäck

44 fastigheter längs Yttervägen på Hjortnäsheden kan anslutas till det kommunala VA-nätet. Anslutningen kan ske i samband med att en ny överföringsledning byggs mellan Leksand och Tällberg. Kostnaderna beräknas till cirka 3,7 miljoner kronor.

Tre fastigheter längs Lertagsgattu i Tällberg och två fastigheter i Hjulbäck kan också anslutas till VA-nätet, enligt beslut från det kommunala bolaget Dala vatten och avfall AB.

Utökningen av det så kallade VA-området ska godkännas av kommunfullmäktige den 15 februari.

Gästis kan byggas om i sommar – om det behövs

På grund av coronapandemin har det varit omöjligt att bedöma om åtgärderna som genomförts för att undvika trängsel i Gästishallen räcker till. Först när distansundervisningen för gymnasiet och högstadiet upphör kan kapaciteten testas full ut. Förhoppningsvis sker det under våren. Om det visar sig att det blir långa köer och brist på sittplatser ska eleverna även få tillgång till gamla Gästis. I så fall sker en ombyggnation av lokalerna i sommar. Kommunstyrelsen beviljar en miljon kronor till projektet.

Klartecken till höjning av aktiekapitalet i kommunalt bolag

Kommunstyrelsen godkänner en höjning av aktiekapitalet i Dala vatten och avfall AB under förutsättning att övriga ägarkommuner också gör det. Bolaget har begärt en ökning från 170 000 till en miljon kronor per kommun för att skapa utrymme för nödvändiga investeringar. Total innebär det en ökning från 680 000 till fyra miljoner kronor. Slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige den 15 februari.

Inget samarbete med Rättviks kommun – för tillfället

Det blir inget samarbete inom verksamhetsområdet plan, mark och GIS med Rättviks kommun för tillfället. Det beslutar kommunstyrelsen. En utredning har visat att det är svårt att avgränsa vad som ska ingå i ett eventuellt samarbete. Enligt utredaren är en grund ändå lagd för framtida samarbeten där även Gagnefs och Vansbro kommuner kan vara möjliga samarbetspartners.

Drygt 650 000 kronor till de politiska partierna

Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige har rätt till partistöd. Stödet betalas ut i proportion till antalet ledamöter. Så här fördelas stödet för 2021:

  • Centerpartiet, 15 mandat, 166 600 kronor
  • Socialdemokraterna, 10 mandat, 126 933 kronor
  • Moderaterna, 8 mandat, 107 100 kronor
  • Kristdemokraterna, 4 mandat, 59 500 kronor
  • Vänsterpartiet, 4 mandat, 59 500 kronor
  • Sverigedemokraterna, 4 mandat, 59 500 kronor
  • Bygdepartiet, 3 mandat, 47 600 kronor
  • Liberalerna, 1 mandat, 23 800 kronor

Fler nyheter