10 april 2019 klockan 16.22

KS-nytt: Fortsatt arbete med ändringsbudget 2019 och redovisning av 2018

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar fredag 08.00

måndag 8.00–16.30
tisdag 8.00–16.30
onsdag 8.00–16.30
torsdag 8.00–16.30
fredag 8.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Kommunsekreterare

Björn Arrias

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Byggnation av Kvarteret Snedkanten,Leksandsbostäder
Leksandsbostäder AB bygger 45 lägenheter i kvarteret Snedkanten med planerad inflyttning juli 2019. Foto: Lars Dahlström

Arbetet med ändringsbudgeten fortsätter och presenteras för beslut i KS den 20 maj och KF den 12 juni. På sammanträdet redovisades också 2018 års resultat för Leksands kommun och Leksandsbostäder AB.

Här sammanfattar vi några av ärendena från kommunstyrelsens sammanträde den 8 april:

Fortsatt arbete med ändringsbudget 2019

Vid sammanträdet återrapporterade kommundirektör Göran Wigert arbetet med att ta fram ett nytt förslag till ändringsbudget, efter att tidigare förslag dragits tillbaka till följd av att prognoserna pekat på ytterligare underskott.  Verksamheten har genomlysts för att se vilka åtgärder som kan vidtas för att få ekonomin i balans. Bland annat har man gått igenom vad som är lagstadgad verksamhet – vad kommunen måste göra respektive kan avstå ifrån.

Med anledning av den ekonomiska situationen i kommunen hade allmänna utskottet ett extra sammanträde den 3 april. Den 15 april har förvaltningen en budgetdialog tillsammans med partierna för att fortsatt arbeta fram en budget i balans för 2019 samt för åren 2020-2022 för beslut i KS den 20 maj och KF den 12 juni.

Årsredovisning 2018 – Leksands kommun och Leksandsbostäder AB

Leksands kommuns ekonomiska resultat för 2018 uppgick till -9,8 miljoner kronor. Budgeten för året var +3,9 och därmed blev avvikelsen -13,7. Kommunens resultat för 2018 beror bland annat på ökade kostnader inom sektorn lärande och stöd, framförallt för placeringar och kostnader inom skolan.

Leksandsbostäders resultat är positivt och uppgick till 17,2 miljoner kronor. Det fortsatt låga ränteläget, liksom lägre uppvärmningskostnader, bidrar positivt till resultatet. Nybyggnad av 20 lägenheter i kvarteret Sandgärdet i centrala Insjön har färdigställts. Dessutom pågår byggnation av 45 lägenheter i kvarteret Snedkanten i centrala Leksand, med planerad inflyttning i juli 2019. Planering för ytterligare framtida nyproduktion har fortsatt under året.

Kommunens årsredovisning skickas nu till revisorerna för granskning innan den behandlas vid KF den 6 maj.

Bidrag till stiftelsen m/s Gustaf Wasa beviljas

Stiftelsen m/s Gustaf Wasa har ansökt om ett årligt driftbidrag på 80 000 kronor och KS beviljar 60 000 kronor, förutsatt att Mora och Rättviks kommuner bidrar med lägst samma belopp.

Innan ytterligare bidrag ges ska stiftelsen m/s Gustaf Wasa, tillsammans med tjänstemän från respektive kommun, arbeta fram och presentera planer för en långsiktigt hållbar finansiering av underhåll och drift. Planerna ska presenteras för ägarkommunerna senast den 31 oktober 2019.

Utbyggnad av Sparbankshallen önskas

Leksands gymnastikförening har runt 400 aktiva utövare i alla åldrar. Gymnastikverksamheten bedrivs i Sparbankshallen medan entré, kök och omklädningsrum finns i en tillbyggd barack. Nuvarande barack är väldigt trång och en utbyggnad av ytterligare en barackdel skulle förbättra logistiken i fastigheten, öka attraktiviteten och trivseln för föreningens utövare.

KS beslutade därför att ta med behovet av 400 000 kronor för utbyggnad av en barackdel i budgetprocessen för 2020-2022.

Avslag för motioner gällande utskotten

I två motioner framför Bygdepartiet önskemål om ökad insyn i alla utskott samt att dela upp utskottet för lärande i två. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige säger nej till båda motionerna.

Öka insynen i utskotten – Eftersom utskottssammanträden i grunden är slutna, och fördelningen av mandat speglar valresultatet och överenskommelser mellan partierna, säger KS nej till motionen. Dessutom finns det flera möjligheter till insyn i utskotten, bland annat har alla förtroendevalda tillgång till samtliga handlingar via politikerportalen, ärenden av större vikt går vidare till KS eller KF och KS bjuder in alla partier till informationsmöten när det gäller övergripande ärenden.

Dela upp utskottet för lärande och stöd i två – Det är omfattande beslutsunderlag som ska läsas inför utskottets möten och med två utskott skulle det vara enklare att sätta sig in i underlag och ekonomiuppföljning för de verksamheter som ingår. Ur demokratisk synvinkel anser KS att det är positivt med två utskott, eftersom det skulle innebära fler politiskt aktiva, men ur en ekonomisk synvinkel är det inte försvarbart. KS föreslår istället en kommunikativ lösning med förenklade beslutsunderlag och ökade utbildningsinsatser.

Medborgarförslag: Sätt upp analoga anslagstavlor och informationsskyltar

En medborgare föreslår att kommunen återskapar de cirka 15 analoga anslagstavlor som tagits ner i Noret under ombyggnationen i centrum. Analoga anslagstavlor har tidigare fyllt en viktig funktion som informationsspridare, men i dagens samhälle har de till stor del ersatts av digitala alternativ och sociala medier. Därför anser KS att det idag finns tillräckligt många anslagstavlor i Noret och att medborgarförslaget därmed är besvarat.

I ett annat medborgarförslag föreslås att kommunen åter sätter upp informationsskyltar om att tomgångskörning längre än en minut är förbjuden. Informationsskyltar är en lämplig del i ett förebyggande miljö- och hälsoskyddsarbete i syfte att minska onödig klimatpåverkan och försämrad luftkvalité. KS beslutar att trafikenheten sätter upp informationsskyltar i samråd med miljöenheten.

Fler nyheter