29 april 2022 klockan 13.38

Sammanfattning av kommunstyrelsens möte den 28 april

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunhusets entré

Beslutad utredning om förutsättningarna för ombildande av vissa enskilda vägar till kommunal gata i tätorten Insjön, personalpolitiskt program samt reviderad handelspolicy. Det var några av de punkter som lyftes på kommunstyrelsens sammanträde.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Totalt behandlades 9 ärenden på kommunstyrelsens extrainsatta möte torsdagen den 28 april. Här sammanfattar vi några av ärendena:

Utredning om de enskilda vägarna i tätorten Insjön

I måndags meddelade Leksands kommun att man återkallar ansökan hos Lantmäteriet om förrättningen i Insjön. Återkallelsen görs för att utreda huvudmannaskapet av vissa vägar med större allmänt intresse. 

Bedömningen är att det är skäligt och rimligt att utreda förutsättningarna för ombildande av enskilda vägar av större allmänt intresse i tätorten Insjön till kommunal gata. Då detta kan komma att påverka den pågående lantmäteriförrättningen kommer förvaltningen som en följd av detta förslag till beslut återta ansökan om förrättning avseende Insjön. Den kommer att få återupptas alternativ omstartas efter genomförd och redovisad utredning.

Under kommunstyrelsens sammanträde fick kommunen nu i uppdrag att utreda förutsättningarna för ombildande av vissa enskilda vägar till kommunal gata i tätorten Insjön, Leksands kommun.

I övrigt och i andra byar fortsätter processen med de enskilda vägarna enligt plan.

Personalpolitiskt program

Det personalpolitiska programmet utgör en ram och riktning för hur kommunen ska arbeta med arbetsgivarfrågor. Det ska tydliggöra den gemensamma och övergripande personalpolitiken för alla anställda i Leksands kommun. Det personalpolitiska programmet ska vara vägledande i arbetet med att skapa rätt förutsättningar för att hitta och behålla medarbetare med rätt kompetens och förmågor för både nuvarande och framtida arbetsuppgifter. Programmet ska ses över och vid behov revideras minst en gång per mandatperiod.

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta det personalpolitiska programmet den 9 maj. 

Reviderad handelspolicy

Målsättningen med en handelspolicy är att ta tillvara invånarnas och besökarnas intressen ur ett varuförsörjningsperspektiv. En Handelspolicy utgör också ett dokument för underlag till detaljplaner. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-14 beslutades det att den föreslagna Handelspolicyn skulle återremitteras och förankras med Leksands Handel. Nu har handelspolicyn förankrats och Leksands Handel och fastighetsägarna, tillsammans med Företagarna, ställer sig bakom förslaget till Handelspolicyn och att den kan antas med nuvarande formuleringar.

Slutgiltigt beslut om den nya handelspolicyn samt att tidigare handelspolicy från 2003 ska upphöra fattas av kommunfullmäktige den 9 maj.

Revisionsrapport – granskning av kommunens resursfördelningsmodell

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun och lekmannarevisorerna granskat om kommunens resursfördelningsmodell är ändamålsenlig. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens resursfördelningsmodell inte fullt ut är ändamålsenlig. Revisorerna bedömer att det saknas en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål och resursfördelningen i kommunen.

Kommunen ska inom ramen för det pågående uppdraget kring att ta fram en ny styrmodell tillse granskningens rekommendationer. 

Fler nyheter