Föreningar och föreningsliv

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på barn i en idrottsförening

I Leksand finns ett aktivt föreningsliv med över 200 föreningar. På den här sidan hittar ni bland annat information om vilka bidrag man som förening i Leksands kommun kan söka.

Föreningsbidrag

Från och med 1 januari 2023 gäller ny policy och riktlinje gällande föreningsbidrag. De uppsatta kriterierna gäller för alla typer av föreningar som söker bidrag från Leksands kommun. Ansökningsperioden för samtliga bidragsformer är september månad. Därefter kommer ansökningarna granskas under hösten och besked meddelas föreningarna senast i december. 

Här ansöker du om föreningsbidrag via vår e-tjänst: 

I den här e-tjänsten kan föreningar i Leksand ansöka om föreningsbidrag. Föreningstyper som omfattas är idrott- och fritidsföreningar, kulturföreningar, studieförbund samt föreningar/organisationer som bedriver social verksamhet. De bidrag som kan sökas via e-tjänsten är:

 • Lokal och anläggningsbidrag för idrotts- och fritidsföreningar
 • Bidrag för drift av föreningsägd anläggning för idrotts- och fritidsföreningar
 • Verksamhetsbidrag för kulturföreningar
 • Startbidrag för ideella organisationer som bedriver social verksamhet
 • Verksamhetsbidrag för social verksamhet
 • Föreningsbidrag för studieförbund

Förutsättningar för att beviljas bidrag

Vid fördelning av bidrag ska följande vara uppfyllda:

 • Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer, ha fastställda stadgar, ha en vald styrelse och revisor, vara registrerade hos skattemyndigheten.  
 • Har en inriktning som ligger i linje med Leksands kommuns vision.
 • Ha aktiva förhållningssätt i principiella frågor som jämställdhet, integration, insatser mot främlingsfientlighet, våld och diskriminering.
 • Föreningens verksamhet ska bedrivas lokalt i Leksands kommun.

Förutom kraven ovan ska ytterligare minst ett av nedanstående krav vara uppfyllda:

 • Föreningens verksamhet ska vara särskilt inriktad på barn, ungdomar, personer  med funktionsnedsättning och pensionärer.
 • Föreningens verksamhet ska vara av intresse för allmänheten och öppen för alla.
 • Verksamheten/arrangemanget ska vara viktigt för besöksnäringen.
 • Verksamheten/arrangemanget ska ha ett allmänkulturellt värde.
 • Verksamheten ska överensstämma med socialtjänstlagens mål och inriktning.
 • Verksamheten/arrangemanget ska uppfylla de krav som gäller för bildningsverksamhet (studiecirklar).
 • Annat kriterium som bedöms likvärdigt med något av ovanstående

Föreningsbidrag idrotts- och fritidsföreningar

Bidraget avser att stödja utbildning av ledare och funktionärer som är verksamma inom föreningar i Leksands kommun. 

Specifika krav för ansökan: 

 • Ansökan ska ske senast 1 månad efter avslutad kurs.
 • Till ansökan ska kursinbjudan, kursprogram och kursintyg bifogas.

 

Ett bidrag för att stödja föreningars aktiviteter. Bidraget är dels ett komplement till det statliga aktivitetsstödet för åldersgrupperna 7-25 år och även ett stöd till åldersgrupper under 7 år, pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Ansökan 2 gånger per år, 25 februari och 25 augusti.

Specifika krav för ansökan: 

 • Observera att LOK-stöd för idrottsföreningar behandlas separat via ansökningsförfarande genom riksidrottsförbundet. Antagna riktlinjer omfattar därav inte denna typ av stöd. Detta gäller bara idrottsföreningar. 
 • Övriga ska registrera närvaro vid varje sammankomst och redovisa sammankomster.

 

Bidraget avser stöd till föreningar som äger eller förhyr lokal/ anläggning. Bidraget gäller för godkända kostnader av hyra, el mm. 

Specifika krav för ansökan: 

 • Verifierade kostnader
 • Kopia av hyreskontrakt

Bidraget avser stöd till föreningar som äger sin anläggning. Bidraget gäller för driftkostnader (el, bränsle mm). 

Specifika krav för ansökan: 

 • Verifierade kostnader

Bidraget kan sökas av föreningar som sköter en isbana. Bidrag utgår för viss del av elkostnad för belysning och storleksbaserat underhållsbidrag. 

Specifika krav för ansökan: 

 • Ansökan efter säsong slut.
 • Verifierade kostnader för el.

Bidrag till föreningar som hjälper till med skötsel av motionsspår. Bidrag kan erhållas för arbetstid och bränslekostnader. 

Specifika krav för ansökan: 

 • Ansöan efter säsong slut.
 • Verifierade kostnader för bränsle
 • Redovisning av arbetstid

 

Orienteringsklubben kan söka bidrag för kostnader vid tillverkning och framtagande av orienteringskartor. 

Specifika krav för ansökan: 

 • Ansökan november/december efter avslutad kartritningsperiod
 • Verifierade kostnader 

Föreningsbidrag kulturföreningar

 

Projektstöd kan sökas en gång per år. Stöd för utvecklingsprojekt kan sökas av juridiska personer som vill genomföra ett projekt i Leksand. De projekt som får stöd ska relatera till de övergripande kommunala styrdokumenten. Ett kulturprojekt är tidsbegränsat.

Specifika krav för ansökan: 

 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet, dess mål och syfte. Den ska också nnehålla en motivering till varför just Leksands kommun bör stödja projektidén – vilket kommunalt/regionalt mervärde projektet representerar. 
 • Det ska finnas en budget och en finansieringsplan som visar vilka de tänkta finansiärerna är, om beslut finns hos respektive finansiär samt vilka summor som sökts och beviljats. 
 • Ansökan ska även innehålla en tydlig genomförandeplan, en beskrivning av de metoder som ska användas och inte minst en beskrivning av hur det uppnådda resultatet ska förvaltas.
 • Bidrag utgår ej till investeringar i lokaler, teknik eller utrustning. Ej heller löpande verksamhet, verksamhetsbidrag, personliga stipendier eller kostnader för studieresor och utbildning. Ansökan skickas in och behandlas löpande under året.

 

Bidraget kan sökas av ideella föreningar. Garantibelopp kan beviljas för inträdesbelagt, offentligt evenemang. Punktbidrag kan beviljas för ej inträdesbelagt, offentligt evenemang. 

 

Prioritet ges åt evenemang som är nyskapande samt bidrar till ett varierat kulturutbud under hela året i alla kommundelar. Bidrag lämnas i första hand för att ekonomiskt möjliggöra sådana evenemang som annars på grund av omkostnader inte skulle kunna genomföras. Garantibelopp/punktbidrag ges ej till evenemang som produceras av privatpersoner eller med kommersiellt syfte. Ansökan skickas in och behandlas löpande under året.

Specifika krav för ansökan: 

 • Leksands kommun vill ha en kort skriftlig rapport med ekonomisk redovisning från evenemanget inom tre månader.
 • Beviljat stöd utbetalas först efter inlämnad redovisning av samtliga intäkter och kostnader för evenemanget.

 

Verksamhetsbidrag kan sökas av ideella föreningar med kulturaktiviteter på sitt program. Som exempel på sådana föreningar kan nämnas hembygdsföreningar, musikföreningar både producerande och arrangerande, konstföreningar med flera. Ansökan under hösten inför kommande verksamhetsår.

Specifika krav för ansökan: 

 • Inget utöver generella krav.

 

Föreningsbidrag till ideela organisationer som bedriver social verksamhet

Leksands kommuns socialutskott beviljar föreningsbidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet utskottets verksamhetsområde. Bidragets syfte är att stödja sådan verksamhet som förstärker och kompletterar den verksamhet som socialutskottet bedriver i egen regi. Förening som uppfyller de formella kraven enligt nedan, kan efter beslut av socialutskottet erhålla föreningsbidrag.

Specifika krav för ansökan:

 • ha värderingar som överensstämmer med inriktningen i socialtjänstlagen. 
 • vara av sådan karaktär att den har positiv betydelse för socialutskottets verksamhet. 
 • ha minst 10 medlemmar.

 

Verksamhetsbidrag utgår till förening som varit verksam i minst ett år. Ansökan görs för varje kalenderår. 

Specifika krav för ansökan: 

 • Registerblankett med de senaste föreningsuppgifterna, medlemsantal m m. 
 • Kopia på eventuellt hyreskontrakt och styrkta verifikationer.
 • Information om övriga bidragsgivare.

Föreningsbidrag för studieförbund

Lokalt studieförbund jämställs med ”förening”.

Specifika krav för ansökan: 

 • Verksamheten bedriver en regelbunden och betydande studieverksamhet i Leksands kommun för kommunens innevånare.
 • Verksamhetens centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet.

 

Föreningsregistret

Att anmäla föreningen till kommunens föreningsregister är inte ett tvång, men ett bra sätt att göra sig tillgänglig för nya medlemmar. Det är även ett enkelt sätt att ge nuvarande medlemmar tillgång till de kontaktuppgifter de behöver.

I vårt föreningsregister kan du söka på föreningsnamn, föreningstyp, verksamhet eller geografiskt område. Du kan få en lista över de föreningar som sysslar med exempelvis idrott, folkdans, fiske med mera. Du kan även ta fram hela föreningskatalogen.

Observera att det endast är föreningar som anmält att de önskar vara med i registret som finns med.

Målet är att alla kommunens föreningar ska finnas med i registret. Det är därför viktigt att du som föreningsansvarig registrerar din förening i vårt register.

Här kommer du till Föreningsregistret

Så här registrerar du din förening

 1. Öppna länken till föreningsregistret.
 2. Fyll i/gör ändring i formuläret och tryck på 'skicka' så skickas formuläret med e-post till fritidsavdelningen som lägger in era uppgifter.
 3. Skriv ut formuläret och signera det.
 4. Skicka signerat formulär till:
  Leksands kommun, Fritidsavdelningen, 793 80 Leksand.
 5. När fritidsavdelningen mottagit signerat formulär öppnas er sida i registret.

Föreningens kontaktperson kan sedan meddela ändringar genom att följa steg 1 och 2.

Nedan kan du ansöka om övriga bidrag kopplade till sport- och fritidsföreningar 

Sidan uppdaterad: 2023-09-13