12 oktober 2021 klockan 13.01

Sakkunnig om Åkerö brofäste: Begränsad negativ påverkan på kulturvärdena

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Förtroendevald

Sebastian Larsson

Telefon: 0247-803 17

E-postadress:

Bild på Sebastian Larsson
Flygbild över Åkerö brofäste
Planområdet ligger söder om rondellen på Åkerö, i bildens nederkant.

Planförslaget för Åkerö brofäste får en begränsad negativ påverkan på kulturvärdena i området. Den slutsatsen drar en oberoende expert i en antikvarisk konsekvensbedömning. Bedömningen gör att detaljplanen nu kan ställas ut för granskning.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Den sista pusselbiten för att fortsätta processen om Åkerö brofäste är klar. Det är en oberoende bedömning av vilka konsekvenser förslaget till detaljplan kan få för kulturvärdena i området. Den 21 sidor långa analysen har utförts av en certifierad byggnadsantikvarie med stor erfarenhet av liknande bedömningar.

”Begränsad påverkan på kulturvärdena”

I sin sammanfattning konstaterar byggnadsantikvarien att den negativa påverkan på områdets kulturvärden blir begränsad. Visserligen är den föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd i relation till omgivningen, samtidigt är det ett uttryck för den stadsutveckling som tog fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och exploateringen av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 70- och 80-talen.

”Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort”, skriver byggnadsantikvarien.

Första detaljplanen överklagades och upphävdes

Kommunens planarbete för Åkerö brofäste har pågått i flera år och skapat stort engagemang. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen i november 2019 överklagades och upphävdes av Mark- och miljödomstolen i september 2020.

Domstolen prövade detaljplanen på tre punkter. Kommunen fick rätt på två, men den tredje – som handlade om redogörelsen av de kulturhistoriska värdena – ansågs bristfällig.

Andra förslaget till detaljplan har kompletterats

Förra hösten bjöd kommunen in till ett nytt samråd efter att ha kompletterat sitt förslag till detaljplan med information om områdets kulturhistoriska värden. Över 80 yttranden lämnades in, bland annat efterlyste Länsstyrelsen Dalarna en konsekvensbedömning med anledning av den nya kulturmiljöanalysen. Länsstyrelsen ville se ett utförligt resonemang om hur förslaget uppfyller lagkraven och varför kommunen bedömer att påverkan på kulturmiljövärdena är acceptabla.

- Vi tog fasta på länsstyrelsens synpunkt vad gäller konsekvensbedömningen och anlitade en sakkunnig byggnadsantikvarie som levererat ett gediget underlag till det fortsatta arbetet med granskningsförslaget, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Sebastian Larsson (M).

Höstens granskning - sista steget innan detaljplanen kan antas

Den 21 oktober väntas samhällsbyggnadsutskottet ta beslut om att ställa ut förslaget för granskning i höst. Under granskningsperioden är det återigen möjligt att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Granskningen är det sista steget innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige. Målet är att anta detaljplanen under våren 2022. Än är det för tidigt att säga när någon byggnation kan komma i gång.

Fler nyheter