27 oktober 2021 klockan 07.49

KS-nytt: Alliansen vill återinföra kulturbidrag och stötta lokala föreningar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bygget av Lyckavägens särskilda boende
Bygget av Lyckavägens särskilda boende i Tibble är en av flera stora investeringar som görs till följd av kommunens höga utvecklingsambitioner. (Bilden är en arkivbild, bygget blir klart inom kort).

Kommunens ekonomi ser relativt ljus ut. Det avspeglar sig i Alliansens budgetförslag för kommande år. Kärnverksamheterna skola och omsorg står i fokus, men Alliansen vill också återinföra kulturbidragen och införa ett tillfälligt föreningsstöd.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Budgeten för kommande år var ett av tolv ärenden på kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober. Flytten från Limsjögården till Tibble och höjda avfalls- och VA-taxor var andra ärenden som diskuterades. Här sammanfattar vi mötet:

Föreslår budget med årliga överskott

Kommunens ekonomi ser relativt ljus ut tack vare en stark befolkningsökning under 2021 och växande skatteintäkter. I sitt förslag till budget föreslår därför den borgerliga majoriteten, Alliansen, årliga överskott under perioden 2022-2024. Överskotten är en förutsättning för att klara kommunens utvecklingsambitioner.

Satsar på kärnverksamhet, utveckling och bidrag

När såväl antalet barn som äldre ökar väljer Alliansen att utöka de ekonomiska ramarna för skola och omsorg. På så sätt kan kommunen fortsätta att erbjuda hög kvalitet inom sina kärnverksamheter. Alliansen satsar också två miljoner kronor per år för att utveckla nya arbetssätt och metoder för styrning och ledning av hela förvaltningen. Dessutom återinförs de kulturbidrag som slopades i samband med ett omfattande besparingspaket hösten 2019. Kulturbidragen föreslås bli 250 000 kronor per år. Alliansen vill även införa ett tillfälligt stöd under 2022 på 150 000 kronor till föreningar som arbetar med barn och unga.

Satsar på flera stora investeringar

Investeringstakten fortsätter att vara hög, enligt förslaget. Under 2022 uppgår investeringarna till 144,5 miljoner kronor. De stora posterna är färdigställandet av sporthallen och Lyckavägens särskilda boende, nytt kök på Edshults särskilda boende och arbetet med att skapa nya bostadsområden.

Vill förtydliga kommunens styrmodell

Alliansen vill också uppdatera och förtydliga den styrmodell som används för att bedöma kommunens måluppfyllelse. Den uppdaterade modellen ska ge en mer långsiktig styrning med en tydlig process även för planering och uppföljning. Modellen ska användas som planeringsunderlag inför det slutgiltiga beslutet om budget för 2022 som fattas av kommunfullmäktige den 29 november.

Läs mer om befolkningsökningen: 2021 på väg mot största befolkningsökningen på 30 år

Planerar för flytt från Limsjögården till Gamla Tibble

Planeringen pågår för att flytta kommunens verksamheter från Limsjögården till nuvarande Tibble särskilda boende, Gamla Tibble. Målet är att flytta hemtjänsten, hälso-, sjukvård och rehabenheten (HSR-enheten), korttidsenheten och administrationen under nästa år, under förutsättning att socialutskottet beslutar om en flytt.

Det finns många vinster med förändringen. För brukarna innebär det ökad trygghet och tydlighet när alla förebyggande insatser är samlade på ett ställe. För kommunen handlar det om samordningsvinster i form av tidsbesparingar, lokalbesparingar och möjligheten att samla kompetens och stöd på en plats.

Innan flytten kan bli av behöver befintlig verksamhet flytta till nybygget intill, Lyckavägens särskilda boende. Kommunstyrelsen har beslutat att nybygget ska förbli i kommunens ägo, medan Gamla Tibble ska hyras av Leksandsbostäder AB. Två av byggnaderna i Gamla Tibble – hus A och B – ska renoveras av bolaget, medan kommunen står för nödvändiga investeringar i hus C. I dagsläget är det bästa ägarförhållandet, visar en ny utredning.

Föreslår höjning av avfallstaxan och VA-taxan

Fastighetsägarnas kostnad för vatten, avlopp och hantering av avfall – VA-taxan och avfallstaxan – ska höjas från årsskiftet. Det föreslår kommunstyrelsen.

Avfallstaxan höjs enligt förslaget med fem procent. Höjningen gäller den fasta avgiften och hämtningsavgiften för det brännbara restavfallet. Höjningen är en konsekvens av såväl regeringsbeslut som ökade kostnader för hantering av olika avfall.

Hämtningsavgiften höjs däremot inte för matavfallet. Hushåll som är så duktiga på att källsortera att de kan dela kärl eller ha hämtning var åttonde vecka slipper också taxehöjning.

VA-taxan består av en brukningsavgift och en anläggningsavgift som tas ut vid nyanslutning till det kommunala VA-nätet. Enligt förslaget höjs anläggningsavgiften med tio procent och brukningsavgiften med fem procent. Det finns flera förklaringar till höjningen, framför allt handlar det om ökade kostnader för de nyinvesteringar och reinvesteringar som görs på VA-nätet.

Slutgiltigt beslut om taxorna fattas av kommunfullmäktige den 29 november.

Fler nyheter