08 mars 2022 klockan 14.02

Många satsningar i vår kommun just nu

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Solig sportlovsdag i ett snöigt Noret. Bilderna är tagna av våra praoelever: Anna Back Nilsson och Edwin Nielsen

Ytterligare 5,1 miljoner till byggnationen av den nya sporthallen, reviderad investeringsbudget och fortsatt ekonomiskt stöd till stiftelsen m/s Gustaf Wasa. Det var några av totalt 20 ärenden som diskuterades på kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Här sammanfattar vi några av de ärenden som lyftes på mötet. Vill du läsa allt i sin helhet finner du en hänvisning till handlingarna längst ner på denna sida.

Ny beräknad kostnad för den nya sporthallen är 69,1 mkr

Byggnationen av den nya sporthallen intill Leksandshallen pågår för fullt och kommer att hålla sig inom angiven tidsram. Sporthallen beräknas att stå helt klar i god tid innan höstterminen 2022.

Med anledning av bland annat ökade materialkostnader under pandemin samt utökade lagkrav på tillgänglighet och brand har kostnaden ökat med 5,1 miljoner kronor. Kostnaden för den nya sporthallen beräknas bli 69,1 miljoner kronor.

Många satsningar kräver utökade investeringar

Kommunstyrelsen reviderar investeringsbudgeten för att kunna genomföra alla satsningar som sker just nu och satsar 14,2 miljoner kronor extra på bland annat färdigställandet av sporthallen, gång- och cykelvägen för Myran och klassrumsmoduler, möbler och utrustning till Sammilsdalskolan.

Utöver de större projekten handlar den utökade investeringsbudgeten även om exempelvis löparbanor på Siljansvallen, instrument till kulturskolan, reservelkraftverk och så kallad välfärdsteknik (digital teknik som bidrar till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning).

Det flyttas även drygt 20 miljoner kronor från 2021 till 2022 för investeringar som inte hunnits med. Överflytten gäller främst den exploatering som sker i Lummerhöjden, Limhagen och Limsjöänget.

Stiftelsen m/s Gustaf Wasa beviljas fortsatt ekonomiskt stöd

M/s Gustaf Wasa har sedan en omfattande renovering 1983 seglat på Siljan under sommarmånaderna med 9 000–10 000 passagerare årligen och har nu ansökt om ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta att trafikera Siljan.

Kommunstyrelsen beviljar stiftelsen m/s Gustaf Wasa ett årligt stöd om 60.000 kr för åren 2022-2026. Även Rättvik och Mora kommun har fattat ett likalydande beslut. Stiftelsen är under denna femårsperiod skyldiga att lämna en årlig redovisning av utvecklingsarbetet för utvärdering och dialog kring fortsatt arbete och ekonomiskt stöd. Denna redovisning ska presenteras för beslutande politiker och tjänstepersoner i samtliga tre kommuner, Leksand, Mora och Rättvik.

Kommunen förlänger avtal med ICA Fastigheter AB

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg (C), i uppdrag att förlänga tiden för att teckna markanvisningsavtal med ICA Fastigheter AB gällande fastigheten Noret 2:27 på Limsjöänget vid Leksands norra infart. Avtalstiden förlängs med knappt två år, till och med den 31 januari 2024.

VA-satsningar kräver högre kommunal borgen

Även Leksand Vatten AB genomför flera investeringsprojekt på vatten- och avloppsnätet under 2022, delvis på grund av pågående exploatering i Lummerhöjden. För att kunna genomföra satsningarna krävs en utökad kommunal borgen från 380 till 450 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar det utökade borgensåtagandet.

Inget gehör för Vänsterns odlingsidé

Vänsterpartiet får inget gehör för sitt förslag om att starta ett kommunalt projekt för odling på kommunal mark. Kommunstyrelsen menar att sådana projekt ska drivas av föreningar. I den mån det är möjligt kan kommunen hjälpa intresserade föreningar att få tag på odlingsbar mark.

Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Fler nyheter