15 november 2022 klockan 16.58

Detaljplanen för Åkerö brofäste står fast efter domstolsbeslut

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Planområdet för Åkerö brofäste
Detaljplanen gäller området söder om rondellen vid Åkerö brofäste.

Mark- och miljödomstolen har inga invändningar mot Leksands kommuns detaljplan för Åkerö brofäste. Domstolen avslår samtliga överklaganden som har lämnats in.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

– Det känns skönt att äntligen få domen och att domstolen bedömer att vi gjort rätt och riktigt. Leksand växer mest av alla kommuner i Dalarna och det här är en väldigt positiv nyhet för alla som vill flytta till vår kommun. Vi behöver fortsätta bygga och möjliggöra fler bostäder för att kunna möta många av våra framtida utmaningar, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Sebastian Larsson (M).

Förberedelser sedan 2013

Förberedelserna för att bygga bostäder vid södra brofästet på Åkerö har pågått sedan 2013. I november 2019 antogs en ny detaljplan för området, men beslutet överklagades och upphävdes senare av mark- och miljödomstolen, kommunens redogörelse av de kulturhistoriska värdena ansågs bristfällig.

Kommunen gjorde en ny detaljplan som antogs i februari 2022. Även det beslutet överklagades, men avslås alltså nu av mark- och miljödomstolen. I sin bedömning har domstolen särskilt tittat närmare på:

  • kommunens arbete med planprogrammet och planhanteringen
  • kommunens utredning och avvägning när det gäller påverkan av riksintressen och kulturmiljön
  • risken för betydande olägenhet i form av skuggbildning, trafik och buller.

Domstolens sammanfattning

Så här sammanfattar domstolen sitt beslut:

”Sammanfattningsvis bedömer mark- och miljödomstolen att kommunen har handlagt planärendet på ett formellt riktigt sätt och hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har vid detaljplaneläggning. Av utredningen framgår vidare att kommunen i ärendet har redogjort för de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Vad klagandena har anfört i övrigt föranleder inte någon annan bedömning. Det har inte heller i övrigt framkommit något skäl att upphäva beslutet. Överklagandena ska därför avslås.”

Fler nyheter