07 september 2022 klockan 14.09

Leksands kommun står inför ett försämrat ekonomiskt läge 2023

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En person sitter och gör uträkningar på ett papper

Det ekonomiska läget med bland annat höjda elpriser påverkar kommunens budgetarbete. Förvaltningen ska nu på uppdrag av kommunstyrelsen se över elförbrukningen och presentera förslag till åtgärder för energieffektivisering.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Måndagens sammanträde med kommunstyrelsen innehöll hela 25 ärenden. Här sammanfattar vi några av ärendena: 

Det ekonomiska läget inför 2023 

Inför delårsbokslutet 2022 är prognosen god. Skatteintäkterna 2022 fortsätter att öka jämfört med prognos, då tillväxten 2021 och 2022 har varit högre än vad regeringen tidigare räknade med. Samtidigt har Leksands kommun fått stora statsbidrag i form av prestationsbaserade bidrag för att minska antalet timanställda och öka antalet sjuksköterskor inom äldreomsorgen.  

Inför 2023 är läget ett helt annat, då skatteunderlaget inte ökar i samma takt och inflationen innebär stora kostnadsökningar för kommunen. Den enskilt största förändringen är pensionskostnaderna som dels beror på att ett nytt avtal träder i kraft vid årsskiftet, dels på att pensionerna är kopplade till inflationen. För Leksands del innebär detta att kostnader för pensioner ökar med mellan 20-30 miljoner kronor 2023 och lika mycket 2024. 

Budgetarbetet inför 2023-2025 

Leksands kommun har prissäkrat elen fram till 31 maj 2023. Kommunen kommer att behöva ta höjd för ökade elkostnader från juni 2023. Kommunstyrelsen gav på sammanträdet förvaltningen i uppdrag att kartlägga kommunkoncernens förbrukning och presentera förslag till åtgärder för energieffektivisering. En första rapport ska lämnas i slutet på oktober. Kommunen har även en hel del avtal som på olika sätt regleras mot inflationen som också kommer bli dyrare än budgeterat. 

Kommunen ser nu ut att lämna några år med goda resultat bakom sig och gå in i ett helt nytt ekonomiskt läge där skatteunderlaget minskar och osäkerheterna kopplade till prisökningarna är mycket stora. 

Alla anställda ska få ett årligt friskvårdsbidrag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att alla anställda ska få ett årligt friskvårdsbidrag på 1500 kronor per person från och med 2022. Bidraget ska uppmuntra och stimulera medarbetarna att ta ansvar för sin hälsa och syftet är att på sikt minska sjukfrånvaron.  

I samband med att kommunfullmäktige ska besluta om friskvårdsbidraget behandlas även kommunens nya friskvårdspolicy som beskriver förvaltningens friskvårdsarbete. Målet med den nya friskvårdspolicyn är att inspirera och motivera anställda att delta i utvecklingen mot en hälsofrämjande arbetsplats. I förlängningen ska detta bidra till att både hälsan och trivseln på jobbet förbättras. 

Fortsatt årligt stöd till Folkmusikens hus 

Leksands kommun fortsätter att ge ett årligt ekonomiskt stöd till Folkmusikens hus i Rättvik. Stödet är på 2,50 kronor per innevånare vilket gör att 2022 års stöd blir 40 030 kronor. Med ett stort utbud av konserter, kurser och stämmor skapar Folkmusikens hus många anledningar att besöka Siljansregionen där Leksand, med sitt folkmusikaliska kulturarv och sin levande tradition, är en av de viktigaste orterna på folkmusikkartan.

Fler nyheter