Limsjön

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Svanar

Limsjön är en grund och näringsrik fågelsjö som ligger nära Leksands centrum. En sju kilometer lång vandringsled gör det möjligt att smidigt ta sig runt sjön. Området är skyddat som Natura 2000-område.

Limsjön är ett tätortsnära naturområde som är lättillgängligt. En grusad led runt sjön har blivit ett mycket populärt vandringsstråk både för naturintresserade och motionärer. De tre fågeltornen erbjuder en överblick över sjön samt chansen att spana efter fåglar. Fågellivet är rikt med skrattmås som karaktärsart. Vidare är Limsjön en av mellansveriges viktigaste rastplatser för flyttande sjöfågel, men det finns även andra intressanta saker att uppleva för den botaniskt intresserade. Bland annat så blommar ängsnycklar på betesmarken i sydost, under perioden juni - juli. 

Damm och fågeltorn

Vid utloppet finns det en damm med syfte att hålla en jämn vattennivå i sjön under häckningstid, vilket är viktigt för många sjöfåglar. För att fisken ska kunna vandra upp i Limsjön har ett omlöp anlagts. I västra delen, närmast riksvägen, breder bladvassen ut sig och norra delen domineras av starrmader och busk. Här har ett omfattande arbete utförts i syfte att öppna upp fler vattenspeglar samt för att göra området mer attraktivt för fågellivet och besökare.

Fågeltorn finns vid Norsbro, Lycka samt i Lima. Ett gömsle finns i bladvassen strax söder om infarten till Leksands centrum. Betesdjur av rasen Highland Cattle håller strandängarna öppna vid västra delen av sjön och vid södra delen betar nötboskap.

Flera olika naturtyper

Runt sjön finns det flera olika naturtyper:

  • Åkermarken som främst lockar gäss och svanar samt sånglärka och finkfåglar.
  • Strandängarna som är bra för vadarfåglar och simänder samt de små tättingarna såsom buskskvätta, gulärla och ängspiplärka.
  • Strandsumpskogen som består av vide och småbjörk. Om turen är framme kan bland annat näktergal, mindre hackspett och stjärtmes upplevas.
  • På norra sidan finns det en norrlandslik tallmyr som lockar trana, slaguggla, rödstjärt och flugsnappare. Här doftar även blommande skvattram under junimånad.
  • Golfbanan är i sig självt en biotop med kortsnaggade gräsytor. Här trivs tornfalken och storspoven.

Fåglar

Över 200 olika fågelarter har observerats genom åren. Karaktärsarter är skrattmåsen som häckar med en koloni om 1 000-1 500 par samt tranan som brukar häcka med ett eller två par. Skrattmåskolonin drar också till sig andra arter såsom doppingar samt ovanliga andfåglar som årta, skedand, brunand och bläsand.

Några av de mer spektakulära fågelarterna som observerats vid Limsjön är till exempel ägretthäger, vitvingad tärna, vit stork, stäpphök, fjällgås, skäggmes och kungsfiskare. Tidigare har även ringmärkning bedrivits i bladvassen. Genom åren har många ovanliga småfågelarter fångats in, bland annat höksångare och videsparv. 

Inte bara fåglar

Eftersom det finns olika intressenter kring sjön är det viktigt att visa hänsyn, oavsett om du är bonde, golfspelare eller trafikant. Var därför extra uppmärksam på att inte trampa i bondens grödor eller störa de djurflockar som betar i sjön. Ta även hänsyn till golfspelet och se upp för trafiken på de byvägar som utnyttjas som vandringsled. Viktigast av allt är dock att njuta av promenaden och naturen. 

Sidan uppdaterad: 2023-01-27