Limsjön runt

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Sjö med mycket grönt runt om och i vatnet.

Limsjön är en grund och näringsrik fågelsjö intill Leksands centrum. En grusad vandringsled går runt sjön där även fågellivet kan upplevas från fågeltornen samt ett gömsle. Området är skyddat som Natura 2000-område.

Längd:

Sju kilometer

Att uppleva:

Fågelliv, betesdjur, våtmark, lövskog

Svårighetsgrad:

Grön

Tillgänglighet:

Grusad led, fågeltorn, gömsle, dass, informationsskyltar

Avstånd från Leksand:

Intill Leksands Noret

Parkering:

Vid Norsbro med flera platser

Den grusade leden runt sjön har blivit ett mycket populärt vandringsstråk både för fågelskådning och motion, men här finns det även intressanta saker att uppleva för den botaniskt intresserade. Rätt årstid blommar ängsnycklar i betesmarken i sydost. Fågellivet är rikt med skrattmås som karaktärsart. Limsjön är även en av mellansveriges viktigaste rastplatser för flyttande sjöfågel. 

Damm och fågeltorn

Vid utloppet finns det en damm med syfte att hålla en jämn vattennivå i sjön under häckningstid, vilket är viktigt för många sjöfåglar. För att fisken ska kunna vandra upp i Limsjön har ett omlöp anlagts. I västra delen, närmast riksvägen, breder bladvassen ut sig och norra delen domineras av starrmader och busk. Här har ett omfattande arbete utförts i syfte att öppna upp fler vattenspeglar samt för att göra området mer attraktivt för fågellivet och besökare.

Fågeltorn finns vid Norsbro, Lycka samt i Lima. Ett gömsle finns i bladvassen strax söder om infarten till Leksands centrum. Betesdjur av rasen Highland Cattle håller strandängarna öppna vid västra delen av sjön och vid södra delen betar nötboskap.

Fåglar

Över 200 olika fågelarter har observerats genom åren. Karaktärsarter är skrattmåsen som häckar med en koloni om 1 000-1 500 par samt tranan som brukar häcka med ett eller två par. Skrattmåskolonin drar också till sig andra arter såsom doppingar samt ovanliga andfåglar som årta, skedand, brunand och bläsand.

Några av de mer spektakulära fågelarterna som observerats vid Limsjön är till exempel ägretthäger, vitvingad tärna, vit stork, stäpphök, fjällgås, skäggmes och kungsfiskare. Tidigare har även ringmärkning bedrivits i bladvassen. Genom åren har många ovanliga småfågelarter fångats in, bland annat höksångare och videsparv. 

Inte bara fåglar

Eftersom det finns olika intressenter kring sjön är det viktigt att visa hänsyn, oavsett om du är bonde, golfspelare eller trafikant. Var därför extra uppmärksam på att inte trampa i bondens grödor eller störa de djurflockar som betar i sjön. Ta även hänsyn till golfspelet och se upp för trafiken på de byvägar som utnyttjas som vandringsled. Viktigast av allt är dock att njuta av promenaden och naturen. 

Karta över leden Limsjön runt

Vägbeskrivning

Limsjön ligger tätt intill Leksands tätort. Det finns flera olika sätt att ta sig till sjön. Bland annat leder en gångväg från centrum, längs med Sågmyravägen mot Norsbro. Det är även möjligt att ta sig till Limsjön via infarten från riksvägen mot centrum, nära Circle K. 

Det finns parkeringar vid följande platser:

  • Återvinningsstationen i Norsbro, intill Sågmyravägen.
  • Fågeltornet i Norsbro, infart skyltad från Sågmyravägen, strax efter passagen över Limsjöns utlopp.
  • Från Circle K och Bilkompaniet finns en stig ut till Statoiltornet. Observera riksvägen då behöver korsas.
  • Norra delen av sjön, intill riksväg 70, cirka en kilometer norr om infarten till Leksands centrum.

Tillgänglighet för rullstol

Leden är på flera ställen knölig av att tjälen ger markrörelser och av rötter som sticker upp. Det pågår arbete med att förbättra leden på olika vis, bland annat genom att broar i norra delen av sjön byggs om. Vi ska uppdatera efter hand. För närvarande kan man inte säga att leden är tillgänglig för rullstol.

Sidan uppdaterad: 2022-05-16