09 november 2021 klockan 13.26

KS-nytt: Ny cykelplan för att öka antalet cyklister

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Gång och cykelväg i Heden

Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med kommunens mål för hållbarhet och folkhälsa. Att ha ett väl utbyggt cykelnät inom Leksands kommun är även av stor vikt för kommunens attraktivitet.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

En ny cykelplan var ett av 18 ärenden på kommunstyrelsens sammanträde den 8 november. Andra punkter som diskuterades var ett digitalt 35-årsfirande av Leksands vänortsförbindelse med japanska Tobetsu och en minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 49 till 41. Här sammanfattar vi mötet: 

Om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både hälsa och miljö 

Cykelplanen är ett vägledande dokument och en del av den översiktliga planeringen i Leksands kommun. Målsättningen med planen är att antalet cyklister ska öka. För att motivera fler att välja cykeln i stället för bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god kvalitet. 

Leksands kommuns nuvarande cykelplan antogs 2012. Många av åtgärderna som finns beskrivna i den har utförts under åren varför det har funnits ett behov av en uppdatering. I Cykelplan 2021 har mål och riktlinjer utvecklats och cykelstråken förtydligats. Åtgärdslistorna är uppdaterade med såväl långsiktiga projekt som kräver dialog med Trafikverket, som åtgärder som kommer genomföras i Leksands kommuns egen regi inom en femårsperiod. 

Kommunstyrelsen föreslår att cykelplanen ska antas av kommunfullmäktige den 29 november. 

Nej till förslag om att pausa “Vägfrågan” 

Bygdepartiet har lämnat in en motion med förslag att pausa vägfrågan tills vidare. Men en majoritet av kommunstyrelsen vill att processen om att tydliggöra ansvaret för de enskilda vägarna ska fortsätta. Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Nästa steg i processen är att Lantmäteriet fortsätter med sina inplanerade förrättningar med fastighetsägarna runt om i Leksands kommun. 

Läs mer om de enskilda vägarna.  

Vänortsrelationen Leksand-Tobetsu firar 35 år  

Leksand och Tobetsu i Japan har varit vänorter i 35 år 2022. Under den här tiden har vänortsrelationen uppmärksammats extra vart femte år med någon form av besök och jubileumsevenemang. De två vänorterna har turats om att vara värd för detta. År 2022 är det enligt turordningen Leksand som står som värdkommun. 

Under 2022 kommer jubileumsfirandet att skilja sig från det tidigare traditionsenliga firandet. Firandet kommer att bestå av aktiviteter som ska stärka relationerna genom i huvudsak digitala möten och utvärderingar av vad vänortskapet har bidragit med för våra samhällen och invånare. Man ska även diskutera framtida inriktning för ett fortsatta utbyte samt möjlighet att stötta varandra kunskaps- och erfarenhetsmässigt i gemensamma hållbarhetsutmaningar. 

Leksand minskar antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 49 till 41 

Kommunstyrelsen vill minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige för att effektivisera den politiska organisationen och minska kostnaderna. 

Leksands kommun har haft större kommunfullmäktige än många andra kommuner av motsvarande storlek, utan att det finns annat än historiska skäl till det. Med denna minskning bli antalet ledamöter i nivå med kommuner av liknande storlek i Dalarna. Som exempel kan nämnas att Hedemora, som är den kommun som mest liknar Leksand i antal röstberättigade, har 41 ledamöter i fullmäktige, vilket även de något större kommunerna Avesta och Mora har. 

Slutgiltigt beslut om minskningen fattas av kommunfullmäktige den 29 november. 

V-motion om förskolan och grundskolan 

Vänsterpartiet vill förbättra förskolans och grundskolans lednings- och styrningsorganisation. I en motion skriver partiet att det saknas en fungerande kommunikation mellan det beslutsfattande utskottet och verksamhetsansvariga rektorer. Kommunstyrelsen besvarar motionen med att det har gjorts en hel del stora förändringar under 2021 och att tillståndet som beskrivs är något som man redan har tagit hand om och förbättrat. Nu finns det ett, sedan tidigare, etablerat och systematiskt arbetssätt för uppföljning av sektorns uppfyllelse av de politiskt beslutade målen. 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att motionen anses vara besvarad.  

Fler nyheter