16 juni 2022 klockan 09.46

Satsning på allt från skola och beredskap till pumptrack och vägbidrag

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Hon vandrar längs leden Se människan på Åkersön
Åkersön vid Leksands folkhögskola blir kommunens 34:e naturreservat. Reservatet är ett av många olika satsningar som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde.

Ett nytt naturreservat, en pumptrack-bana och en ny brygga till Siljans sjöräddare. Det är några satsningar som kommunstyrelsen står bakom. I ändringsbudgeten sker satsningar på elever med särskilda behov, höjd beredskap och bidrag till vägsamfällighetsföreningar.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen innehöll hela 29 ärenden. I stor utsträckning handlar det om satsningar på många olika områden. Här sammanfattar några av ärendena:

Ändringsbudget med satsning på skola och höjd beredskap

Elever med särskilda behov inom grundskolan, Leksands gymnasium och kommunens säkerhet och beredskap är exempel på områden som får extra medel i den ändringsbudget som kommunfullmäktige ska ta ställning till den 27 juni. För grundskolan innebär det ett tillskott på 1,9 miljoner kronor och för gymnasiet ett tillskott på 2,5 miljoner kronor för att täcka de ökade kostnaderna för interkommunala ersättningar för elever som valt att studera på annan ort.

Satsningen på säkerhet och beredskap handlar i första hand om investeringar som behöver göras för att klara uthålligheten vad gäller el-, värme- och vattenförsörjning vid kommunens trygghetspunkter. Även IT-säkerheten kring den politiska organisationen behöver förbättras genom inköp av datorer till kommunens förtroendevalda.

Ändringsbudgeten innehåller också ett nytt bidrag på cirka 3,2 miljoner kronor för att göra det så smidigt som möjligt att bilda de vägsamfällighetsföreningar som krävs för att förvalta byarnas enskilda vägar. Bidraget är ett engångsbelopp på 40 000 kronor per gemensamhetsanläggning och 40 000 kronor per samfällighetsförening. Tillsammans med tidigare beslut om kommunalt bidrag, innebär det att kommunen avsätter 6,5 miljoner kronor till bidrag som ska underlätta processen.

Läs mer om de senaste besluten gällande enskilda vägar

Detaljplan för Limsjöänget ett steg närmare antagande

Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för Limsjöänget vid Leksands norra infart. Det innebär att det kan bli möjligt att bygga en livsmedelsbutik i den norra delen av planområdet, men först måste kommunfullmäktige anta detaljplanen vid sitt möte den 27 juni.

Arbetet med att ta fram detaljplanen har pågått sedan 2014. Sedan dess har bland annat länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen slagit fast att det går att utveckla området på ett säkert sätt för människans hälsa, miljön och utan att Natura 2000-området Limsjön påverkas negativt.

Åkersön – kommunens 34:e naturreservat

Efter många års väntan är kommunen på väg att kunna bilda naturreservatet Åkersön intill Leksands folkhögskola. Områdets betydelse som natur- och friluftsområde har länge varit känt för kommunen. Redan 2004 inleddes försök att bilda reservat, men det misslyckades. 2020 återupptogs arbetet och den här gången uppstod inga hinder. Syftet med reservatet är att skydda och bevara den biologiska mångfalden och att se till att området fortsätter vara tillgängligt för friluftsliv.

Slutgiltigt beslut om naturreservatet fattas av kommunfullmäktige den 27 juni.

Lämpligt med pumptrack-bana vid skateparken

Kommunstyrelsen är positiv till Leksands stigcyklisters idé att bygga en pumptrack-bana i Leksand. En pumptrack-bana är en asfalterad kurvig bana med kulla och dalar för cykling. Lämplig plats är marken direkt öster om skateparken, mot Österviken.

Kommunstyrelsen anvisar den utpekade platsen, vilket krävs för att föreningen i sin tur ska kunna söka marklov och strandskyddsdispens från länsstyrelsen.

Kostnaden för att bygga banan beräknas till 3,6 miljoner kronor. Huvuddelen hoppas föreningen få från Allmänna arvsfonden, resten från lokala företag och sponsorer.

Sjöräddare får halva bryggan betald

Kommunstyrelsen är beredd att betala halva kostnaden för en ny brygga vid Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Övermo. Bryggan beräknas kosta 180 000 kronor. Sjöräddningssällskapet RS Siljan/Runn är en ideell organisation som är kopplat till SOS-alarm och avlastar räddningstjänstens uppdrag på Siljan.

Vill stärka kommunens döv- och teckenspråkskompetens

Socialdemokraterna får gehör för sin motion om att stärka kommunens döv- och teckenspråkskompeten. Kompetensen behövs för att ge döva, inte minst döva nysvenskar, relevant stöd vid sina kontakter med kommunen.

Ett första steg blir att kartlägga vilka kommunala verksamheter som ger service och stöd till döva, vilken teckenspråks- och dövkompetens verksamheterna har och vilka åtgärder som krävs för att kompetensen ska stärkas. Kommunen ska samarbeta med Dalarnas dövas förening för att stärka sitt stöd och även ge ett förslag på hur ett servicecenter för döva skulle kunna se ut.

Slutgiltigt beslut om motionen fattas av kommunfullmäktige den 27 juni.

Satsning på verksamhetsledare ska lyfta Siljans geopark

Leksands kommun står bakom Sveriges första nationella geopark, Siljans geopark, tillsammans med kommunerna Mora, Orsa, Rättvik samt Länsstyrelsen Dalarna och det regionala destinationsbilaget Visit Dalarna. För att utveckla det unika besöksmålet behövs en verksamhetsledare. Leksands kommun är beredd att finansiera tjänsten med 150 000 kronor under förutsättning att övriga samarbetsparter gör samma sak.

Fokus på fem områden i ny plan för miljömässig hållbarhet

Leksands kommun ska ta fram en plan för miljömässig hållbarhet, med tydlig koppling till Leksands kommuns Vision 2030 som bygger på Agenda 2030 och de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Planen ska innehålla fem fokusområden:

  • Avfall och återvinning
  • Energi och transporter
  • Klimatpåverkan och klimatanpassning
  • Natur och friluftsliv
  • Vatten, avlopp och kemikalier

Inriktningsbeslutet innebär att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för varje fokusområde.

Slutgiltigt beslut om inriktningen fattas av kommunfullmäktige den 27 juni.

Kommunens service och öppettider ska kartläggas

Kommunstyrelsen ger ett antal verksamheter i uppdrag att se över sina öppettider och sin service till allmänheten. Den service och tillgänglighet som erbjuds ska i möjligaste mån anpassas till medborgarnas behov och önskemål. Verksamheterna som i första hand berörs av kartläggningen är kundtjänsten, kulturhuset, fritidsavdelningens olika verksamheter, socialkontoret och myndighetsavdelningen som bland annat handlägger bygglov, livsmedelskontroll och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Även service och öppettider på kommunens återvinningscentral ska kartläggas. Andra verksamheter kan tillkomma under arbetets gång.

Fler nyheter