Stöd, bidrag och stipendier

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Administrativ assistent

Helena Bjelvenmark

Telefon: 0247-802 43

E-postadress:

Besöksadress: Kyrkallén 3 , 79331 Leksand

Här hittar du information om de verksamhetsbidrag och fonder som finns att söka i Leksands kommun.

Kultur är något som berör, ger eftertanke och mer än en upplevelse för stunden. Kultur är möten som startar processer och är en viktig demokratisk kraft i samhället.

Kommunen vill stödja kulturell och konstnärlig förnyelse. Det innebär att detta bidrag kan vara ett initialt stöd till att bryta ny mark inom konst - och kulturområdet för att pröva nya idéer och verka gränsöverskridande. Vi stöder projekt som har autenticitet och trovärdighet.

Villkor

Projektstöd kan sökas en gång per år. Stöd för utvecklingsprojekt kan sökas av juridiska personer som vill genomföra ett projekt i Leksand. De projekt som får stöd ska relatera till de övergripande kommunala styrdokumenten. Ett kulturprojekt är tidsbegränsat.

Kulturnämnden prioriterar bland ansökningarna enligt följande utgångspunkter:

 • Kulturens nya deltagare - det nytänkande och gränsöverskridande är alltid intressant - dialog över geografiska, etniska, ålders - och genusmässiga gränser samt konstövergripande projekt prioriteras.
 • Kommunen vill också uppmuntra aktörer som inte tidigare haft stöd samt projekt som vänder sig till nya publikgrupper.
 • Utveckla nya metoder och processer vad gäller samarbete mellan kultur, näringsliv och/eller forskning.
 • Spridning - kommunen prioriterar projekt som har utvecklade tankar kring hur man ska göra projektet tillgängligt för en stor publik och nya målgrupper och som förmår sprida erfarenheter från projektet i nya sammanhang.
 • Regional potential - projekten bedöms alltid utifrån ett regionalt perspektiv när det gäller finansiering, samarbeten och spridning.
 • Nära och fjärran - kommunen vill stimulera lokal utveckling på kulturområdet och uppmuntrar samverkan i närmiljön mellan professionella och amatörer. Nämnden lägger särskild vikt vid att projektet utifrån sin lokala utgångspunkt hittar samarbetsparter regionalt. Även internationella projekt kan ges stöd, för att vidareutveckla ett redan påbörjat internationellt samarbete.
 • Medfinansiering är inte ett krav men räknas som en merit.

I de fall produktioner kommer i fråga bedöms de utifrån sina ambitioner att locka ny publik och förmåga att sprida kunskap i regionen. Processen är intressantare än den färdiga produktionen.

Bidrag utgår ej till investeringar i lokaler, teknik eller utrustning. Ej heller löpande verksamhet, verksamhetsbidrag, personliga stipendier eller kostnader för studieresor och utbildning

Checklista för projektbeskrivning

Ansökan måste innehålla en beskrivning av projektet, dess mål och syfte. Den ska också innehålla en motivering till varför just Leksands kommun bör stödja projektidén - vilket kommunalt/regionalt mervärde projektet representerar.

Det ska finnas en budget och en finansieringsplan som visar vilka de tänkta finansiärerna är, om beslut finns hos respektive finansiär samt vilka summor som sökts och eventuellt beviljats. Var god uppge plusgiro eller bankgiro för utbetalning av stöd - annat bankkonto godtas ej.

Det ska också finnas en tydlig genomförandeplan, en beskrivning av de metoder som ska användas och inte minst viktigt en beskrivning av hur uppnådda resultatet ska förvaltas.

När projektet genomförts ska redovisning lämnas in till kulturavdelningen enligt anvisningar.

Den som beviljas projektbidrag ska i samband med annonsering och marknadsföring tydligt visa, med logotype, att projektet stöds av Leksands kommun.

Projektbeskrivningsmall

Sammanfattning

Skriv en kort sammanfattning av projektförslaget.

Bakgrund

Beskriv bakgrunden till projektet, vilket/vilka konstområden det anknyter till samt information om relation till nationell/internationell kulturverksamhet. Redovisa eventuellt resultat av tidigare verksamhet som motiverar projektförslaget.

Förnyelse och samarbete

Beskriv på vilket sätt projektet är kulturellt/konstnärligt förnyande. Ange vilka utmaningar som finns i projektet. Beskriv eventuellt kopplingar/relationer /samarbete med andra aktörer från exempelvis näringsliv/forskning.

Genomförande

Beskriv hur projektet ska genomföras, uppdelat på aktiviteter så att det tydligt framgår hur projektet ska nå sina mål samt uppnå förväntat resultat.

Resursbehov

Beskriv vilka personer i den egna organisationen samt hos eventuella samarbetspartners som kommer att medverka i projektet samt vad medverkan består av. Ange vilka ytterligare resursbehov som finns (exempelvis utrustning, lokaler, kapital) och hur dessa ska tillgodoses. Beskriv vad eventuell medfinansiering består av och hur kostnaderna ska täckas.

Projektplan

Beskriv start och sluttid samt viktiga huvudhändelser under projekttiden.

Totalbudget

Beskriv den totala budgeten uppdelad på olika kostnadsslag som exempelvis;

 • Löner
 • Konsulter/köpta tjänster
 • Utrustning
 • Material
 • Resor
 • Övrigt

Beskriv för varje kostnadsslag hur mycket du söker från Nyskapande kultur respektive vad andra ska bidra med. Om Nyskapandekultur ska stå för en del av budgeten tydliggör och motivera vilken del Nyskapandekultur ska finansiera.

Förväntade resultat och effekter

Beskriv det förväntade resultatet och effekterna av projektet och hur det är tänkt att nyttjas i nästa steg. Vilka resurser/insatser behövs för att nå ut samt hur ska dessa tillgodoses? Beskriv vilken skillnad projektet kommer att göra för er själva, för ert verksamhetsområde, för näringsliv och Leksand.

Övrig information som ska redovisas vid ansökan

 • Sökande organisation
 • Organisationsnummer
 • Postadress Postnummer Postort
 • Telefon
 • Webbplats
 • Firmatecknare
 • Län
 • Företags-/organisationsform
 • Hur fick du information om fonden?
 • Projektledare
 • Förnamn Efternamn E-postadress Postadress Postnummer Postort
 • Telefon/mobil
 • Kön
 • Födelseår Referensperson/er
 • Revisor
 • Projekttitel

Handläggning och beslut

Beslut i november/december har sista ansökningsdatum den 30 september.

Projektansökningarna bereds inom kulturavdelningen. Kontakta gärna kulturavdelningen innan projektansökan skickas in. Beredningen av ett projektärende sammanfattas i ett tjänsteutlåtande som går till nämnden.

När kommunen beviljar ett projekt, betalas projektanslaget som regel ut i förskott. Anslaget är preliminärt! Villkor för projektanslag är att projektet genomförs enligt ansökan och beslut, att redovisning av projektet lämnas till kulturavdelningen samt att det i relevanta sammanhang framgår vilka organisationer som stött projektet. Se projektbeskrivningsmall.

Villkoren framgår av följebrev som sänds till alla projektägare som fått positiva beslut i nämnden. Villkoren ska accepteras av projektägaren. Utbetalning kan delas upp på två eller flera tillfällen beroende på projektets karaktär. Uppdelningen anges i beslutet.

Vid beviljande av projektmedel

Avtal mellan kommunen och projektägaren upprättas i anslutning till att medel beviljas. Medel kan inte rekvireras utan giltigt avtal.

Projektägare ska lämna rapport över projektets resultat och ekonomiska redovisning i enlighet med framtaget avtal. Projektägare måste även underrätta kommunen om väsentliga förändringar

Ansökan

Observera att det inte finns särskild blankett för ansökan om bidrag för nyskapande kulturprojekt! I anvisningarna finns checklista med mera till stöd vid ansökan.

Kulturpolitiska mål

Kulturverksamheten ska ge Leksandsborna ansvarskänsla för den bygd vi lever i genom att förmedla kunskap om det tidigare och det nuvarande samhället och dess förhållanden, dess andliga och materiella yttringar.

Kulturverksamheten ska ha sådan inriktning och sådan kvalitet att den väcker intresse för litteratur, arkitektur, konst, bild, konsthantverk, musik, teater, film och dans. Den ska dessutom ge utrymme för deltagande och skapande aktiviteter samt förströelse.

Kulturverksamheten ska främja och stödja konstnärlig förnyelse samt barn och ungdomars kreativitet och vilja att uttrycka och aktivera sig utifrån deras egna kulturella uttrycksformer.

Leksands kommun har som mål att genom kulturevenemang väcka intresse för kultur och historia för alla åldersgrupper, att hålla hög kvalitet inom kulturverksamheten i Leksand, stödja konstnärlig förnyelse samt barn och ungdomars kreativitet.

Villkor för beviljande av stöd och bidrag:

 • att arrangerande organisation/förening själv svarar för en rimlig del av kostnaderna
 • att hänsyn tas till organisationens/föreningens totala ekonomiska och administrativa resurser.
 • att bidrag lämnas i första hand för att ekonomiskt möjliggöra sådana evenemang som annars på grund av omkostnader (resor, lokaler och så vidare) inte skulle komma till stånd
 • att skriftligt redogöra för på vilket sätt ifrågavarande evenemang (teater, konsert, möte, konferens eller annan kulturbetonad aktivitet) är av intresse inte enbart för arrangören utan kan bedömas vara nyskapande och/eller av värde för allmänheten ur allmän kulturell synvinkel och/eller för berikande av lokal debatt och opinionsbildning.
 • att programmet arrangeras av en ideell förening

Garantibelopp kan beviljas för inträdesbelagt, offentligt evenemang. Med offentligt avses att allmänheten har tillträde samt att allmänheten som minimikrav informerats genom annonsering i lokalt annonsblad.

Evenemang, där garantibelopp söks, ska arrangeras med godkännande från Leksands kommun och planeras i så god tid som möjligt. Prioritet ges åt evenemang, som är nyskapande samt enligt de kulturpolitiska målen bidrar till ett varierat kulturutbud under hela året i alla kommundelar.

Organisation/förening som sökt bidrag även från annat håll ska uppta detta under beräknade intäkter i kalkylen och så fort som möjligt meddela kulturavdelningen utslaget.

Garantibelopp/bidrag ges ej till evenemang som produceras av privatpersoner eller med kommersiellt syfte. Leksands kommun betalar ej representationsutgifter eller kostnader som avser verksamheten i stort, till exempel utrustning (noter, apparater och så vidare).

Leksands kommun vill ha en kort skriftlig rapport med ekonomisk redovisning från evenemanget inom tre månader. Beviljat stöd utbetalas först efter inlämnad redovisning av samtliga intäkter och kostnader för evenemanget.

En preliminär ansökan om garantibelopp bör lämnas till kulturavdelningen i början av året. Arrangemang ska hållas tobaksfritt enligt kommunens folkhälsoplan.

Ansökan om garantibelopp och punktbidrag

Leksands kulturstipendium inrättades år 2017 och delas ut en gång varje år. Utdelning sker i samband med Kulturkalaset i september.

Stipendiet är på 30 000 kr och ska tilldelas en stipendiat som:

 • är en person, grupp eller förening
 • har gjort stora insatser för kulturen i Leksand och har verkat för utveckling och förnyelse
 • har lyft fram Leksand i sin gärning eller är starkt förknippad med Leksand och därigenom stärker Leksands varumärke

Stipendiet ska användas till fortsatt utvecklingsarbete inom kulturområdet och att sätta kulturen i nya sammanhang.

Stipendiet kan inte sökas utan vem som helst kan nominera någon till stipendiet, dock inte sig själv.

Kulturchefen föreslår efter samråd med kommunledningen och allmänna utskottets presidium en kandidat som sedan beslutas av kommunstyrelsens ordförande.

Stipendiet delas ut en gång per år med början år 2017. Dessa har blivit tilldelade Leksands kommuns kulturstipendium:

2017 - Kulturbanken Siljansnäs 
2018 - Karin Park
2019 - Kulturföreningen Paraden
2020 - Anders Tull
2021 - Japansk Festivalförening
2022 - Matilda Haritz Svenson och Stefan Andersson

Leksands kommun förvaltar fonder där avkastningen går till kulturstipendier. I dagsläget finns två fonder.

Per och Anna Tägtströms minnesfond

Fondens medel är avsedda för kulturella behjärtansvärda ändamål på skilda områden särskilt där medel annars inte finns direkt att tillgå.

Medlen kan sökas av ideella sammanslutningar, personer som genom sin gärning hedrat hembygden och ungdomar som visat speciell begåvning.

Märta och Edvin Thunströms fond

Fondens medel är avsedda för kulturella ändamål med prioritering för folkmusiken. Medlen bör användas så att folkmusiken i Leksand får ett långsiktigt stöd av bestående värde.

Att söka kulturstipendier

Under sensommaren sker lokal annonsering för ansökan. Utdelning beror på avkastningen och i annonsen anges vilka fonder som är aktuella.

Ansökan lämnas till:

Kulturavdelningen, 793 80 Leksand

Du skriver ett personligt brev och bifogar dokument som stöd till din ansökan.

Under hösten fattas beslut om vilka som får kulturstipendier. Stipendiaternas namn offentliggörs i pressen. Utdelning av stipendierna sker vid en ceremoni på Leksands Kulturhus.

Sista ansökningsdag för 2024 är 30 september 2023 via e-tjänsten.

Se föreningar och föreningsliv för mer information.

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2023-10-05