25 januari 2022 klockan 12.50

Utökat kommunsamarbete, ny handelspolicy och vädjan till staten

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vuxenutbildning i Leksand
Leksands och Rättviks gemensamma nämnd inom vuxenutbildningen byter namn till VIA-nämnden och utökas med kommunernas arbetsmarknadsenheter och integrationsenheter. Med det utökade samarbetet förbättras kommunernas möjlighet att få tag på rätt kompetens.

Utökat samarbete med Rättviks kommun, ny handelspolicy och en vädjan till staten om mer satsningar på infrastrukturen i Dalarna. Det var några av totalt 19 ärenden som diskuterades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 januari.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Förslaget till ny detaljplan för Åkerö brofäste behandlades också. Det kan du läsa mer om i en separat nyhet:

Beslut om ny detaljplan för Åkerö brofäste i februari

Här sammanfattar vi några andra ärenden:

Utökat samarbete med Rättvik ska mota kompetensbristen

Leksands kommun är på väg att utöka sitt samarbete med grannkommunen Rättvik. Den gemensamma nämnden inom vuxenutbildningen byter namn till VIA-nämnden och utökas med kommunernas arbetsmarknadsenheter och integrationsenheter. Nämnden blir också kommunernas gemensamma arbetslöshetsnämnd. Kommunfullmäktige i både Leksand och Rättvik väntas fatta beslut om det utökade samarbetet under februari och målsättningen är att den nya organisationen ska börja gälla från och med den 1 juli. Det utökade samarbetet ska förbättra kommunernas möjlighet att få tag på rätt arbetskraft och kompetens, inte minst till typiska bristyrken.

”Staten behöver satsa mer på infrastrukturen i Dalarna”

Staten behöver satsa mer på infrastrukturen i Dalarna, annars kvävs den positiva utveckling som finns. ”De statligt avsatta medlen för länets infrastruktursatsningar står inte i rimlig proportion till vårt regionala behov”, skriver kommunstyrelsen i sitt yttrande över förslaget till länsplan för den regionala transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033.

I förslaget framgår det att beloppet som vikts för Dalarna – den ekonomiska planeringsramen – har minskats kraftigt för perioden. ”Vi utgår ifrån att regeringen tar sitt ansvar och justerar Dalarnas planeringsram”, skriver kommunstyrelsen bland annat.

Enligt kommunstyrelsen behövs inte bara satsningar på det statliga vägnätet och järnvägen, staten behöver också fortsätta satsa på fler gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet.

Ny handelspolicy pekar ut prioriterade handelsområden

Kommunen får en ny handelspolicy från och med den 14 februari i år. Handelspolicyn visar kommunens ståndpunkter och riktlinjer när det gäller lokalisering och utveckling av handelsaktörer. Policyn förtydligar vilka handelsområden som är prioriterade för olika slag av handel och för fortsatt utveckling av Leksands kommun. Policyn ersätter den gamla från 2003. Arbetet med policyn har pågått under flera år och på grund av att förutsättningarna för handel förändras så snabbt, görs bedömningen att arbetet med nästa version bör inledas redan i höst.

Slutgiltigt antagande av policyn tas av kommunfullmäktige den 14 februari.

Handläggning av föreningsbidrag förbättras efter revisorskritik

Kommunens sätt att handlägga föreningsbidrag får kritik från kommunens revisorer. Både rutinerna och den interna kontrollen har brister visar en granskning. Revisorerna ser också ett behov av att uppdatera de styrdokument som finns, efter att stickprov visar på avvikelser i handläggningen.

Nu ska kultur- och fritidsavdelningarna se över och revidera sina styrdokument. Fritidsavdelningen behöver ta fram nya rutiner för att förbättra kontrollen av föreningarnas verksamheter. Avdelningarna ska tillsammans bilda en styrgrupp för att hantera inkommande ansökningar.

Revisorerna har också följt upp tre tidigare granskningar från 2016, 2017 och 2018 och kan konstatera att kommunen har arbetat aktivt med revisorernas rekommendationer på dessa områden. Det finns så klart alltid mer att göra och revisorerna pekar särskilt på kommunens lönehantering.

De verksamheter som berörs av granskningarna ska åtgärda bristerna och återrapportera till kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 april.

Vatten- och avloppsnätet utökas i Tunsta

Vatten- och avloppsnätet kan utökas i den norra delen av Tunsta i Insjön. Det menar kommunstyrelsen. Utökningen innebär att tre fastigheter kan anslutas.

Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

660 100 kronor för att stärka den kommunala demokratin

De åtta politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige får dela på 660 100 kronor i kommunalt ekonomiskt stöd under 2022. Stödet delas ut i förhållande till partiernas mandat. Det gör att Centerpartiet får mest (169 050 kronor) och Liberalerna minst (24 150 kronor). Stödet delas ut för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. För att få del av stödet är partierna skyldiga att redovisa hur pengarna används.

Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 14 februari.

Ändrade politikerarvoden från och med nästa mandatperiod

Arvodena till kommunens förtroendevalda politiker förändras i viss utsträckning från och med nästa mandatperiod. Bland annat införs ett lägre arvode för kortare sammanträden och ett halvt arvode för icke tjänstgörande ersättare. Gruppledararvodet återinförs också, vilket innebär att gruppledare i de partier som inte har förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid, får ett arvode.

Förändringarna beskrivs i ett nytt arvodesreglemente som ska börja gälla från och med nästa mandatperiod som inleds den 1 januari 2023. Förslaget har tagits fram av en tillfällig fullmäktigeberedning med en representant från varje politiskt parti. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner det nya arvodesreglementet.

Handlingsplan för att lösa brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det finns ett antal brister i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete som måste åtgärdas. Det konstaterar Arbetsmiljöverket som har genomfört flera inspektioner och stickprov under de senaste månaderna. Nu har kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att åtgärda bristerna. Förvaltningen ska också regelbundet återrapportera hur det går. Om cirka ett år gör Arbetsmiljöverket en uppföljande tillsyn för att se hur kommunen har löst problemen.

Fler nyheter