26 april 2022 klockan 09.45

Leksands kommun återkallar ansökan hos Lantmäteriet om förrättningen i Insjön

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Skolvägen i Insjön

Återkallelsen görs för att utreda huvudmannaskapet av vissa vägar med större allmänt intresse.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

En viktig aspekt som framkommit under processen är att de statliga vägarna och de kommunala gatorna av genomfartskaraktär är olika fördelat i kommunens tätorter. Till exempel har de större genomfartsvägarna inne i tätorterna Djura, Siljansnäs och Tällberg statligt huvudmannaskap, medan så inte är fallet i inne i tätorten Insjön. Det är något som behöver beaktas i den fortsatta processen.

Leksands kommun har sedan 2016 arbetat med projektet ”Våra vägar i Leksand”. Syftet är klargöra och främja ägaransvaret för de enskilda vägarna och därigenom få till stånd en aktiv och rättssäker väghållningsorganisation, helt i linje med hur den svenska vägmodellen fungerar och som redan återfinns i landets allra flesta kommuner. Det pågår därför en process med lantmäteriförrättning initierad av kommunen som tydliggör ägaransvaret genom att gemensamhetsanläggningar som förvaltas av samfällighetsföreningar bildas. 

Kommunen avser även fortsättningsvis ha ett stort åtagande för det enskilda vägnätet men det förutsätter att det finns en part att teckna avtal med. 

Det pågående arbetet är omfattande och komplicerat. Leksands kommun har fattat en mängd olika beslut, både i sak och process, för att arbetet ska kunna fortlöpa i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner. 

Just nu pågår lantmäteriförrättningen bland annat i Insjön och en viktig aspekt som framkommit under processen är att de statliga vägarna och de kommunala gatorna av genomfartskaraktär är olika fördelat i kommunen.

Vår bedömning efter att ha lyssnat in Insjöns fastighetsägares synpunkter är att det både är skäligt och rimligt att utreda delar av huvudmannaskapet för vägar med stort allmänt intresse innan processen går vidare. Kommunstyrelsen föreslås därför fatta beslut om en sådan utredning nu på torsdag den 28 april. Eftersom det har stor påverkan på den pågående lantmäteriförrättningen blir följden att kommunen återkallar sin ansökan om förrättning. 

Processen med att klargöra och främja ägaransvaret fortsätter i övrigt och parallellt pågår ett politiskt arbete med nya förslag som syftar till att stötta redan bildade och kommande samfällighetsföreningar med ytterligare stöd. 

Eftersom förrättningen återkallas behöver man som fastighetsägare inte närvara på Lantmäteriets möte fredagen den 29 april. Mötet kommer dock hållas enligt plan eftersom återkallandet blev så nära inpå. På mötet kommer det bland annat informeras om återkallandet av förrättningen. 

Avsändare

Centerpartiet
Socialdemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna

Kontaktpersoner

Kommunstyrelsens ordförande (KSO), Ulrika Liljeberg

1:e vice KSO, Sebastian Larsson

2:e vice KSO, Viktor Zakrisson

Fler nyheter