07 april 2021 klockan 11.39

Utredning om vaccinering visar på allvarliga brister

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Utredningen Vaccination covid-19, fas 1
Idag blev den externa utredningen klar. Rapporten på 18 sidor pekar på flera brister i samband med vaccineringen i början av året.

I februari tillsatte kommundirektör Caroline Smitmanins Smids en oberoende utredning gällande vaccinering av icke prioriterade medarbetare i Leksands kommun. Rapporten är nu klar och visar på flera betydande brister i planering, genomförande och dokumentation.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

I mitten av februari tillsatte kommunen en oberoende utredning eftersom det framkommit uppgifter om att medarbetare som inte tillhör någon av de prioriterade grupperna hade fått vaccin mot covid-19. Syftet med utredningen var att ta reda på varför prioriteringsordningen inte följts, se över om det funnits riktlinjer och rutiner och om dessa efterlevts av medarbetare och chefer.

Utredningen visar på flera brister

Utredningen är nu klar och visar att det funnits brister i planering, genomförande och dokumentation i samband med vaccination av prioriterade grupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för fas 1. Det har saknats rutiner och det har gjorts avsiktliga avsteg från gällande nationella riktlinjer. Utredningen har dessutom försvårats genom att information undanhållits.

– Det är allvarligt att andra personalgrupper än de som prioriterats har blivit vaccinerade, säger kommundirektör Caroline Smitmanis Smids. Utredningen har genomförts i syfte att få klarhet i om vi har begått fel och vad det i så fall beror på, så att vi kan rätta till eventuella brister och utvecklas och förbättras där det behövs. Jag ser det därför som synnerligen allvarligt att det funnits personer som undanhållit information, visat bristande vilja att samarbeta och transparent redovisa efterfrågande uppgifter.

Resultat av utredningen och åtgärder 

Utredningen visar flera allvarliga brister i den hantering som varit kring vaccinering mot covid-19.  

  • Det har skett systematiska avsteg från Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Det har skett planerat som ett riktat erbjudande och inte som ett beslut fattat under tidspress för att inte vaccinationsdoser ska gå till spillo. Personalkategorier som inte tillhört den prioriterade gruppen i fas 1 har blivit vaccinerade.  

  • Det har funnits brister i struktur, planering och dokumentation och det har varit en informell hantering av vaccineringen, vilket i sin tur har öppnat upp för avvikelser. 

  • Information har manipulerats och undanhållits under utredningens gång. Det har funnits en bristande vilja att samarbeta och att transparent redovisa efterfrågade uppgifter.  

  • Ett stort antal personer inom sociala sektorn har varit inblandade i och haft medvetenhet om felaktigheter utan att detta har rapporterats. Det har lett till att överordnade befattningshavare i kommunen inte getts möjlighet att agera för att upprätthålla att vaccinationer följt Folkhälsomyndighetens beslutade prioriteringsordning.

Ansvarig chef tagen ur tjänst

Med anledning av allvarsgraden i det som framkommit i utredningen är förtroendet för ansvarig avdelningschef så skadat att denne har tagits ur tjänst i avvaktan på arbetsrättslig åtgärd. Ytterligare åtgärder kommer krävas, allt från arbetsrättsliga åtgärder till utökad internkontroll. Det kommer även krävas att rutiner säkerställs för efterlevnad av riktlinjer och att ledningsstöd ges i sociala sektorn i syfte att främja en öppen och transparent kultur. 

– Det är av stor vikt att vi agerar på ett sätt som inte skadar förtroendet för vare sig den nationella vaccinationsprocessen eller för oss som organisation, säger Caroline Smitmanis Smids. Det är viktigt att såväl medarbetare som medborgare kan känna trygghet och förtroende för våra arbetssätt och rutiner.

– Vi haprecis fått rapporten i sin helhet och ska nu analysera innehållet mer i detalj för att se vilka ytterligare åtgärder vi behöva vidta. Det är dock redan uppenbart att vi behöver arbeta med att säkerställa efterlevnad arutiner och riktlinjer. Vi behöver också arbeta för en större transparens och öppenhet, vilket inte sker av sig självt utan innebär ett aktivt förändringsarbete avslutar Caroline Smitmanis Smids.

Fler nyheter